Kategoriarkiv: Nyheder

USA: Trump lukker igen ned for klima-ekspertise

Præsident Trump har lukket den føderale komite, som hidtil har bistået den amerikanske regering med klimavurderinger og råd til at implementere klimapolitik. Det 15 personers råd – som består af forskere, andre eksperter og kyndige embedsmænd, var med til at komme med vurderinger før den globale Paris-aftale. Lukningen varsler ilde for Trump-administrationens vilje til at bruge forskningsbaseret viden og fakta i sin politik.

En talsmand for NOAA, Ocean- og Atmosfæreforvaltningen bekræfter lukningen, som er en følge af, at udvalgets charter ikke fornys af Trump-administrationen. Komiteens mandat er at lave klimavurdering og rådgive om retningslinier for klimapolitik, herunder risiko-management, økonomisk politik, teknologiske landvindinger og kommunikations-praksis’er.

Rådet har ifølge en 1990-lov publiceret tre store statusevalueringer, baseret på data fra forskellige forskningsgrene og styrelser, og de har afsløret en foruroligende forringelse af miljøtilstanden og der er i stigende grad enighed om og indikationer på, at det er menneskeskabt.

Og det er måske netop den forskerkoncensus (97 pct.), som har fået Trump til at lukke komiteen. Trump truede allerede under valgkampen med at lukke ned for statslige miljø-organer. Det fik miljø-organisationer til at flytte miljø-databaser til Canada, så Trump-administrationen ikke kunne manipulere eller destruere disse data.

“Lukningen er særdeles uhensigtsmæssig for vores land og især de mest miljøpåvirkede befolkningsgrupper på tværs af USA”, mener jura-professor og medlem af komiteen Maxine Burkett med henvisning til, at alt indikerer at bestemte dele af USA vil blive ramt hårdt i fremtiden af “ekstreme temperaturerstigninger, tørke og oversvømmelser, som alt sammen forårsaget af stigende globale temperaturer”.

Et andet komite-medlem og marineforsker Jerry Melillo udtrykker bekymring over mønstret i Trump-administrationens nedlukning af ekspertise, idet der henvises til at et lignende rådgivningspanel – oprettet af præsident Obama om klimaændringer og naturressourcer – ikke blev forlænget i sommer.

Den netop lukkede komiteen har fordømt lukningen, og enkeltpersoner herfra siger, at de agter at fortsætte arbejdet med at samle ekspert-vurderinger. Og NOOA-forvaltningen konstaterer, at man har til hensigt at færdiggøre sin fjerde klimavurdering, som skal udkomme 2018 (SE HUFFINGTON POST).

USA: Trump skal vælge mellem miljø-fakta og ideologi

I sidste uge kunne den britiske avis GUARDIAN fortælle, at embedsmænd i præsident Trumps landbrugsministerium har fået forbud mod at bruge udtrykket ”klimaændringer”, og er instrueret i, at det fremover skal kaldes ”ekstreme vejrhændelser” (SE GUARDIAN). Denne new-speak har formentlig til formål at undgå at fænomenet kan henføres til noget menneskeskabt selv om 97 pct. af verdens klimaforskere er enige om, at sådan hænger det faktisk sammen.

I samme boldgade har NEW YORK TIMES samlet op på Trumps tvivlsomme omgang med fakta/data:  Her lyder konklusionen, at han ”sherrypicker” fakta, når det handler om miljø-, klima- og energi. Han plukker ofte i strid med fakta, udsagn er upræcise og overdrevne. Og når han tages i at tale i strid med fakta, gentager og overdriver han hellere sine påstande end at trække noget tilbage. Det er sket i 11 konkrete tilfælde i omtalen af Paris-klima-aftalen, som han har undsagt. Det er sket i 26 tilfælde om olie. Og i 55 tilfælde om klimabenægtelse (SE NYTimes).

Nu står han over for en alvorlig konfrontation med sine egne klimaforskere i og udenfor regeringens-apparatet (fordelt  på 13 føderale organer). I sidste uge blev en alarmerende klimarapport lækket, og det skete måske, fordi nogle embedsmænd eller klimaforskere frygter, at Trump ville hemmeligstemple den.

I rapporten vurderer USA’s førende miljøforskere, at gennemsnits-temperaturerne i USA er steget dramatisk siden 1980. De seneste årtier har været de varmeste i de forløbne 1.500 år. Konklusionen lyder ifølge rapporten, at der ”til overflod” er beviser for klimaforandringer fra toppen af atmosfæren til de dybeste oceaner. Tusindvis af studier foretaget af titusinder af videnskabsmænd har dokumenteret klimaforandringer på land og i luften, og skylden fortrinsvis skal lægges på menneskeskabt forurening i form af drivhusgasser: ”… der er overvejende evidens for drastiske klimaforandringer, fra atmosfærens top til det dybeste ocean”.

Mest problematisk for Trump er det indenrigspolitisk, at rapporten vurderer, at der er ”overvejende sandsynligheder” for, at antallet af ekstremt kolde nætter i USA er faldet, mens antallet af ekstremt varme dage er steget (hvilket har ført til hhv. flere snestorme og flere tørkeperioder). De vestlige, sydvestlige og sydøstlige egne oplever tørker, mens det regner mere i staterne i Midtvesten. Og det bliver værre: Temperaturen i USA skønnes til at være steget med 3-5 grader om 80 år. (SE RAPPORTEN)

Den fulde rapport vil foreligge 18. august, men vil først officielt blive frigivet / offentliggjort, når den er godkendt af præsidenten og af miljøminister Scott Pruitt, der er kendt som klimabenægter. Der er tale om en specialrapportering, som præsidenter skal have udarbejdet hvert 4. år (ifølge amerikansk lov), og den var også kontroversiel under præsident Bush, som først frigav den efter at han var sagsøgt af miljøorganisationer.

Trump står i et slemt dilemma mellem videnskabelige fakta og postfaktuel fake-news-viden: Skal han anerkende forskernes vurderinger eller skal han please ideologien hos ultra-konservative supportere, som hårdnakket benægter, at vejrforandringerne er menneskeskabte og som mener, at klimapolitik er en trussel mod den amerikanske økonomi? (SE NYTimes-analyse)

 

 

V og S uenige om fremdrifts-reformens fremtid

Fremdriftsreformen blev angiveligt indført 2013  for at nedbringe høje studietider. Den blev forhadt, fordi den presser såvel studerende som uni’er. De studerende stresses og uni’erne trues af ”bøder”, hvis de studerende ikke tager sig sammen…

Nu er der imidlertid nye signaler: Hvis Venstre fårSøren Pinds bevillingsreform igennem, så støtter partiet, at Fremdriftsreformen lægges i graven, udtalte Venstres uddannelsesordfører Jakob Engel-Schmidt i slutningen af juli – med indirekte henvisning til de lukkede forhandlinger, som har været i gang i flere måneder på minister Søren Pinds kontor.

Venstre-ordførerens spin blev slået stort op i Politiken (SE 23. juli). Han henviste til, at målet var, at reformens mål er at nedbringe den samlede studietid med 4,3 måneder, men allerede i 2016 var den nedbragt med 3,9 måneder. Så reformens pres har allerede virket og tilbage står så, at den har vist sig at være ”alt for bureaukratisk”, mener ordføreren.

Han henviser til, at Søren Pinds udspil til en ny bevillingsreform vil overflødiggøre Fremdriftsreformen. Hans udspil lægger op til et studiepres og et jobtaxameter, hvor 10 procent af uddannelsesbevillingen skal udløses efter, om de studerende bliver færdige senest 3 måneder efter normeret studietid og er kommet i arbejde senest 2 år efter endt uddannelse.

Men Socialdemokratiets uddannelses-og forskningsordfører, Mette Reissmann, har ikke noget brændende ønske om at ændre ved Fremdriftsreformen: ”S’ er tilfreds med den måde, som reformen fungerer på nu. Der var nogle mål for den og vi har konstateret nogle positive effekter af den, fx i nedsatte studietider. Der kan være mindre detaljer i den, som kan lempes, men vi er ikke præsenteret for noget, som skulle gøre, at den skal lægges i graven”.

Hun forklarer: ”Inden kritikere lægger fremdriftsreformen alt for meget for had, skal man lige bemærke, at Venstres kæder afvikling af fremdrifts-reformen sammen med indførelse af en ny bevillingsmodel. S’ arbejder for en model med et mildt pres på studerende og universiteter, men i de udspil, som foreløbig har været præsenteret, indgår der typer af dobbeltregulering, som S er imod”.

Forhandlingerne om den nye bevillingsmodel – til afløsning af taxametersystemet – fortsat sker bag lukkede døre, hvor Søren Pind forhandler bilateralt med partierne. S-ordføreren er således indbudt vil møde d. 25. august.

Reissmann gør opmærksom på, at Fremdriftsreformen er forligsbelagt (med partierne S, Radikale, SF, Radikale, V og K), så regeringen og Søren Pind kan ikke solo lægge den i graven: ”Det går trægt med forhandlingerne om ny bevillingsmodel. Jeg har foreløbig stillet ca. 50 spørgsmål til konsekvenserne af regeringens første udspil. Da det foreløbig er en lukket forhandling, vil jeg ikke udlevere dokumenterne, for vi forhandler ikke i pressen. Men som S-ordfører har jeg ikke travlt – det er Søren Pind, som snart skal fremlægge sit lovprogram …”

Pressenævnet kritiserer FORSKERforum

SE Pressenævnets afgørelse d.d.: “Nævnet kritiserer FORSKERforum for at omtale en afgørelse fra UVVU uden at omtale en senere dom fra Vestre Landsret i samme sag. Landsretten kom til det modsatte resultat.

I en artikel i maj måned omtalte FORSKERforum uddelingen af publicistprisen. Prisen var uddelt til en journalist hos WEEKENDAVISEN, der tidligere havde omtalt Helmuth Nyborgs forskning. I artiklen udtalte Nyborgs tidligere institutleder ved Aarhus Universitet sig kritisk om Nyborgs forskning.

Helmuth Nyborg har klaget til Pressenævnet over FORSKERforums omtale. I artiklen blev der henvist og refereret til en afgørelse fra Udvalgene vedrørende Vi-denskabelig Uredelighed (UVVU) fra 2013. Artiklen citerede fra afgørelsen, hvoraf det fremgår, at en af Nyborgs artikler var bygget på: “uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”. UVVU fandt, at Nyborg havde begået videnskabelig uredelighed.

FORSKERforum undlod imidlertid at omtale, at UVVU’s afgørelse var blevet ind-bragt for – og omgjort af – Vestre Landsret. I 2016 kom landsretten til det modsatte resultat og fandt det ikke dokumenteret, at Nyborg havde handlet på en sådan måde, at det kunne sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data. Landsretten frifandt herefter Helmuth Nyborg.

Pressenævnet udtaler kritik af FORSKERforum for ikke at omtale den endelige dom fra 2016. Helmuth Nyborg havde klaget over andre forhold, hvor nævnet dog ikke udtalte kritik af FORSKERforum.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk” (SE HER)

 

Søren Pind måler danske unges dannelses-niveau

2. UDGAVE. Den 28. juni 2015 tiltrådte Esben Lunde Larsen som uddannelsesminister. Han brandede sig selv som den første ph.d. på posten, samt med en programerklæring om at blive ”dannelsesministeren” (WEEKENDAVISEN). Det blev dog ved den værdipolitiske markering, for i praksis tog han ingen initiativer til at højne dannelsesindholdet i studierne, før han i en regeringskabale blev miljøminister – efter FORSKERforum havde snuppet ham i CV-fusk (SE AFSLØRING) og efter turbulent undersøgelse af, om der var plagiat i hans ph.d.-afhandling.

Den 28. november 2016 blev han afløst af Søren Pind, som gentog den værdipolitiske markering med programerklæringer om mere dannelse og filosofikum. Da titlen “dannelsesministeren” var taget, kaldte han sig ”fremtidsministeren”. Siden er han blevet frittet om, hvad dannelses-erklæringen kan komme til at betyde for uddannelserne i praksis – ’hvad skal gå fra i studieplaner for at give plads til dannelsesfag’? – men ministeren har ikke taget konkrete politiske eller strukturelle initiativer på området.

Men måske får ministeren et håndtag at gribe i. Til november får Pind nemlig et pejlemærke på, hvor dannede eller udannede de danske studerendes er. Her offentliggøres resultaterne af en international sammenligning i en spørgeskema-undersøgelse blandt skoleelever og lærere i udskoling i 38 lande. Svarene måler angiveligt ”hvordan de er klædt på til at indgå som aktive borger i civilsamfundet”. Der er spurgt ind til holdninger til civilsamfundet, deltagelse i civilsamfundet, deres borgeridentitet og interesse i politiske og sociale emner m.m.

Oplysningen fremgår af regeringens uddannelsespolitiske redegørelse, s. 275. Her giver Pind ingen dannelsespolitiske markeringer, men der er et kort, tonløst afsnit om, hvad dannelse er i uddannelsessystemet, og hvordan den måles – læs her:

”MÅLING AF DANNELSE

Uddannelse er også en del af en dannelsesproces for de studerende. En proces, der allerede er påbegyndt for den kommende studerende i hjemmet, gennem fritidsinteresser, i dagsinstitution, folkeskole og pa ungdomsuddannelsen. En videregående uddannelse bygger videre pa dannelsesprocessen, og dannelse er en vigtig forudsætning for at kunne indgå som borger i samfundet og for at kunne skabe værdi på arbejdsmarkedet.

Der er ikke en fast definition af dannelsesbegrebet. En forståelse i relation til uddannelse tager udgangspunkt i begrebet ’Bildung’ udviklet af Wilhelm von Humboldt. Bildung handler om kultivering af selvet gennem opvækst, socialisering og uddannelse (Borgnakke 2008). Uddannelse er blandt andre et middel til selvindsigt, viden og udvikling af personlige kompetencer. Derfor er Bildung blevet forbundet med en livslang læringsproces, hvor personlige og sociale fardigheder vokser og udvider sig kontinuerligt (Bruford 1975; Bohlin 2008).

Dannelse er derfor ikke noget, der star i modsætning til beskæftigelse, men kan i nogle tilfælde vare en forudsætning for. Dannelse er på den made heller ikke begrænset til et bestemt område, men kan både handle om at opnå selvindsigt, viden og udvikling inden for etik, filosofi, moral, astetik, kunst, kultur, samfund, naturvidenskab og mange andre områder.

I dag måler Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke de studerendes eller de nyuddannedes dannelse …”  (SE s.275 i Uddannelsespolitisk Redegørelse 2017).

  • GOD SOMMER TIL FORSKERforums læsere

NY BEVILLINGSMODEL: ‘Kvalitet’ måles i ’læringsudbytte’-indeks?

Søren Pinds embedsmænd har konstrueret et “forventningsindeks”, der kan sætte tal på uddannelseskvalitet, og hvis data kan bruges som kvalitets-indikator i den nye bevillingsmodel, som netop nu forhandles bag lukkede døre i Folketinget. Indeks’et kan angiveligt måle, hvordan de samme fagområder klarer sig på forskellige uni’er, og om fagområder klarer sig overgennemsnitligt i forhold til deres betingelser. Og som sådan kan det måske bruges som et operationelt mål på uddannelsers ”kvalitet”, antyder Søren Pind.

Hvis det lykkes Pind at få Folketingets ordførere til at acceptere forventningsdata, får han løst et stort problem, for trods flere års arbejde har ministeriets embedsmænd ikke kunnet konstruere kvalitetsindikatorer. Og det har været et stort problem, at regeringen vil have en ny bevillingsmodel med kriterier om ”kvalitet og relevans og regional bredde”, men embedsmændene har ikke kunnet finde indikatorer for kvalitet, så i de hidtidige modeller har kvalitet været  lig med job-relevans … (SE FORSKERFORUM nov. 2016).

Men nu har embedsmændene altså skruet en operationel “forventningsmodel” sammen, som angiveligt kan måle ”kvalitet”. Dens logik er groft sagt sådan:

Hvis et universitet optager en studerende, som fik 8 i studentereksamen, som kommer fra ikke-akademisk baggrund og som har lavindkomstforældre og den studerende mod disse odds får 10 til kandidat-eksamen og kommer hurtigt i job, så er det udtryk for, at denne har haft et ”læringsudbytte” over forventning – og det tilskrives så lære-stedet.

Embedsmændenes indeks er en beregning af forventningerne til studerendes gennemløb og heri indgår en del korrektionsfaktorer på ”uddannelsers rammevilkår”, fx de studerendes baggrund. Når der tages højde for disse rammevilkår er det muligt at sætte tal på studiers læringsudbytte, mener embedsmændene:

Krydsning af data over studerendes baggrund på den ene side og deres eksamenskarakterer og beskæftigelsesgrad på den anden kan bruges til at sammenligne det samme studium på forskellige uni’er. Brugt i praksis viser forventnings-indek’et fx, at erhvervsøkonomi på CBS scorer +10 og på SDU-6 i forventningsindekset. For dansk på SDU er den +12 og på KU -3.

Uddannelsespolitisk mener embedsmændene, at hvis uni’erne og studerende korrigerede deres valg og studier efter indeks’ets data, så vil der være et beskæftigelsespotentiale på 10.-20.000 personer. Notatet er da også døbt ”Beskæftigelsespotentiale ved øget kvalitet i videregående uddannelser” (SE ANALYSENOTAT) . Her kan man også se de enkelte studiers pointscore 1-5 på “undervisningsudbytte” og beskæftigelsesfrekvens  (SE FAKTARK: iNDEKS). Notatet  indgår som bilag til regeringens uddannelsespolitiske redegørelse på 436 sider (SE REDEGØRELSE).

Notatets konkrete udregninger er uklare, fx vægten af korrektions-faktorerne, fx social baggrund (hvordan tæller det i forventnings-indeks’et, at lægers børn bliver læger?). Og notatet gør da også selv opmærksom på væsentlige usikkerhedsfaktorer, fx hvilken betydning studerendes personlige motivation har? Eller at nogle studier uddanner til veldefinerede professioner, mens andre er mere udefinerede for aftagerne?

Områdechef Jakob Rathlev fra Evalueringsinstituttet mener, at det opstillede indeks ”for forventningerne til nyuddannedes beskæftigelse” ikke måler kvalitet, men sætter job-succes ind som et centralt succeskriterium: De opstillede forventningsdata ligestiller kvalitet / læringsudbytte med jobsikkerhed og det er ikke noget udtryk for ”kvalitet”… (SE POLITIKEN).

Udlicitering af myndighedsopgaver: Konkurrence eller Esbens hævnakt?

Miljøminister Esben Lunde Larsen har varslet, at han vil konkurrenceudsætte / udlicitere samtlige myndighedsopgaver, som i dag er placeret på DTU (308 mio. kr. i 2017) og på Aarhus Universitet (383 mio. kr.). Det skal ske tematisk i definerede salami-stykker, som fire år forud varsles udbudt. Alle skal være udbudt en gang inden 2022. FORSKERforum erfarer, at DTUs og AUs rektorer er til hyrdemøde i dag i Miljøministeriet, hvor de vil få nærmere forklaring.

Ministerens udtrykte hensigt er at få mere konkurrence og den bedste kvalitet. Han mener sig ikke forpligtet til at fortsætte de kontrakter, som fulgte med, da ’sektorforskningen’ (i DMU og DJF) blev fusioneret med uni’erne i 2007 (SE PRESSEMEDDELELSE).

Centrale uni-kilder mener dog – uden for referat – at hensigten er en helt anden: ”Det er Miljøministerens hævnakt for ikke at have fået den bestillings-forskning, som Eva Kjer Hansen og Esben Lunde ønskede om Landbrugspakken og i andre kontroversielle miljøsager. Den uafhængige rådgivning fra universiteternes ’sektorforskere’ svarede ikke til landbrugs-sektorens og ministrenes interesser – og lobbyister har også presset på for at få rådgivningen placeret, hvor det er mest hensigtsmæssigt for erhvervs-interesser…”

Den tidligere chef (2006-11) på sektorforskning på DJF-Foulum  Just Jensen forklarer formålet på en lidt anden måde: ”Det vil have disciplinerende effekt på ledelser og forskere. Når opgaver og bevillinger kommer i udbud, er det da oplagt at det påvirker vilkårene for at stå fast på den høje, uvildige faglighed på kontroversielle områder, om fx miljø og landbruget. Man vil blive vurderet på sin hidtidige opgaveløsning for ministeriet, og der vil indgå pres fra nogle om at tilgodese en bestemt dagsorden. Så samlet vil det da påvirke ens adfærd…”, siger han, der i dag er AU-professor i kvantitativ genetik.

Just Jensens udlægning bekræftes indirekte af, at landbrugslobbyen jubler over udliciteringen: ”Landbrug og Fødevarer har længe påpeget svagheder i det videnskabelige grundlag for reguleringen af landbruget, fx i fødevare- og landbrugspakken”, udtaler formand Martin Merrild (SE PRESSEMEDDELELSE).

Ifølge minister Esben Lunde vil alle danske universiteter, herunder de nuværende bevillingshavere (DTU og AU) frit kunne byde ind på opgaver, enten alene eller i konsortium med andre danske uni’er eller udenlandske: ”Vi opfordrer alle universiteter til at give deres bedste bud på en kvalificeret og robust rådgivning” (til AUs OMNIBUS).

For DTU og AU kan udliciteringen få alvorlige bevillingsmæssige konsekvenser, og man undrer sig over, at regeringen risikerer videnstabet ved at flytte opgaver. Samtidig undrer man sig over, at et argument for fusionerne i 2007 var at koble den forskningsmæssige ekspertise og undervisningen.

Et helt fundamentalt problem for DTU og AU bliver at ved at miste opgaver, mister de også den ’basisbevilling’ til at bevare og opbygge grundviden, som hørte til området med fusionerne i 2007: ”Nu foregives, at bevillingen kun går til ’myndighedsbetjening’ af ministerierne. Fakta er imidlertid, at langt den største del af fx Foulums arbejde var og er sektor-understøttende forskning for landbrugserhvervet. Og til bl.a. den slags forskning  og anden vidensopbygning var der afsat en ’basisbevilling’, som med fusionerne blev gjort til en ’enhedsbevilling’”, forklarer Just Jensen, som vurderer, at op mod 2/3 af AUs bevilling i praksis var rettet mod dette.

Just Jensen mener, at der blev lavet en afgørende fejl ved fusionerne i 2007: ”Politikernes udtrykte hensigt var at lave et enstrenget system placeret på uni’erne for at få ’myndighedsbetjeningen’ væk fra politisk påvirkning. Men man flyttede ikke bevillingerne fra Miljøministeriet til Forskningsministeriet, så det politiske var indlejret i modellen – og det ser vi konsekvenserne af nu”.

Det samme mener eks-formanden for Rektorkollegiet Jens Oddershede: ”Fusionen i 2007 var ufærdig. Ansvar og bevillinger blev placeret i forskellige ministerier. Forskningsministeriet havde ansvaret for universiteterne og burde have fået overført bevillingerne fra fx Miljøministeriet, så Forskningsministeriet kunne operere med en ’basisbevilling’ til uni’ med ansvar for vidensopbygning på et bestemt område. Modellen blev lavet med en indbygget konflikt”.

Ombudsmanden om tjenstlig ytringsfrihed

Forleden udtalte Ombudsmanden, at der nu er skabt ’øget klarhed om forskeres ytringsfrihed’, fordi det er fastslået, at (sektor-) forskere har ret til at udtale sig som ’privatpersoner i den offentlige debat’. Det var hans konklusion på, at Miljøministeriet nu har fjernet mundkurve i deres standard-kontrakter med universiteterne.

Men udtalelsen vakte stærk kritik fra sociologi-professor Heine Andersen, som påpegede, at Ombudsmanden kun udtalte sig om ytringsfriheden som privatperson, men ikke om den tjenstlige ytringsfrihed? Og så undrede han sig over Ombudsmandens formulering om, at forskere kun har ytringsfrihed ‘i et vist omfang’ i relation til Uni-Loven.

Nu forklarer Jørgen Steen Sørensen for FORSKERforum, hvorfor han har begrænset sin udtalelse:

 ”Der er draget de konklusioner, som Ombudsmands-institionen mener med sikkerhed kan uddrages af denne sag, og det handler om, at tavshedspligten i relation til ministeriernes myndigheds-kontrakter er væk. Denne sag opklarer så ikke alle aspekter af forskeres ytringsfrihed. Tilbage står et spørgsmål om forskeres tjenstlige ytringsfrihed. Her er der en lille komplikation i forhold til uni-lovens egne regler, nemlig om universitetsledelsernes eventuelle muligheder i et vist omfang for at regulere denne. På dette område har Ombudsmanden ikke fået konkrete sager forelagt”. 

Men skaber udtalelsens formulering ’i et vist omfang’ ikke mere gråzone end opklaring: Hvorfor klargør Ombudsmanden ikke om de nye kontrakter giver forskerne fri ret til at udtale sig tjenstligt om saglige forhold efter bedste faglige overbevisning, uden begrænsning fra ledelsen, undtaget i særlige tavshedsbelalagte tilfælde?

Den konkrete sag om standardkontrakterne løser ikke alle spørgsmål vedrørende forskeres ytringsfrihed. Den sag handler om et hjørne af problematikken, og derfor laves reservationen i forhold til de tjenstlige aktiviteter, som er et spørgsmål, der handler om universitetsloven og derfor kan rettes til rektorerne”. 

Men hvis professor Heine Andersen nu beder Ombudsmanden om en afklaring af, hvad forskeres ytringsfrihed ’et vist omfang’ betyder i relation til myndigheds-betjening, vil Ombudsmanden så give et afklarende svar?

”Nu skal jeg først se hans spørgsmål, før jeg kan svare…”, slutter Ombudsmanden.

 

Kritik af Ombudsmandsudtalelse om ytringsfrihed

”Forskere må gerne udtale sig som privatpersoner i den offentlige debat. Også på områder, hvor de har leveret forskning til offentlige myndigheder”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse ”Øget klarhed om forskeres ytringsfrihed”, som handler om, at tavshedsklausuler er udgået i Miljøministeriets nye standardkontrakter om ”myndighedsbetjening” (SE PRESSEMEDDELELSE).

Men Ombudsmandens udlægning møder stærk kritik: ”Der er ikke tale om ’øget klarhed’, tværtimod forplumres forsker-rollen og -rettigheder. En faglig rapportering må ikke reduceres til noget, der skal kommenteres som ’privatperson’, uden autoritet – med samme status som alle andre borgeres ’holdninger eller meninger’…” mener professor Heine Andersen, som afslørede de kontroversielle kontrakter.

“Ombudsmanden faststår jo, at forskere først udfører deres forskning som et tjenstligt forhold, men hvis de udlægger deres forskning offentligt, må de tage deres kasket som ’privatperson’ på? Dermed undviger han at omtale en helt central konflikt om kontrakterne, nemlig forskernes ret og pligt til at udtale sig om saglige-faglige forhold som led i deres tjenstlige og offentlige forskningsarbejde: Hvad måtte Gyllegate-forskerne sige og hvornår?”.  

Tavshedsklausulerne i ministeriernes kontrakter med sektorforskningen blev afsløret i forsommeren 2016. Klausulerne blev opdaget i Miljøministeriets kontrakter om forskning bag loven om Landbrugspakken. Aarhus-eksperterne havde således kontraktlig mundkurv i to måneder efter rapport-aflevering, så de var blokeret fra at udtale sig om deres rådgivning, mens Folketinget lovbehandlede Landbrugspakken.

Det skabte offentlig blæst og Miljøministeriet blev tvunget til at revidere kontrakterne. Først i 4. udkast efter tre måneders forhandlinger var mundkurvs-klausuler helt luget ud i januar 2017.

Ombudsmanden bad om ministeriets redegørelse for, om de nye standardkontrakter ”medfører nogen begrænsning af den ytringsfrihed, som de enkelte forskere og andre involverede har som offentligt ansatte” (28.3). Miljøministeriets svar lød, at den enkeltes ret til at udtale sig på egne vegne ikke reguleres af kontrakterne; det er uni-ledelsen, som har retten til at definere om en ”forsknings-leverence” er tavsheds-belagt, og altså om den enkelte forskers tjenstlige ytringsfrihed kan indskrænkes (svar 5. april).

Og det svar sammenfatter Ombudsmanden altså til, ”at de nye kontrakter ikke indebærer begrænsninger for den enkelte forskers eller andre offentlig ansattes ytringsfrihed som privat person”, hvorefter han løst tilføjer, at forskere “i et vist omfang (har) ret til at ytre sig som led i egne tjenstliige aktiviteter”. 

Men ytringsrettens indsnævring til “privat person” er helt uacceptabel, og hvad betyder “et vist omfang” om de tjenstlige aktiviteter, spørger Heine Andersen. Han undrer sig over, at Ombudsmanden ikke opererer med den tidligere ombudsmands (Gammeltoft Hansens) tre-leddede sondring i uni-forskeres ytringsfrihed: 1. Hvor de udtaler sig på uni’s vegne. 2. Hvor de udtaler sig som forskere om sine tjenstlige aktiviteter, herunder opfylder deres forskningsfrihed og deres forpligtelser til at deltage i den offentlige debat (jf. Uni-Loven). 3. Retten til at ytre sig som privat borger, også om eget forskningsfelt.

Heine Andersen: ”Ombudsmanden burde omtale og slå pkt. 2’s tjenstlige rettigheder fast i relation til kontrakterne: At forskerne har forskningsfrihed og kontrakterne giver forskerne ret og pligt til at udtale sig med forskerautoritet, med institutionens / ledelsens opbakning , jf. Uni-Loven, hvor parterne er fagligt ansvarlige for rapporteringer og faglige ytringer, selv om indholdet kan være kritisk eller kontroversielt”.

FORSKERforum har i flere dage forgæves i flere dage forsøgt at få Ombudsmandens svar på spørgsmålet: HVORFOR klargør Ombudsmanden ikke, om de nye kontrakter giver forskerne fri ret til at udtale sig TJENSTLIGT om saglige forhold efter bedste faglige overbevisning, uden begrænsning fra ledelsen, undtaget i helt særlige tavshedsbelagte tilfælde?

Heine Andersen vil anmode Ombudsmanden om klargøring.

Bevillingsreform: Rektorer protesterer over lukkethed

De otte danske universitetsrektorer protesterer over manglende gennemsigtighed i beregningerne bag minister Søren Pinds reformforslag til et nyt bevillingssystem, og dermed ønsker man også indblik i de mørkelagte forhandlinger mellem Folketingets ordførere, som foregår netop nu. (SE PRESSEMEDDELELSE)

Til BERLINGSKE forklarer rektorformand Anders Bjarklev at rektorerne må orientere sig i en black box: ”Vi er i universitetssektoren opdraget til, at man kan validere ting, tjekke efter, at man kan forstå, hvad der bliver puttet ind i en model, og hvad man bagefter tager ud af den. Hvordan skal vi kunne ændre vores adfærd derhen, ministeren gerne vi have, hvis vi ikke ved, hvilke knapper der drejes på? Det er fundamentalt for os at vide”. (SE BERLINGSKE)

Protesten er konkret rettet mod, at universiteterne ikke kunne genkende tallene i de første konsekvensberegninger på reformforslaget, hvor Aalborg stod til at tabe og Aarhus stod til at vinde. I sidste uge måtte ministeriet derfor udsende ”opdaterede, tekniske beregninger”, som viste, at også RUC og KU ville tabe.

Men det fremgik også af konsekvens-beregningerne, at ministeriet havde sneget omfordeling af en række restpuljer ind i regnestykket, uden at angive kriterierne for dette. Rektorerne kalder det ”uhensigtsmæssigt, at denne omlægning er en del af bevillingsreformen”.

Ud over disse protester mod lukketheden i forhandlingerne reformen – som er den vigtigste uni-politik siden fusionen med sektorforskningen 2007 og som rektorerne skal administrere – er det bemærkelsesværdigt, at rektorerne har kunne blive enige om nogle markerringer over for ministeren og ordførerne, som lige nu forhandler bag lukkede døre.

Markeringen er en accept af modellens grundprincipper, med visse væsentlige forbehold:

Rektorerne vil gerne have bevillings-stabilitet i et grundtilskud (20 pct.), men fraråder, at der indføres en kobling mellem bevillinger og ”resultatkontrakter”.

Man accepterer aktivitets-tilskuddet (70 pct.), og det er ikke overraskende for det ligner den nuværende taxameter-model, som rektorerne egentlig burde være fortsat som nu, fordi det er den mindst ringe model.

Og hvad angår de kontroversielle 10 pct.s kvalitets- og resultat-tilskud (hhv. 5 pct. færdiggørelsesbonus og 5 pct. jobbonus) foreslår rektorerne denne pulje halveret til 5 pct. De resterende 5 pct. skal så kobles op på individuelle kvalitetsmål, der indarbejdes i hvert universitets rammekontrakter.