Eksterne lektorers årsløn: 65.000 kr.

Den løstansatte buffer i undervisningen er en broget gruppe. Nogle har det som bijob ved siden af hovedjob, men der kan være 500-1.000 personer, der har det som hovedindtægt på usle vilkår.

Der var en grov fejl i FORSKERforums lønstatistik i sidste nummer. Det var anført, at eksterne lektorer tjener ٤٤٢.٤٥٢ kr. årligt. Det var Finansministeriets angivelse af arbejdslønnen for en fuldtidsarbejdende (ekskl. ferie). Men det er forkert, for eksterne lektorer tjener i gennemsnit 65.000 kr. pr. år.

Gennemsnitslønnen dækker imidlertid over store variationer, viser den lønstatistik, som FORSKERforum har fået på basis af aktindsigt på de enkelte uni’er, der har oplyst lønniveauer for deres eksterne lektorer. Ikke overraskende er der mange i den laveste kategori (op til 74.999), for i den gruppe kan der være en del personer, som få timer som ekstern lektor som bijob ved siden af deres fuldtidsarbejde andre steder (typisk advokater eller forvaltere).

Eksterne lektorer: løstansatte undervisere

De eksterne lektorer er del af en voksende gruppe prekariats-ansatte på løse vilkår på uni’erne. Prekariats-ansatte er gruppen af personer uden fast kontrakt eller på tidsbegrænsede kontrakter.

Til prekariatsgruppen hører adjunkter, ph.d.-studerende og post.doc.’ere som er på tidsbegrænsede kontrakter, men dog fuldtids. Meget værre stillet er en gruppe af eksterne lektorer og undervisningsassistenter, som er ansat til at undervise på timebasis, under tiden fra semester til semester. Det er prekariats’gruppen på ringeste vilkår. Uni’ernes årsrapporter fortæller, at man har ca. 1700 d-vip årsværk, men denne gruppe omfatter både eksterne lektorer, undervisningsassistenter m.fl. De eksterne lektorer skønnes at udgøre ca. 1450 årsværk.

Men årsværk er opgjort som fuldtidsansættelser, og ikke på antal personer. Og det er det nye i FORSKERforums statistik, at, at det opgøres mere præcist, hvor stor gruppen af eksterne lektorer er: Knap 5000 personer med vidt forskelligt timetal og meget forskellig årsindkomst.

Skøn: 500-1.000 på usle vilkår

RUC-lektor Janne Gleerup er medforfatter på en ny bog om det akademiske prekariat, og hun kalder lønstatistikken meget interessant. Den giver et indtryk af, hvor mange der er ansat i denne gruppe, nemlig 4.737 personer. I gruppen med under 74.999 kr. i årsindtægt vil der være mange, der har et par timers undervisning om ugen som bijob ved siden af et fuldtidsjob et andet stede (typisk advokater på jura).

“Men hvis man interesserer sig for ‘prekariats-problematikken’ med løse ansættelser, som ikke er fuldtids og særligt udsat for usikkerhed, er en interessant problematik, hvor mange i gruppen der har jobbet ekstern lektor som deres hovedindtægt, evt. suppleret med undervisning et andet sted eller med dagpenge? Ud fra et løst skøn kan det være en gruppe på 500-1000 personer på alle uni’erne, der lever på stillingsstrukturens ringeste vilkår, uden pension osv. Men det må analyseres nærmere.

Hun siger, at tillids-repræsentanter nu har tal at arbejde med lokalt.