Ministerstyret udvalg: Kastrér studienævnene

Studienævnene afskaffes i praksis for de fratages beslutningskompetencer, hvis et forslag fra det såkaldte Gersing-udvalg bliver en realitet. I sin udlægning af forslaget på gårsdagens pressemøde afdramatiserede dept.chef Agnete Gersing med, at ændringen ikke får den store betydning i praksis, for studienævn skal fortsat “høres”, og hun går ind for enstrenget og klar ledelse. Og det samme sagde så minister Søren Pind.

I praksis er forslaget imidlertid drastisk, for det kræver en ændring af Uni-Loven at fjerne de selvstændige besluttende kompetencer på fagligheden, som de ansatte og studerende har medbestemmelse på i dag. Dels foreslås at studieledere udpeges direkte af ledelsen, uden forudgående indstilling fra studienævnet (forslag 36, SE FORSLAG). Og dels skal ledelserne fremover styre studienævnenes arbejde, så det entydigt bliver ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet og sætte rammerne for ”uddannelsernes indhold og kvalitet” (forslag 37).

Forslagene stammer fra et flertal i udvalget. Akademikerne – som repræsenterer de ansatte – støtter ikke ledelsesudpegning af studielederne. Og Akademikerne, uni-rektorerne og en uddannelsesekspert er som mindretal imod, at ledelsen skal overtage styringen af studienævnets arbejde. Rektorkollegiets formand Anders Bjarklev: ”Det er en unødvendig stramning. Vi har i dag velfungerende studienævn med store faglige kompetencer – med bidrag fra studerende og ansatte – som vi ikke ser nogen grund til at ændre”.

Gersing-udvalget er udpeget af minister Søren Pind, og sådanne udvalgs agenda’er er normalt stærkt styret af formanden – i dette tilfælde Pinds egen dept.chef. Gersing selv mener dog, at udvalgets arbejde er planlagt og foregået i gensidig og god forståelse. Hun medgiver dog, at der sidst i arbejdet havde været forslag, som ikke fik støtte af alle i udvalget.

 Rektorkollegiet er nemlig i også uenig med udvalgsflertallet i, at der skal kunne ansættes fuldtidsundervisere, ”studielektorer og studieadjunkter”, som kun har undervisningsforpligtelse (forslag 35). Selv om flertallet betoner, at det skam ikke må ændre ved forskningsdækningen (den forskningsbaserede undervisning), så er rektorerne imod, fordi der åbnes en ustyrlig dør for afvikling af den forskningsbaserede undervisning og underminering af kvaliteten i undervisningen.

FORSKERforum spurgte Bjarklev, hvorfor rektorkollegiet ikke – fordi det vil blive en ny økonomisk belastning – havde protesteret mod forslag om at uni’erne får mulighed for at udbyde 1-årige ”overbygnings-uddannelser” (60 ECTS) som ordinære heltidsuddannelser (FORSLAG 11)? Hertil svarede han, at det jo kun var en mulighed og ikke et krav ”og det bliver i hvert fald ikke til noget på DTU…”

På spørgsmålet om, hvorfor rektorerne ikke afviste forslaget om, at uni’erne skal ”tilbyde mere undervisnings- og vejledningstid til de studerende på de uddannelser, hvor niveauet i dag er lavt” (forslag 21), fordi det er velkendt, at det ofte er disse uddannelser, som er underfinansierede? – svarede han: ”Det blev fra starten sat som en præmis, at vi ikke måtte drøfte økonomi og at udvalgets forslag skulle være udgiftsneutrale. Men jeg går da stærkt ud fra, at politikerne bidrager ekstra til økonomien, hvis det bliver en udfordring…”

 FORSKERforum spurgte Søren Pind, hvordan det hænger sammen, at regeringen årligt kan skære 2 pct.s grønthøster-besparelser på uni-uddannelserne, samtidig med at udvalget nu stiller nye krav uden at tilføre ny økonomi?

Søren Pinds svar var svævende: ”Det har ikke været øvelsen her at gøre op med omprioriteringsbidraget.  Man kan udlægge det, som man vil. Man kan sige, det handler om at skære 2 procent per år. Man kan også være mere positiv og sige, at vi beder uddannelsesinstitutionerne om hvert år at blive 2 procent bedre til det, de gør! Jeg er helt bekendt med, at det kan stille nogen uddannelsesinstitutioner i en svær situation. Indtil videre går det. Om det kan blive ved med at gå, det ved jeg ikke. Det må vi følge løbende. Jeg ved, at der er stærke holdninger til omprioriteringsbidraget, men det har været en given ting i dette udvalgs arbejde”.

Se i øvrigt: Søren Pinds pressemeddelelse / Rektorkollegiets kommentar / Akademikernes kommentar