Kvalt i egen succes

Store eksterne indtægter kræver medfinansiering

Politikerne vil have forskerne til at konkurrere, så dekaner og institutledere har som succesmål, at forskerne henter mange eksterne fondsmidler ude i byen. Og det er forskerne på SNM (Statens Naturhistoriske Museum) faktisk meget dygtige til.

Paradoksalt nok har SNM million-underskud.Der er minus på 20 mio. kr. årligt i de kommende år svarende til, at der skal fyres 30 (årsværk).

Og det underskud er faktisk en alvorlig advarsel til ledelser, der er sultne efter eksterne bevillinger, for det viser sig, at centrenes store succes-indtjening faktisk bidrager stærkt til den økonomiske ubalance og underskud. De er kvalt i egen succes.

Bevillinger kræver medfinansiering

Problemet er, at mange fonde kun giver 22 pct. i overhead, så SNM skal medfinansiere.

Dels har der på tre centre i perioden 2017-19 været ti hvilende indlejringskrav, dvs. at SNM skal finansiere 10 faste forskerstillinger efter udløb af Grundforskningsfondens bevillinger. Da disse forskere er fredede i den kommende fyringsrunde, betyder det fyringer i den gamle, faste stab.

Og dels har de eksterne bevillinger krævet stor medfinansiering. Hvor centrene kun har fået 23 pct. i overhead til dækning af administration, kontor, laboratorier osv. så er det reelle behov 50-86 procent overhead-dækning. Et økonomi-notat fra KU-Science fortæller, at hver årsværks-stilling påfører indirekte omkostninger på 86,5 pct.

SNMs ledelse har ukritisk taget imod de mange eksterne fondspenge, og puffet problemet med følgeomkostninger foran sig.

Dekanens kriseløsning: Fusion

Dekan John Renners kriseløsning er, at fusionere SNM med Biologisk Institut, men det blev mødt med voldsomme protester fra de 5 centerchefer på SNM: Man smadrer et kreativt tværfagligt miljø i SNMs fem centre, hvoraf flere fagligt ikke har noget særligt til fælles med biologi. Synergien i den enestående museale og forskningsmæssige sammenhæng på SNM vil gå tabt.

Internt på SNM italesættes forskningscentrene og deres økonomi som en succes. Underskuddet stammer fra generelle nedskæringer, gammel gæld, museumsdriften, stormskader og en uretfærdig budgetmodel på fakultetet m.m. Fra andre dele af KU lyder der beskyldninger om dårlig ledelse uden økonomistyring: Hyre-fyre politik…

FORSKERforum har forgæves prøvet at få centerchefernes kommentar til det aktuelle økonomiske problem, for det spurgte POLITIKEN ikke til. Løsningen synes at være ”send-flere-penge” til at dække underskuddet. Man skal tro på en slags julemand – om det så er i skikkelse af nye fondsbevillinger, en finanslovsbevilling eller penge fra KUs fælleskasse

SE SIDE 7-9: Hyre -fyre i det trykte blad.