UVVU: Helmuth Nyborg er forskningsfusker

Efter flere års overvejelser har Uredelighedsudvalget UVVU nu dømt ex-psykologiprofessor Helmuth Nyborg som videnskabelig fusker. Han har fortiet en ghostforfatter og så har han konstrueret fiktive data i en bestemt artikel. I UVVUs jurasprog dømmes han for to forhold: Dels at han forsætligt har ”angivet uretmæssig forfatterrolle” (ved at fortie bidrag fra en medforfatter). Og dels fordi ”han groft uagtsomt har angivet en vildledende reference på en måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”.

Nyborg pålægges at trække sin artikel ”Den vestlige civilisations forfald (”The Decay of Western civilisation”) tilbage, fordi den ikke er baseret på videnskabelige data, derimod på konstruerede data. Artiklen beviste angiveligt, at indvandring af lav-IQ-folkeslag med høje fødselsrater vil sænke den danske gennemsnits-IQ og dermed undergrave den danske velfærd. Og Nyborg har flittigt refereret til den i artikler og interviews i fx Weekendavisen og Jyllands-Posten. Og så sent som for 14 dage siden var han IQ-ekspert i Kristeligt Dagblad.

*Ad ghostforfatterskabet konkluderer UVVUs flertal på fem, at Jørgen Ebbe Vig (‘statistiker’ / ‘økonom’ fra den ultra-højreideologiske Den Danske Forening) har stået for et væsentligt bidrag til artiklens tilblivelse, uden at dette blev oplyst i artiklen. Nyborg har hemmeligholdt ghostforfatterens bidrag og det er uredeligt. (UVVU-underudvalget  er dog internt uenigt heri for to mener ikke, at manglende forfatterangivelse er uredeligt – uden at deres argumentation fremgår).

Selv om udvalget konstaterer, at Nyborgs og hans ghostforfatters tekster ”er næsten identiske”, så dømmes Nyborg ikke for plagiat, angiveligt fordi UVVU ikke kan bevise dette ”på det foreliggende grundlag” – udvalget lader det ikke tælle til Nyborgs ugunst, at det har været umuligt for UVVU ”at foretage en efterprøvning af Nyborgs figurer, idet der ikke var tilgængelige data til en sådan efterprøvning…”.

*Det samlede udvalg er derimod enige om, at Nyborgs angivelse af en uidentificerbar FN-kilde er vildledende, idet ”den benyttes til at understøtte data, som ikke fremgår af kilden”. Udvalget kalder dette uredelighed: ”uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”. Bagved ligger, at at Nyborg forgæves har søgt at retfærdiggøre kilden med skiftende forklaringer – men de angivne data har været umulige at verificere for udvalget.  (SE AFGØRELSEN HER)

Nyborg har i sine indsigelser markeret, at han ikke vil respektere UVVUs evt. pålæg om retraktion af artiklen. Klagerne derimod siger til FORSKERforum: ”Afgørelsen, som stempler Nyborg som fupmager, må mane til eftertanke for alle som i fremtiden kunne overveje at citere Helmuth Nyborg for noget som helst”, siger lektor Morten Kjeldgaard. ”Vi er tilfredse med, at dette lange forløb endelig er afgjort ved at vi har fået medhold i klagens vigtigste elementer: Nyborg er blevet dømt for fusk med data og for at have opereret med ghostforfatter, som står bag metode, data og analyse. Og så dømmes han til aktivt at trække sin artikel tilbage fra det internationale tidsskrift. Men vi er da ærgerlige over, at UVVU ikke tager konsekvensen af det skjulte medforfatterskab og dømmer Nyborgs kopiering som simpelt ’plagiat’…”