Høring: Forskere vil ikke blåstemple Lundes havbrug

”Nej, Kattegat kan ikke tåle mere kvælstof. Havmiljøet er pt. ikke i ’god økologisk tilstand’, så hvis havbrug vil udlede mere kvælstof uden at der indføres kompenserende virkemidler, vil miljøet få det værre end det ellers ville have haft det. Hvis nogle altså skal have lov til at udlede mere kvælstof og fosfor, så må der kompenserende faktorer ind. Eller også må andre (landbaseret) reducere deres udledning i havet”, erklærede vandmiljø-forsker Karen Timmermann fra AU-Bioscience på dagens eksperthøring om havfiskebrug.

Hun – der i øvrigt også vidnede i Gyllegatehøringen sidste år – var klarest i mælet ved høringen, som var indkaldt af Folketingets Miljøudvalg. Forskerne var bedt om at risiko-vurdere miljøtilstanden, hvis der gives tilladelse til store hav-fiskebrug. Esben Lunde Larsens lovforslag går ud fra en miljø-neutral effekt. Han mener, at der er ‘miljømæssigt råderum’ i Kattegat, fordi tilknyttede muslingefarme vil kompensere for havbrugenes ekstra kvælstof-forurening.

Det tvivler oppositionen meget på, og ingen af de 5 indkaldte eksperter ville blåstemple og legitimere ministerens regnestykke. Eksperterne bekræftede positivt, at der er evidens for, at muslingefarme kan kompensere for kvælstofforurening fra hav-fiskebrug. Men negativt ville ingen give bud på hvor store muslingefarme der skal til pr. havbrug, for mange usikkerhedsfaktorer spiller ind i praksis.

Oppositionen overordnede spørgsmål lød, hvad der er det ‘miljømæssige råderum’, som ministeren opererer med? Og hvad skal kompensere for de 800 tons kvælstof-forurening, som der ikke er redegjort for i ministeriets modelberegninger?

Alle borende spørgsmål var varianter over dette tema: Maria Gjerding (Enhedslisten) spurgte, om havbrug vil betyde forbedring eller forværring i tilstandsrapporter fremover? Simon Kollerup (S) bad nærmest om håndsoprækning på, om der er ‘økologisk råderum’ i Kattegat til havbrugene? Christian Poll (Alt.) spurgte til den sikkerhedsmargin, som kommuner skal indarbejde i konkrete miljøtilladelser? Ida Auken (Rad.) spurgte, om der er forskningsmæssig dokumentation for, at muslingefarme kan kompensere, for hun har hørt, at et eksisterende havbrug ved Musholm er en fiasko?

Forskerne var forsigtige med at komme med bastante vurderinger, fx i forhold til EU’s vandmiljø-direktiv. De vurderede, at der er mange usikkerhedsfaktorer i projektet. DTU-professor Jens Kjerulf Petersen oplyste, at forskningen ikke ved, hvordan det går i det private Musholm-projekt, for deres data er hemmelige, så han ved ikke, om det er en succes eller en fiasko.

KU-vandforsker Jens Borum forklarede, at muslingeopdræt som kompensation teoretisk har positiv effekt; der er bare så mange variable, at det ikke kan siges, hvor store farme, der skal til pr. havbrug, men også muslingefarme har negativ effekt for næringsstoffer på havbunden – så samlet set vil det betyde negativ effekt på ’god økologisk tilstand’. Men Borum ville ikke komme med domme om, hvad der er økologisk råderum til i Kattegat: ”Råderum er jo noget i hovederne på Jer – det er ikke mig, men politikerne som fastlægger hvad der er acceptabelt …”

Nærmest på at blåstemple Esben Lundes havbrug var konsulent Mads Birkeland fra firmaet DHI. Han oplyste, at havbrug model-teknisk set ikke er noget problem, dog uprøvet i praksis. Han garanterede, at der er redskaber til ret præcist at måle miljøets tilstand, hvis havbrugene etableres. Men han ville ikke svare på, hvem der skal betale, hvis det viser sig at havbrugene faktisk forurener – det er et politisk spørgsmål. (SE HØRINGEN PÅ FOLKETINGS-TV)

Høringen flyttede ikke på Simon Kollerups mistro: ”Det blæser fortsat i vinden, hvordan de 800 tons ekstra kvælstofudledning skal kompenseres? Og det undrer mig, for jeg havde forstået på minister Esben Lunde, at netop det skulle være underlagt en nøjere undersøgelse. Så den redegørelse venter jeg stadig på”.

Maria Gjerdings mistro blev nærmet øget: “Esben Lunde blev jo undsagt af eksperterne, som ikke kunne bekræfte ministerens udsagn om, at der er ‘råderum’. Konklusionen er, at der slet ikke er styr på effekterne, havbrug er et stort miljø-eksperiment”.