STATSSTYRING: Uni-toppen afviser ministerudpegninger

Før jul kom det frem, at dept.chef Agnete Gersing – med støtte i en ekstern konsulentrapport – var i gang med at massere uni-ledelser og politikere til forståelse for ministerudpegede bestyrelsesformænd. Det blev skarpt afvist af nogle uni-bestyrelser, fordi det vil betyde statsstyring i modstrid med uni’ers selvstyre.

Men nu har uni-toppens bestyrelsesformænd og rektorer – for ikke at risikere at blive påduttet drastiske styremodeller ovenfra – indsendt en afværge-model til ministeren. Det afslører aktindsigt, som FORSKERforum har fået.

Afværgeforslaget fastholder, at det fortsat er interne procedurer uden ministeriel indblanding, som skal bruges ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Det er således fortsat bestyrelsen selv, som vælger bestyrelsesformanden; det skal ministeren ikke kunne blande sig i.

Men modellen anerkender kritikken af det nuværende selvsupplerende princip (hvor bestyrelsen udpeger i en intern og lukket proces). Der foreslås derfor en obligatorisk udpegningsprocedure, hvor alle uni’er – med inspiration fra SDU og DTU – indfører et ”indstillingsorgan” til casting af eksterne medlemmer. Bestyrelsen bestemmer sammensætningen af udvalget. Bestyrelsen udformer de eftersøgte profiler til de konkrete opslag om indkaldelse af forslag til nye medlemmer.

Indstillingsudvalget gennemgår de indkomne forslag og fremlægger de foretrukne, hvorefter den overgår til bestyrelsen, hvor bestyrelsesformanden laver en prioriteret bruttoliste med navne, som bestyrelsen så laver sine prioriterede forslag efter.

Herefter overgår selve udpegningen til et “udpegningsorgan”, som træffer beslutning om, hvem der skal være det / de nye medlemmer af bestyrelsen. Udpegningsudvalget må ikke indeholde bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller studerende. Modellen for dets sammensætning besluttes af bestyrelsen, men det skal bredt set ”repræsentere erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder” – uden at der i øvrigt stilles krav om forskningskyndighed hos medlemmerne i udpegningsorganet. Endelig får ministeren og ministeriet også sin luns af indflydelsen: Ministeren får ret til at udpege et medlem til udpegningsorganet.

Som begrundelse for forslaget anfører uni-toppen, at det vil fastholde lovkravet om udstrakt autonomi og frihed og med (politisk) uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Og så vil forslaget kunne gennemføres uden revision af Uni-loven.

Kontroversen om bestyrelsesudpegning dukkede op i efteråret, da konsulentfirmaet Nextpuzzle offentliggjorde en rapport som led i ministeriets ”styringseftersyn”. Rapporten foreslog ministerindflydelse på bestyrelsesudnævnelser, herunder ministerudpegning af bestyrelsesformand. Forslaget blev kritiskeret for at lave en styringskæde, hvor minister og ministerium var sikker på at få en formand, som var mere loyal over for ministeren end over for sit eget uni’ – ”Fritz Schur-universiteter”…