Kvælstof-forureningen vokser, men …

Miljøminister Esben Lunde vil tilsyneladende ikke tage data alvorligt, så derfor tvinges han nu i samråd for at forklare sig

I starten af januar kom de seneste miljødata for kvælstofudledningen: 61.605 tons N-udledning (2015). Det var tredje år i træk, at tallet voksede. Men miljøminister Esben Lunde ville ikke tage stigningen seriøst, så han erklærede frejdigt, at han vil afvente udviklingen de næste fem år. Han ville ikke ind i diskussioner om, at stigningen strider mod både landbrugspakkens forudsætninger og EU’s vandrammedirektiver – som FORSKERforums grafik afslører.

Politisk set kan ministeren roligt bagatellisere de nye miljødata, for i Folketinget kan blå blok stemme hans udlægning igennem som fakta og den skinbarlige sandhed.

Oppositionen vil riste Esben Lunde

Oppositionen er dog langtfra tilfreds med ministerens passivitet eller dataresistens, og den vil nu riste ham til et samråd i Miljøudvalget. Han er indkaldt for generelt at redegøre for omfanget og betydningen af den øgende kvælstofudledning, som fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2015”.

Hvad mener Esben Lunde er årsagen til, at kvælstofudledningen i den virkelige verden (udledningstallene 2015) tilsyneladende er markant højere end landbrugspakkens miljøregnskab og baseline?

Vil dette misforhold få politiske konsekvenser i forhold til landbrugspakken? Og endelig skal ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser den øgede kvælstofudledning vil få for drikkevandet, natur og de kystnære farvande. (Maria Reumert Gjerding (EL).

Tidspunktet for samrådet var endnu ikke fastsat ved redaktionens slutning.

Oppositionen:
Esben Lunde skal ud af flyverskjul

Som supplement til samrådet har Maria Gjerding stillet flere konkrete spørgsmål, hvis åbenlyse hensigt er at få Esben Lunde til at anerkende, at der er sket en stigning, og at det kan have konsekvenser for miljøpolitikken. Men det er højst usandsynligt, at Esben Lunde vil give andet end ikke-svar, for enhver indrømmelse vil blive et problem for hans landbrugspolitik.

Hun spørger, hvilken autoritet Esben Lunde tillægger 2015-udledningstallet 61.605 tons, og om ”dette umiddelbart er sammenligneligt med landbrugspakkens gennemsnitstal 56.700 tons (gennemsnit 2010-14)?” (Miljøudvalget, spm. 427)

Hun spørger, om ministeren anerkender, at ”sandheden er”, at kvælstof-udledningen stiger for tredje år i træk? (Miljøudvalget, spm. 428)

Og så spørger hun, om de voksende udledningstal er i modstrid med landbrugspakkens forudsætninger, og om det er korrekt, ”at kvælstofudledningen har udviklet sig markant anderledes, end regeringen forventede i deres regnestykke”? (Miljøudvalget, spm. 429).