Whistleblowere i gabestokken

Nyborg-sagen har været en sejtrækker og ørkenvandring for de tre klagere, der føler sig modarbejdet og negligeret af UVVU

Hvem var egentlig under anklage, os som klagere eller Helmuth Nyborg?

Det spørgsmål har lektor Morten Kjeldgaard (AU), professor Jens Mammen (AU/AAU) og adjunkt Jens Kvorning (AAU) stillet hinanden adskillige gange i løbet af de 777 dage, der gik, fra klagen blev indleveret, til der kom en afgørelse. I hele perioden var de underlagt en tavsheds-henstilling over for offentligheden fra UVVU. De blev ikke informeret om sagens gang, og hvornår den forventedes afsluttet. De skulle levere replikker og dublikker. De oplevede sig som retsløse.

De tre klagere over Nyborg endte med at få medhold i hovedanklagerne om skjult forfatterskab og datakonstruktion. Nyborg har handlet uredeligt og skal trække sin artikel tilbage, lød afgørelsen fra UVVU.

Utilfredsstillende præmis:
Alle påstande er lige gyldige og sande

Men selvom de tre i princippet fik, hvad de gik efter, sidder de ikke tilbage med den store tilfredshed.

Tværtimod er det ærgrelse over at have brugt enorme mængder af tid på at løfte bevisbyrden – en indsats, der i deres øjne er blevet modsvaret af en sjusket og mangelfuld sagsbehandling fra UVVUs side, hvor man lidt skødesløst har affejet visse af klagepunkterne i stedet for grundigt at indhente oplysninger og sætte sig ind i tingene ved at undersøge Nyborgs skiftende forklaringer. Præmisserne bag ved UVVU bliver dermed utilfredsstillende:

”Vores indtryk er, at UVVU – og her det kultur- og samfundsvidenskabelige underudvalg – først og fremmest vil sørge for, at ingen bliver uskyldigt dømt. Og en fremherskende holdning i udvalget er tilsyneladende, at i samfundsvidenskab må man skrive hvad som helst, endog usandheder”, forklarer den ene af klagerne, lektor på AU-nat’ Morten Kjeldgaard.

Tilfældig opdagelse

Der har været skrevet og sagt meget, ikke mindst i FORSKERforum, om uredelighedssagen mod Helmuth Nyborg, der helt kort bunder i en videnskabelig artikel, hvori Nyborg forudser, at indvandringen til Danmark vil medføre et fald i den vestlige befolknings gennemsnitlige intelligenskvotient og undergrave velfærd og demokrati. Nyborg baserer sine påstande på en befolkningsfremskrivning, som er udviklet af en ghostwriter – den indvandrerfjendske Den Danske Forenings statistiker Jørn Ebbe Vig – og på tal som Nyborg hævder stammer fra FN, men hvis oprindelse han ikke har kunnet dokumentere i den to år lange høringsfase. Og heller ikke en ”proportionalitets-omregningsfaktor”, som Nyborg pludselig præsenterer efter to års sagsbehandling, overbeviser UVVU.

Klagens afsæt opstod tilfældigt. AAU-lektor Jens Kvorning læste Nyborgs artikel ’Decay of Western Civilization’, og da han ledte efter referencer, faldt han over et signeret dokument på økonomen Jørn Ebbe Vigs hjemmeside, der var fuldstændig identisk med metodeafsnittet i Nyborgs artikel – altså et tegn på plagiat.

Kvorning gik til sin vejleder Jens Mammen, som gik til Morten Kjeldgaard, der før har beskæftiget sig med Nyborg og har indsigt i de genetiske spørgsmål, Nyborg kredser om. De overvejede at skrive en Nyborg-kritisk artikel til Nyborg-tidsskriftet, men besluttede, at spørgsmålet om uredelighed måtte afklares først. Derfor skrev de en klage, dels til tidskriftets forlag Elsevier, dels til UVVU.

UVVUs negligerende attitude

I den ekstremt lange klagebehandlingsproces – over to år – er der foregået en løbende korrespondance mellem Nyborg, UVVU og klagerne. Nyborg sender løbende nye tal og forklaringer på, hvordan han kommer frem til sin befolkningsfremskrivning, og hver gang sidder klagerne Kvorning, Mammen og Kjeldgaard ihærdigt og regner det efter.

”Befolkningsmodellen er utrolig simpel – faktisk så simpel at man siden det 19. århundrede har vidst, at den ikke duer til noget. Nyborg kom hele tiden med nye tal, som vi straks kontrollerede i vores regneark, men vi kunne aldrig eftergøre Nyborgs grotesk høje fødselsrater. UVVU havde tilsyneladende svært ved at forstå og gennemskue det, det kunne vi se af deres foreløbige afgørelse,” fortæller Kjeldgaard.

Han ser tilbage på processen med en vis irritation. Dels fordi han føler, at klagerne brugte en masse tid på at efterprøve og foretage den videnskabelige efterforskning af Nyborg, som udvalget ifølge bekendtgørelsen er forpligtet til at gøre.

Enhver tvivl kom Nyborg til gode

Og UVVU stillede med en negligerende attitude over for den dokumentation og påvisning af fejl, klagergruppen kom med: ”Vi oplever, at UVVU opfatter vores analyser som utroværdige. Og det er stærkt krænkende at blive beklikket på sin faglighed. Vi brugte hele sommerferien på at udarbejde og validere regneark, undersøge sagens juridiske aspekter og på at sidde og sammenligne Nyborgs og Vigs figurer for at dokumentere, at de fleste er helt identiske. Men den dokumentation affærdiger udvalgets medlemmer helt useriøst med en håndevending.”

Klagerne skrev også, at de havde mere dokumentation, de gerne stillede til rådighed. Det har UVVU aldrig spurgt om: ”I det hele taget lod UVVU enhver tvivl komme anklagede til gode”.

UVVU mistænkeliggør
og taler ned til klagerne

Klagerne er stærkt utilfredse med UVVUs forsømmelser, fx når man ikke gennemførte selvstændige analyser eller undersøgelser, eller når man ignorerer vigtige klageaspekter. Især en formulering i UVVU-afgørelsen forarger Kjeldgaard og hans kolleger. Den handler om, at Helmuth Nyborg manipulerer ved ikke at bruge data fra Danmarks Statistik og FN’s befolkningsfremskrivning, når der i afgørelsen står:

”Udvalget bemærker, at der må levnes en forfatter et vist spillerum med hensyn til, hvilke data der inddrages i artiklen, så længe det står klart for læseren, hvilke data der er inddraget. Udvalget er endvidere af den opfattelse, at det ikke er muligt at inddrage samtlige mere eller mindre relevante data i en videnskabelig artikel, bl.a. under hensyn til tidsskrifters pladsbegrænsninger i forhold til antal ord m.v.”

Her oplever klagerne, at UVVU decideret mistænkeliggør og taler ned til klagerne:

”Det er en direkte hånlig tone. Vi har på intet tidspunkt stillet et grotesk krav om at ‘samtlige mere eller mindre relevante data skal inddrages’. Vi har bare krævet, at de helt centrale data fra Danmarks Statistik inddrages, i stedet for de irrelevante data, Nyborg har brugt, som desuden heller ikke kan identificeres”.

Udelod ekspertsvar

For at få hjælp til vurdering af metodiske spørgsmål i klagesagen, inddrog UVVU demografiprofessor Lisbeth B. Knudsen. UVVU stillede hende tre konkrete spørgsmål vedrørende Nyborgs artikel. Imidlertid er hun i UVVU-afgørelsen kun refereret for en enkelt vurdering. Også det er klagerne oprørte over.

”Alle tre ekspertsvar understøtter vores påstande, men UVVU ignorerer svarene på to af de tre spørgsmål – som de selv stillede. De ikke alene ignorerer svarene på deres egne spørgsmål, men de skjulte også i afgørelsen, at de stillede hende spørgsmålene, som så stort set ignoreres i afgørelsen. Det mener vi simpelthen er en forvaltningsfejl”.

Klagerne: UVVU opfatter sig som en slags mægler

Fælles for de forskellige kritikpunkter, Kjeldgaard og hans medklagere har mod UVVU’s sagsbehandling, er, at afgørelsen mellem linjerne udtrykker en tøvende tilgang til sagens behandling og til udvalgets egen rolle som den instans, der skal slå ned på uredelighed.

”Man er jo lidt naiv i starten. Vi havde fundet bevis for et plagiat, og så troede vi, at der sidder nogen i UVVU, der vil forsvare videnskaben, og siger: Tak for, at I tager videnskaben alvorligt! I stedet oplever vi en proces, hvor UVVU bare spillede bolden rundt mellem parterne – som om UVVU opfatter sin rolle som en form for mægler. Som to uartige drenge, der slås i skolegården, og så kommer gårdvagten og hiver dem begge i ørerne.”

lah

UVVU: Ingen kommentarer

FORSKERforum ville gerne have hørt UVVUs syn på klagernes kritik af sagsbehandlingen. UVVUs formand og samtidig formand for det aktuelle underudvalg Henrik Gunst Andersen ønsker imidlertid ikke at udtale sig om sagen.

”Det er min vurdering, at det ikke har nogen nytte, at jeg indgår i en offentlig debat med parterne, da udvalgets synspunkter på den sag fremgår i den offentligt tilgængelige afgørelse,” skriver han i et mailsvar.