Samfundsvidenskab på SDU vil afskedige 17

17 ansatte er blevet varslet afskediget, og fire skal enten omplaceres eller tilbydes at fortsætte på nedsat tid. Begrundelsen lyder, at fakultetets indtægter er faldet med 46 mio. kr. siden 2016, men tillidsfolk betvivler, at afskedigelserne er nødvendige, da de før har oplevet, at ledelsen kom med dystre økonomiske forudsigelser, der ikke blev til virkelighed.

Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk

Tilliden mellem ledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU og medarbejderne må være nær lavpunktet, efter dekan Jens Ringsmose har indstillet 17 ansatte til afskedigelse og yderligere fire har fået varslet en reduktion af deres arbejdstid eller omplacering til en anden stilling på SDU.

Læs også 
Rundspørge: Hver fjerde forsker frygter at miste jobbet

Ifølge Karsten Boye Rasmussen, lektor og fællestillidsrepræsentant ved SDU Samfundsvidenskab, udtrykte flere medarbejdere sig stærkt kritisk over for ledelsens beslutning, da der i Odense blev holdt et orienteringsmøde på et af de berørte institutter.

”Der er ingen forståelse for, at SDU undlader at anvende ekstra indtjente millioner fra de seneste år til at strække økonomien på udsatte steder og opnå en balance gennem naturlig og frivillig afgang. Det er som om, ledelsen ikke har gjort sig klart, hvor ødelæggende det er for forskningsgrupper, for arbejdsmiljøet og for SDU’s renomme, at folk, som har opfyldt mere end deres arbejdsopgaver, bliver indstillet til fyring”, siger Karsten Boye Rasmussen.

Han påpeger, at SDU’s regnskaber har været mere positive, end hvad der var budgetteret med de seneste år.

Indtægter faldet

Ifølge dekan Jens Ringsmose er det en trængt økonomisk situation, der først og fremmest præger Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Fakultetsadministrationen og Den Samfundsvidenskabelige Analyseenhed, der nødvendiggør afskedigelserne.

”Det er en forfærdelig ting at skulle tage afsked med dygtige kolleger, fordi økonomien ikke rækker, men vi står på fakultetet i den ubehagelige situation, at vi, på trods af at omprioriteringsbidraget er fjernet og den midlertidige takstforhøjelse videreført indtil 2022, er alvorligt udfordrede på økonomien. Vores årlige indtægter er faldet med 40-45 mio. kr. siden 2016, og der er desværre ikke udsigt til, at vi får nye indtægtskilder, som bringer os tilbage på 2016-niveauet. Vi er derfor tvunget til at reducere vores lønomkostninger og gennemføre uansøgte afskedigelser”, siger han.

Jens Ringsmose tilføjer, at de har været igennem en såkaldt ”afværgefase”, hvor man har undersøgt, om der er kolleger, som overvejer at gå på nedsat tid, orlov, pension eller lignende, men det har ikke været tilstrækkeligt til at undgå afskedigelser.  Han roser Hovedsamarbejdsudvalget og Samarbejdsudvalgene for at have indgået i en god og konstruktiv proces.

Ansatte stoler ikke på ledelsens tal 

Karsten Boye Rasmussen mener, at det er urimeligt, at det er ansatte som afskediges, når ledelserne ikke har udvist rettidig omhu.

”Usikkerheden er udtalt og må forventes at skabe dønninger. Også nytiltrådte ledelser må indse, at tilliden til dem skal opbygges fra et meget lavt niveau, og ledelserne må acceptere at frustration rettes mod dem. Tidligere er negative budgetforudsigelser blevet efterfulgt af positive regnskaber. Vi kan håbe på, at forudsigelserne også denne gang har været for negative, og at situationen forbedres. For at genskabe tillid vil det så være tvingende nødvendigt, at ekstra midler anvendes til genansættelse af de udpegede personer”, siger han.

Jens Ringsmose, der blev ansat i juni 2019, siger, at det er rigtigt, at dekanatets budgetforudsigelser var for pessimistiske både i 2015/16 og 2016/17.

”Det er korrekt, at der blev gennemført besparelser i 2015 på baggrund af nogle dystre økonomiske forudsigelser, som viste sig ikke at holde stik, men det handlede om, at fakultetet fik nogle uventede engangsindtægter, da flere studerende gjorde deres uddannelse færdig end ventet på grund af fremdriftsreformen”, siger han.

Han tilføjer, at man til gengæld rammer næsten plet i 2019, hvor man havde budgetteret med et underskud på 20 mio. kr., og det ser ud til at ende med minus 22 mio. kr.

”Universitetsøkonomi er en volatil størrelse, da udgifter og indtægter bevæger sig på måder, der er svære at forudsige, men vi laver budgettet med afsæt i vores bedste estimater, og vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå at være for pessimistiske. 2020 tegner til at ende med et underskud på den forkerte side af 30 mio. kr., da vores indtægter er faldet markant, mens udgifterne ikke er blevet tilpasset”, siger Jens Ringsmose.

Ramt på uddannelsesindtægterne

Han fortæller, at det er en række forhold, der til sammen gør, at det er nødvendigt at afskedige.

Den tidligere regerings dimensionering af uddannelser betød, at SDU var tvunget til at lukke flere kandidatuddannelser og flere uddannelser, hvor der blev undervist på engelsk. Beslutningen blev truffet i 2015, men det er først nu, hvor de sidste studerende bliver færdige, at det for alvor kan mærkes, da STÅ-indtægterne forsvinder.

Uddannelsen til cand.merc.aud. blev også tidligere udbudt som en brugerbetalt deltidsuddannelse, men nu er det blevet en STÅ-finansieret erhvervskandidatuddannelse, og det koster fakultetet et tab på 6 mio. kr.

Desuden peger han på, at selv om omprioriteringsbidraget nu er fjernet, så har SDU mistet mere end 100 mio. kr. årligt.

Den såkaldte partshøringsfase, hvor de, der er blevet varslet afskediget, har to uger til at argumentere mod deres afskedigelse, er nu gået i gang.