Statsstyring: Nextpuzzles bestillingsrapport frigivet

Uni-bestyrelser skal i højere opføre sig som overordnede embedsmænd, en slags styrelseschefer underlagt ‘ejeren’ (Uddannelsesministeren). Kommandovejen mellem minister og bestyrelse skal styrkes, så ”bestyrelserne tager ansvar for institutionernes samfundsmæssige forpligtelser, herunder i forhold til de politiske målsætninger”.

Sådan lyder en hovedanbefaling i den rapport, som konsulentfirmaet Nextpuzzle har lavet for ministeriet som led i det såkaldte “styringseftersyn” og som blev offentliggjort i går. Rapporten skal indgå i nyt udvalgsarbejde (“Kvalitetsudvalget.2”), som minister Ulla Tørnæs nu vil nedsætte for at belyse økonomistyring og forvaltningsrelationer.

Rapporten ligner en styret bestillingsrapportering med forventelig kritik, som ministeren kan bruge som begrundelse for at at indføre stærkere statsstyring af de formelt uafhængige, selvejende uni’er. Rapporten angiver ”forbedringspotentiale” hos institutionerne på især tre områder: Bestyrelsernes rolle og ageren skal kunne målrette sig mere direkte mod politiske krav. De nuværende udviklingskontrakter skal i højere grad være styringskontrakter (med indbyggede belønninger). Og “samspillet” med minister og embedsmænd skal styrkes.

Rapporten er baseret på kvalitative interviews. FORSKERforum fik i juli afslag på at få at vide, hvem der er interviewet og hvad der blev spurgt om – og det fortæller rapporten heller ikke. Det oplyses, at 38 (unavngivne) er interviewet, herunder fra fem uni-ledelser (formænd og rektorer) samt eksterne interessenter (fra fx Finansministeriet og arbejdsgiverne i Dansk Erhverv og DI), men ingen fra det menige personale. Og: Interview-personer er ikke tilfældigt udvalgt, men selektivt udpeget af ministeriet.

Rapporteringen er styret af ministeriet – og først frigivet efter godkendelse i ministeriets styregruppe – og dermed et interessant signal om, hvad ministeriet gerne vil have ændret. Personerne er angiveligt ikke stillet konkrete spørgsmål, men udspurgt bredt inden for 7 temaer. Interviewmetoden og Nextpuzzles sammenfatning har været uortodoks ”eksplorativ”. Den metode har givet Nexpuzzle spillerum til interviewe, og så sammenfatte i ”generaliserede udsagn, som er repræsenteret af minimum to personer” samt lave overordnede vurderinger ”på baggrund af hovedtendenser”.

Rapporteringen er uklar i sin omtale af de interviewede aktører: Hvem og hvor mange mener hvad? På et spørgsmål om bestyrelsesudpegninger – som ministeriet er meget interesseret i – lyder konklusionen således fx at ”det vurderes, at der er behov for at ministeriet involveres i udpegning af bestyrelser, for eksempel gennem et udpegningsorgan nedsat af ministeren eller ved, at ministeren godkender indstillede kandidater” (s.9). Det er en bemærkelsesværdig uforbeholden anbefaling, når man ved, at uni-ledere er imod ministerudpegning.

Det forekommer også skævvinklet, når rapporten fortæller, at der er “overlap mellem visse styringsredskaber” uden at kalde problemet ved dets rette navn: ministeriel overstyring (s.13). Eller når det anføres som et problem, at ministeriet styrer uden om bestyrelserne ved at give ordrer direkte til den daglige forvaltning i rektorater. I rapporten bliver det ikke til kritik af ministeriel detailstyring, derimod til at bestyrelsens rolle skal præciseres,,, (s.9). (SE NEXTPUZZLES RAPPORT)