Videnskabsministeren misinformerede

– lovede at føre tilsyn med lønloft for institutleder-kontrakter, men FORSKERforum kan afsløre en frisk sag med overskridelse på 130.000 kr. DTU er nemlig ligeglade med ministeriets regler

Videnskabsministeriet har tilsynspligt overfor institutionerne, dvs. at de skal sikre, at universiteter overholder love og regler. Men ministeriet overholder slet ikke sin tilsynspligt og Videnskabsministeren kan nu se frem til stor ballade med Rigsrevisionen, som ministeren har misinformeret. Hun lovede kontrol på området, men har intet gjort i praksis.

I en kritisk revision i november 2009 udtalte Rigsrevisionen kritik af, at ministeriet ikke sørgede for at universiteternes ledelser overholdt det lønloft, som ministeriet selv havde sat op for max-lønninger til institutledere. I sit svar til Rigsrevisionen i marts 2009 tog ministeren kritikken til efterretning og lovede at lønloftet ville blive kontrolleret i fremtiden.

Men allerede måneden efter ministerens forsikringer lavede DTU en ansættelseskontrakt, som overskred lønloftet med mere end 100.000 kr. …

Ministeriets ’hyrdebrev’: Lønloft

I 2006 beskrev FORSKERforum (195-198) hvordan lederlønningerne var eksploderet efter universitetsreformen 2003 med stærke ledelser og større selvstyre til disse ledelser. Rigsrevisionen undersøgte lønniveauet og kritiserede, at stigningerne var ude af kontrol. På den baggrund udsendte Videnskabsministeriet i december 2006 et ”hyrdebrev” med maximumgrænser (inkl. pension) for institutlederes lønninger (2008-niveau):

  • 1-25 medarbejdere 615.000 kr.
  • 26-100 medarbejdere 690.000 kr.
  • 100- 765.000 kr.

(Beløbsgrænserne var ekskl. åremålstillæg og engangsvederlag. Og åremålstillæggene var som tommelfinger-regel ca. 15 pct. for dem med tilbagegangsstilling (som professor eller lektor), og ca. 22 pct. for dem i 5-årige åremål uden tilbagegang med mindre helt særlige forhold spiller ind, oplyser ministeriet).

Hyrdebrevets lønloft 2009: 860.000 kr.

Det vigtige i hyrdebrevet var, at der blev indført en absolut max-grænse uanset institutstørrelse for institutledernes lønninger, som i praksis ville være ca. 860.000 kr. (770.000 kr. plus åremål 90.000 kr. (oktober 2009)).

Hyrdebrevet medførte bestyrtelse i universitetsbestyrelser og rektorater. Fastlæggelse af lønninger var et stort tema for de nye 2004-bestyrelser, som gjorde råderum til selv at fastlægge lønniveauet (også til sig selv) til mærkesag på universitetets selvstyre – og det har indtil dato været den største mærkesag for bestyrelserne.

Dels blev det opfattet som modsigelsesfyldt, når den centrale indblanding stred mod reglerne for ’Ny-Løn’, som angiveligt skulle give ledelserne flere styringsredskaber. Og dels var lønloftet en del under det kontraktniveau, som allerede var indgået (FORSKERforum 203).

Marts 2010: Videnskabsministeren lovede bedre tilsyn

I 2008 undersøgte Rigsrevisionen så, om max-grænserne var blevet overholdt, og konstaterede, at det var de ikke: ”Universiteterne har ikke fuldt ud fulgt Videnskabsministeriets retningslinier”, lød underdrivelsen, som dækkede over, at Rigsrevisionens stikprøver havde vist, at tre ud af fire kontrakter ikke overholdt max-reglerne. På DTU viste det sig, at alle 5 nyansatte institutledere overskred retningslinierne, og på KU var lønloftet overskedet i 4 ud af 5 tilfælde.

Rigsrevisionen mente, at Videnskabsministe­riet burde have sørget for, at reglerne overholdes ved at få forelagt nye lønkontrakter, såfremt der var behov for at fravige lønloftet.

Videnskabsministeriet svarede, at man ville indskærpe reglerne for universiteterne, og at der fremover ikke må tildeles engangsvederlag eller løntillæg i øvrigt til dem, hvis kontrakter ikke overholdt lønloftet.

Og i marts 2010 lovede Videnskabsministeren så, at kritikken var indskærpet for universiteterne, og at ministeren tog Rigsrevisionens kritik af den manglende overholdelse til efterretning og ministeren vil sikre sig, at reglerne bliver fulgt.

April 2010: Ny institutlederkontrakt 130.000 kr. over lønloftet

Men nu kan FORSKERforum så afsløre, at ministeriet på ingen måde har sikret sig, at lønloftet følges.

Allerede måneden efter ministerens løfte, indgik DTU en institutdirektør-kontrakt, som overskrider lønloftet med mere end 130.000 kr. Da ’scientology-lederen’ Ole W. Sørensen blev fyret og erstattet af Erling Stenby på kemi fik denne en kontrakt på 939.000 kr.

Men da DTUs kemi-institut har 26-100 medarbejdere så var Stenby kun berettiget til at få en løn på 810.000 kr. (710.000 kr. plus ca. 100.000 i åremålstillæg (okt.2009-niveau), da Stenby har tilbagegangs-stilling).

DTU forelagde ikke kontrakt

I ministeriet forklarer kontorchef Mette Ring Rossing, at ministeriet ikke kan tilbagekalde de kontrakter, som blev indgået før lønloftet i 2006. Hun siger, at ministeriet har bedt om at få kontrakter, der skal dispenseres fra lønloftet (fx fordi personer kommer fra en højtlønnet stilling) til godkendelsen, men ministeriet ved ikke om universiteterne faktisk forelægger dem. Ministeriet følger dog cheflønsudviklingen via Personalestyrelsens forhandlingsdatabase.

Om den konkrete sag om Stenbys løn fortæller kontorchefen, at DTU ikke har forelagt kontrakten for ministeriet: ”Den ser sådan ud, at ministeriet nu vil undersøge sagen nærmere”.

Hvorfor har minsiteriet ikke indskærpet tydeligt at overskridelser / dispensationer skulle forelægges for ministeriet?

”Det har ministeriet skam også indskærpet”, siger kontorchefen.

Men DTU-rektor Pallesen er tilsyneladende fuldstændig ligeglad med ministeriets henstillinger: Hvad er ministeriets ’tilsyn’ så værd?

”Spørgsmål om det principielle tilsyn må FORSKERforum tale med Universitetsstyrelsens direktør Jens Peter Jacobsen om …”, slutter kontorchefen.