Pressenævnet kritiserer FORSKERforum

SE Pressenævnets afgørelse d.d.: “Nævnet kritiserer FORSKERforum for at omtale en afgørelse fra UVVU uden at omtale en senere dom fra Vestre Landsret i samme sag. Landsretten kom til det modsatte resultat.

I en artikel i maj måned omtalte FORSKERforum uddelingen af publicistprisen. Prisen var uddelt til en journalist hos WEEKENDAVISEN, der tidligere havde omtalt Helmuth Nyborgs forskning. I artiklen udtalte Nyborgs tidligere institutleder ved Aarhus Universitet sig kritisk om Nyborgs forskning.

Helmuth Nyborg har klaget til Pressenævnet over FORSKERforums omtale. I artiklen blev der henvist og refereret til en afgørelse fra Udvalgene vedrørende Vi-denskabelig Uredelighed (UVVU) fra 2013. Artiklen citerede fra afgørelsen, hvoraf det fremgår, at en af Nyborgs artikler var bygget på: “uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”. UVVU fandt, at Nyborg havde begået videnskabelig uredelighed.

FORSKERforum undlod imidlertid at omtale, at UVVU’s afgørelse var blevet ind-bragt for – og omgjort af – Vestre Landsret. I 2016 kom landsretten til det modsatte resultat og fandt det ikke dokumenteret, at Nyborg havde handlet på en sådan måde, at det kunne sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data. Landsretten frifandt herefter Helmuth Nyborg.

Pressenævnet udtaler kritik af FORSKERforum for ikke at omtale den endelige dom fra 2016. Helmuth Nyborg havde klaget over andre forhold, hvor nævnet dog ikke udtalte kritik af FORSKERforum.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk” (SE HER)