Undervisere de mest stressede

Hver 6. uni-lærer føler sig i høj grad eller i meget høj grad stresset i hverdagen. Kun hver tredje uni-lærer mener positivt, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Men når der spørges til, om deres stress skyldes dårlig ledelse, så får man et mere flagrende billede, så stress blandt uni-lærere kan skyldes en række forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis er fælles.

Det afslører en særkørsel af data om DMs universitetslærere, som er lavet i forbindelse med Akademikernes voxpop-undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt akademikere.

Data indikerer, at akademikerne i undervisningssektoren lever i de mest stressende og stressede miljøer. Værst står det til på professionshøjskolerne, hvor hele 40 pct. føler sig stressede. Blandt uni-lærerne er det ’kun’ 20 pct. – men det er stadig over akademiker-gennemsnittet.

Uni-ansatte: Stress og ledelse

Værst blandt alle akademiske arbejdspladser ser det ud på professionshøjskolerne. Det kan hænge sammen med – det giver voxpop’en dog ingen forklaringer på – at lærerne her har været udsat for omfattende  management med tvister om arbejdstider og -betingelser.

Men data for uni-lærere er også over gennemsnittet for alle akademikere og alarmerende, for hver tredje universitetslærer oplever, at deres arbejdsplads er præget af stress. Og hver tredje har oplevelsen af, at stress sendes videre af arbejdspladsen som den enkelte ansattes eget problem.

Der er også data for, om stress er afhængig af ledelseskvalitet:

  • Overordnet svarer 44 pct. at de har en god leder, mens 20 pct. mener det modsatte.
  • 30 pct. oplever, at deres leder giver konstruktiv feedback, mens 30 pct. mener det modsatte.
  • 20 pct. oplever, at deres leder forventningsafstemmer med dem, mens 45 pct. mener det modsatte.
  • 15 pct. oplever, at deres leder er klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress, mens 55 pct. mener det modsatte.
  • 35 pct. oplever, at deres leder er god til at lede selvledende medarbejdere, mens 25 pct. mener det modsatte.

Men overordnet erklærer 60 pct., at de trives i deres arbejde, mens kun 10 pct. mener at de mistrives.

ACs voxpop

AC har ved redaktionens slutning kun offentliggjort data om stress og om ledelse.

Men i voxpop’en indgår også andre parametre på det psykiske arbejdsmiljøs tilstand som faglighedens og arbejdsmængdens betydning, forandringers betydning, work-life balance, konflikter, alder m.m. Disse data vil blive offentliggjort i en samlet rapport 30. april.

ACs voxpop blev gennemført blandt alle akademikergrupper (ingeniører, djøf’ere, læger, DM’ere m.fl.). Den viste generelt, at 14 pct. af akademikerne har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, 48 pct. har et godt psykisk arbejdsmiljø, mens 38 pct. har et godt psykisk arbejdsmiljø i nogen grad. Dataindsamling foregik via et elektronisk spørgeskema på internettet i august/september 2014. Svarprocenten blandt DMs uni’lærere var knap 20 pct.