GYLLEGATE: Topembedsmænd skjulte EU-problemer

Eksperter i miljøret vurderer, at Landbrugspakken er på på kant med flere EU-direktiver, og oppositionen forsøgte forgæves at få Regeringen til at udrede dette under lovbehandlingen i januar-februar. Men nu afslører aktindsigt, at Miljøministeriets topembedsmænd i stedet for at afklare problemet prøvede at skjule det. Det viser de successive embedsmands-udkast til Miljørapporten (miljøudredningen bag Landbrugspakken). Fra at være nævnt i de første udkasti i november blev mulige  EU-problemer skrevet helt ud af teksten i sidste fase hos ministerens topembedsmænd i december. Der er dog ikke dokumenter i aktindsigten, som kan afsløre, om bortredigeringen skete efter instruks fra minister Eva Kjer Hansen.

Mens der i Naturstyrelsens første faglige udkast til Miljørapporten var direkte henvisning til lovens relation til EU-retten, så var den endelige udgave renset for den slags henvisninger, fordi minister og embedsmænd ville fortie, at landbrugslovens forøgede forurening med stor sandsynlighed er i strid med EU-direktiver. FORSKERforum har fundet flere eksempler på bortredigering af problemer:

EKSEMPEL 1: Mens det af første udkast om planens indvirkning på miljøet udtrykkeligt står, at ”tilførsel af ekstra mængde kvælstof skal dog holdes inden for Danmarks EU-retlige forpligtelse i forhold til natur, overfladevand, grundvand og klima” (1. udkast  s.19, 27.nov.), og dette tilmed skærpes i et senere udkast med tilføjende diskussion ”Enhver direktivmæssig forringelse af miljø eller natur, der måtte finde sted …” (2.udkast s.18 , 8. dec.), så er det endelige udkast renset for henvisninger til EU-problemer. Her nøjes med embedsmændene  at skrive om det nationale: ”Med de afværgende foranstaltninger samt den kommende indrørelse af en målrettet regulering vurderes de øgede gødskningsnormer ikke at ville indebære en langsigtet påvirkning af vandmiljøet” (Miljørapporten s.17, 10. dec. – 22. dec.).

EKSEMPEL 2. Mens det i første udkast om foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet er en udtrykkelig henvisning til EU-normer ”For at sikre overholdelse af de EU-retlige forpligtelser” (udkast s.22, 27. nov og 8. dec.), så er disse forpligtelser skrevet ud af den endelige udgave,  hvor der igen henvises til det nationale og hvor AUs forskere i øvrigt bruges som legitimation: ”Omfanget af ændringerne i belastningen med kvælstof er opgjort med udgangspunkt i arbejder fra Aarhus Universitet …” (Miljørapporten s. 21) (SE EKSEMPLER 1/2)

HVEM der konkret har redigeret teksten er uklart, men materialet peger på, at det sket på højeste niveau. Det fremgår af aktindsigten, at der har været uenighed mellem departementet og faglige medarbejdere i Naturstyrelsen om betoningen af de EU-retlige aspekter, for da en chef foreslog sletning af en henvisning til ”de EU-retlige rammer”, så fastholder de faglige: ”Vi mener, at forbeholdet for det retlige grundlag for en fuldstændig udfasning skal fastholdes. … vi vil foretrække at bibeholde det oprindelige forslag, som nu er foreslået rettet” (kommentar til 2. udkast). Men departementet fik sin vilje.

Topembedsmændene bag minister Eva Kjer Hansen har pillet omtale af de problematiske EU-retlige aspekter ud, fordi disse kunne give oppositionen ammunition i lovfasen. De var helt bevidste om den manipulation, de deltog i. Det fremgår af deres endelige baggrunds-cover til ministeren, hvor de udtrykkeligt gør ministeren og statsministeren opmærksom på den store risiko for, at Miljørapporten og Landbrugspakken kan være i strid med EU-retten: ”Der er risiko for, at EU-kommisionen vil vurdere, at de mulige indvirkninger udgør direktivstridige forpligtelser. Endvidere er der risiko for, at EU-kommissionen …” samt ”Derudover er der risiko for, at Kommissionen ikke godkender …” samt ”Dertil kommer at Kommissionen kan stille sig tvivlende overfor brug af frivillige virkemidler, og derfor vil kunne efterspørge mere håndfaste virkemidler” m.m.

Samtidig noterer topembedsmændene tørt problemet med Folketingets opposition: ”Partierne uden for forligskredsen er skeptiske over for Danmarks muligheder for at overholde EU-lovgivningen som konsekvens af udfasningen af normreduktionenSE BAGGRUNDSCOVER TIL MINISTEREN, 22. DEC.) Oppositionen fik IKKE fik indblik i dette notat …

Endelig afslørede BERLINGSKE forleden, at ikke bare miljøministeren men også statsminister Lars Lykke Rasmussen allerede i september 2015 blev gjort opmærksom på, at regeringens landbrugspakke kunne  komme i strid med EU-direktiver (SE BERLINGSKE 3.april).