OK-nyt: Forbedringer for uni-sektoren

I weekenden faldt også akademikernes – herunder uni-læreres – overenskomst på plads. Grundlæggende var der jubel på B-siden, som har modstået Moderniseringsstyrelsens ultimative udspil. Kun skolelærerne kommer ud med en uafklaret situation, idet deres tvist om arbejdstid blev skudt til hjørne i en 3 årig kommission.

Generelt indebærer aftalen på det statslige område en OK-sikret ret til spisepausen for samtlige statsansatte fra alle områder, en fjernelse af privatløns-værnet (så offentlig ansatte ikke sakker bagud for de privatansatte) og en sikring af reallønnen med en økonomisk ramme på 8,1 procent.

På uni-området er der flere gevinster, hvoraf nogle er af principiel karakter, nemlig arbejdsgivernes anerkendelse af, at områder skal være (fuldt) rettighedsdækkede:

Ph.d.’eres pensionsdækning forhøjes fra 85 pct. til 100 pct. af basislønnen.

For de yngre: Basislønnen forhøjes, der kommer 5 feriedage for nyansatte samt bedre barselsrettigheder

 For timelønnede: Hidtil har dette område undervisnings-assistenter og eksterne lektorer ikke været OK-dækket, så satser og forhold har været ensidigt fastsat. Nu er det et gennembrud, at arbejdsgiverne anerkender fagforeningernes aftaleret til at forhandle en central aftale med minimumsvilkår. Der indgår dog flere knaster for timelærerne, som skal løses i den fremtidige periode, fx afklaring af, hvad det betyder (centralt eller lokalt), at OK-dækningen på området skal være ”udgiftsneutralt” (betyder højere timesatser omvendt færre timelærere?). På negativ-siden indgår også, at timelæreres hidtidige ret til min. 100 arbejdstimer pr. undervisningsår bortfalder, så arbejdsgiverne får større fleksibilitet. (Uni-fagforeningerne skønner imidlertid, at der kun er få timelønnede, som i dag har færre end 100 timer).

Formanden for DM siger: ”Det er lykkedes os at lande nogle rigtig gode aftaler på uni-området. Først og fremmest er det en kæmpe sejr, at vi har fået hævet pensionen for de ph.d.-studerende markant”, siger Camilla Gregersen. ”Og DM har i mange år søgt at få timelærerne overenskomst-dækket, så OK18 er et gennembrud. Timelærerne har i alt for mange år har haft dårligere forberedelsesnormer og ringe karriereudsigter. Det skal ikke være sådan, at nogle ansættelsesgrupper skal betale prisen for, at universiteterne er presset på økonomien…”

Forhandlingsresultatet skal nu til ur-afstemning, formentlig fra 11. maj.