Ministermagt: Esben leger smagsdommer

Et ekspertudvalg kom med 27 forslag, men Esben Lunde slettede de 5 inden forslagene blev præsenteret. Præmisserne for sletningen er hemmelige…

Hvem har brug for eksperter og smagsdommere, når Ministeren selv ved, hvordan kagen skal skæres…

Sådan foregik det nemlig, da uni-minister Esben Lunde Larsen i december kørte sit eget rådgivende ekspertudvalg NUFI over og underkendte deres uafhængige forslag. I korridoren ændrede han på eksperternes anbefalinger, så det passede bedre til hans verdensbillede. Og så prøvede han tilmed at få udvalget til at udgive sin minister-indstilling som om det var NUFIs.

NUFI indstillede 27 forslag – Ministeren frasorterede 5

Med sin fremgangsmåde overtrådte Esben Lunde nogle grundlæggende spilleregler i forholdet mellem minister og de forvaltede institutioner. Sagen afspejler en minister, som – når han har fået magten – også vil bruge den til at se stort på rådgivning og procedurer, hvis han ikke er (lov-) tvunget til det.

Normalt arbejder rådgivende udvalg angiveligt uafhængigt i den forstand, at de offentliggør deres forslag til debat – og at politikerne / ministeren så derefter vurderer og prioriterer. Men Esben Lunde indførte en helt ny procedure, hvor han underkendte det rådgivende udvalgs forslag, før det blev offentliggjort. I stedet udkom den redigerede udgave med ministerens sletning 5 af udvalgets forslag.

Ministeren frasorterede bl.a. et miljøprojekt, et databaseprojekt på hum/samf-området og på Grønland / Arktis, fordi de efter hans mening manglede erhvervsrelevans.

NUFIs opgave og kriterier

NUFIs konkrete opgave var at komme med indstilling til prioritering af de vigtigste fremtidige nationale forsknings-infrastruktur –projekter. NUFI havde forud for sin udpegning af 27 forslag (ud af 42 indkomne) været igennem en større procedure, hvor der var blevet indkaldt ansøgninger og udvalget nåede så i eftersommeren ٢٠١٥ frem til at sine prioriteringer.

Kriterierne for NUFIs udvælgelsen var bl.a. at

  • projekter skulle have national strategisk interesse og betydning,
  • være åbne og inddrage alle relevante parter (ikke-ekskluderende) og
  • kunne realiseres ved 50 pct.s medfinansiering (bekræftet ved underskrifter).
  • Og så skulle forslagene redegøre for ”videnskabelige såvel som samfunds- og erhvervsmæssige perspektiver”.

Det sidste kriterium er som oftest nysprog for, at noget skal have erhvervsrelevans.

Ministeren gik bag om ryggen på Udvalget

Udvalget lavede sin rapport med de 27 prioriterede forslag, og gik ud fra, at den ville blive offentliggjort – men her forregnede man sig, for Udvalget fik en orienterede mail: ”Kære medlemmer af NUFI …” fra Udvalgets sekretær (ansat i Forskningsstyrelsen). Her blev de orienteret om, at minister Esben Lunde havde frasorteret 5 af de 27 forslag: ”… på baggrund af det supplerende indsendte materiale (har Ministeren) resolveret, at forslagenes samfundsøkonomiske potentiale ikke var tilstrækkeligt udfoldet og godtgjort” (mail 05.11.05 – jf. FORSKERforums aktindsigt).

Ministeriet havde altså bag om ryggen på NUFI stillet projekterne supplerende spørgsmål. Besvarelserne brugte Ministeren så til at frasortere med, selv om han angiveligt opererede på de samme kriterier, som NUFI…

Lauritz blev stik-tosset

Af orienteringsmailen fra NUFIs sekretær fremgik også, at Ministeren gik ud fra, at NUFI herefter ville være med på, at den censurerede anbefaling med kun 22 forslag skulle udgives med NUFIs navn på.

Men hele proceduren – hvor der blev gået bag om ryggen m.m. – blev ikke venligt modtaget i udvalget. Af referatet fremgår:

”NUFI drøftede processen, og flere medlemmer, heriblandt formanden, gav udtryk for utilfredshed med processen, som den har forløbet fra september 2015 og frem. Herunder blev der peget på blandt andet fortolkningen af fortrolighed, kriterierne for udvælgelsen af forslag, den faglige tyngde i evaluerings-processen og ministerens beslutning om et mindre roadmap-katalog end det, NUFI havde indstillet til Forsknings­styrelsen” (referat af møde 27.11.05, aktindsigt).

Det er svært ikke at læse referatet som en stærk protest mod, at et uafhængigt rådgivningsorgan blev kørt – og at formand Lauritz Holm-Nielsen blev stiktosset over dette brud på en aftalt køreplan.

Ministerens frasortering på erhvervsrelevans

Det fremgår ikke af referatet, men NUFI besluttede sig tilsyneladende for ikke at underskrive den censurerede roadmap.

Men det problem løste ministeriets embedsmænd så ved, at Ministeriet udgav roadmap-kataloget i Ministeriets eget navn. Her blev det retvisende nævnt, at Udvalget havde indstillet 27 forslag. Men den ændrede procedure omkring Udvalgets 27 forslag og Ministerens sortering i disse forslag forklares lakonisk:

”Efterfølgende har der i ministeriet foregået en selvstændig vurderings- og prioriterings-proces, hvorunder der er blevet indhentet supplerende materiale om forslagenes erhvervs- og innovationspotentialer. Denne har resulteret i, at Uddannelses- og Forskningsministeren har besluttet et katalog på 22 forslag udvalgt blandt de 27. Både NUFI og ministeriet har baseret rådgivningen på ovenstående kriterier (national interesse, åbne osv. red.), som blev offentliggjort sammen med invitationen til indsendelse af forslag” (Dansk Roadmap, Uddannelsesministeriet 18.12.15).

Minister-kriterier for frasortering hemmelig

Selv om ministeriet fastslår, at Ministerens frasortering af de 5 er foregået efter samme kriterier, som NUFI har arbejdet efter, fremgår det ikke, hvad der det supplerende materiale er og derfor heller ikke, hvilket smagsdommeri de 5 projekter egentlig faldt på i ministerens optik.

I rapporten blev kun medtaget ministerens 22 forslag. NUFIs 27 forslag blev ikke opregnet, ikke engang i et bilag til rapporten. Da FORSKERforum spørger hvorfor, lyder forklaringen:

”Det er ikke vurderet relevant i rapporten at medtage en oversigt over alle 42 forslag indsendt til roadmappen eller en særlig liste med de forslag, som NUFI afgav indstilling om” (NUFIs sekretær som svar på aktindsigt 22.01.16)

Lauritz: Overraskende procedure

Lauritz Holm-Nielsen vil ikke bruge udtrykket ’stiktosset’om sin reaktion:

”Men proceduren var noget speciel. Der var ingen kommunikation mellem ministeriet og udvalget, før ministeren pillede 5 forslag blev pillet ud. Ministerens beslutning blev en meddelelsessag, som Udvalget kunne tage til efterretning”.

”Jeg anerkender, at det rådgivende udvalg ikke har nogen selvstændige (bevillings-) bemyndigelser, og jeg respekterer, at bevillinger til infrastruktur udmøntes af Uddannelsesministeren, som altså kan prioritere forslag, bl.a. efter indstilling af NUFIs ’roadmap’”, forklarer udvalgsformanden.

”Men jeg undrer mig da over den konkrete procedure, hvor vi blev bedt om at komme med anbefalinger, og hvor Ministeren så ændrer i vores forslag inden det skal offentliggøres. Forslagene stammer altså fra et ekspertudvalg, der har lavet et grundigt forarbejde og med alle institutioner bag”, siger han.

”Og som det fremgår af referatet blev vi i udvalget meget overraskede over, at proceduren var ændret, så ministeren gik ind og ændrede på Udvalgets indstilling. Jeg kan ikke huske fortilfælde, hvor et rådgivende udvalgs uafhængige arbejde og forslag blev ændret, før deres anbefaling blev offentliggjort”.