Misbrug: 100 tidsbegrænsede lektorer?

Uni-ministeriets halve sandhed: ”Flere fastansatte”

Uni-ministeriet udsendte i starten af november den glade statistik. ”De danske universiteter har ansat flere fastansatte forskere i 2017 sammenlignet med 2016”. Der var imidlertid tale om en halv sandhed, for den dækkede over, at væksten i antallet af tidsbegrænset ansatte var meget større: Mens antallet af fastansatte lektorer / professorer kun steg marginalt 2016-17 så var der anderledes vækst de ikke-fastansatte grupper af adjunkter / post.doc.’ere (4,8 pct.). Når der blev ansat en ny lektor / professor, så blev der samtidig ansat 1,3 løstansat.

Men statistikken skabte også uklarhed om, hvad ”fastansættelse” egentlig er? Det fremgik nemlig at hver fjerde af de nyansatte lektorer (ca. 100 ud af 400) bliver tidsbegrænset ansat. FORSKERforum søgte aktindsigt, og heraf fremgår, at KU og Aarhus hver står for en tredjedel af de ١٠٠.

Misbrug

De mange ansættelser er imidlertid i strid med bekendtgørelsen om lektoransættelser. Heraf fremgår nemlig, at fastansættelse er det almindelig, men der kan undtagelsesvist ansættes tidsbegrænset, ”fx ved ansættelse af gæstelektorer eller i forbindelse med særlige projekter” (Ansættelses-bekendtgørelsens §3.1).

Da det er begrænset, hvor mange (udenlandske) gæsteprofessorer, der findes, må der altså være tale om lektorer ansat på projekter, men til projektansættelser bruges normalt post.doc’s.

Da FORSKERforum spurgte, om ministeriet mener, at de mange tidsbegrænsede undtagelser er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, lød svaret tilsyneladende bekræftende, for fastansættelser er ”langt overvejende del af de ansættelser, der er tale om på lektor-niveauet”.

Ministeriet: Spørg uni’erne…

FORSKERforum spurgte så: Er 100 tidsbegrænsede ret beset misbrug af

Bekendtgørelsen, hvor tidsbegrænsning til gæsteprofessor og projektansættelser er undtagelsen?

Og her kom svaret tilbage pr. email: ”Universiteternes konkrete begrundelser for at ansætte eksempelvis gæstelektorer etc. kan Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke udtale sig om, men må henvise til universiteterne. Ministeriet kan derfor heller ikke på det foreliggende grundlag udtale sig om, hvorvidt omfanget af tidbegrænsede ansættelser er tilfredsstillende…”

Idet ministeriet er tilsynsførende med, om universiteterne overholder love og bekendtgørelser, har FORSKERforum bedt ministeriet om at udrede uni’ernes brug eller misbrug…