Forfatterarkiv: FORSKERforum

Professorer: Uni-ledere trækker for lette fyresedler

Uni-ledelser har lidt for let ved at stikke en fyreseddel ud til forskere-lærere, og det er ødelæggende for den videnskabelige kultur, mener KU-professorerne Peder Andersen og Niels Kærgård. De har skrevet dagens kronik i Berlingske: Ingen ytringsfrihed uden tryghed i ansættelsen

”Jeg skal ikke her komme med forslag til, hvordan man kan retsligt eller overenskomstmæssigt kan styrke universitetslæreres ansættelsessikkerhed“, forklarer Peder Andersen om deres motiver til at skrive kronikken. “Men store fyringsrunder af lektorer og professorer på universiteter – og den nylige fyring af professor Hans Thybo på formelt svage begrundelser – skaber alvorlig usikkerhed. Vores kronik d.d. er derfor en markering over for uni-ledelserne om, at de skal være helt anderledes varsomme med at bruge fyrings-redskabet og i stedet satse på mere smoothe løsninger”.

Professorerne – som begge har lange uni-karrierer bag sig – henviser til, at før Uni-Loven 2003 var skulle der helt ekstra-ordinære ting til for at en lektor eller en professor blev fyret. Men med Uni-Loven fik man ansatte ledere med stor magt, og det var ofte personer med åremålskontrakter, som har brug for at vise handlekraft. Internt i organisationen kan der lokalt også være decentrale enheder eller ledere, som ser en umiddelbar fordel ved at bruge fyringsredskabet: ”Men her er det den øverste ledelses ansvar at håndhæve nogle standarder, så den slags ikke sker vilkårligt”, forklarer Peder Andersen.

Sideløbende med Uni-Loven blev der indført en voksende managementtænkning inspireret af den private sektor, og den er forstærket i uni-sektoren af, at bevillingerne er mere usikre og ansættelsesformer er blevet mere løse:

”Det er derfor nu blevet meget almindeligt at udnytte den lette adgang til at fyre enkeltpersoner og grupper, der ikke tidligere var fyringstruet. Vi har i den sidste halve snes år set sparerunder med fyringer på næsten alle universiteter … Samtidig har vi set fyringssager af enkeltpersoner, hvor begrundelserne har været meget svage”, skriver de.

Peder Andersen forklarer, at det er modsætningsfyldt, når fx KU på formelt brander sig internationalt på at give tenure (ansættelsessikkerhed for forskere), men i praksis er tenures sikkerhed der ikke, og det skaber usikkerhed på mange måder:

“Den danske flexicurity-model – som gør det nemt at fyre, men til gengæld giver sikkerhedsnet i form af understøttelse – giver problemer for højtlønnede specialister. Mens ufaglære arbejdere og nogle faglærte grupper får rimelig lønkompensation, så gælder det ikke for de lektorer og professorer, og en fyring har derfor drastiske personlige konsekvenser”.

Samlet skaber store fyringsrunder og fyringerne uden klare og gennemsigtige begrundelser stor usikkerhed hos personalet. Det skaber en kultur med forsigtighed og selvcensur, så forskere holder sig tilbage fra at forske i noget, som ledelsen kan opfattes som kontroversielt:

”Hvis vi ikke sikrer trygge ansættelsesforhold, har vi reelt heller ingen ytrings- og forskningsfrihed. Åremålsansættelser og løse ansættelser kan være en langt større og bredere trussel mod forsknings- og ytringsfriheden end aggressive fanatikere”.  

(SE BERLINGSKE-kronikken 21.2).

Landbrugslobby truer CBS med ekstra-regning

Bæredygtigt Landbrug (BL) – som betalte CBS 400.000 kr. for at få udarbejdet den kontroversielle rapport om dansk landbrugs rammevilkår – har krævet pengene retur, fordi CBS-ledelsen har besluttet, at rapporten trækkes tilbage og heller ikke udgives i en ny form.

Men nu truer de rabiate lobbyister med en ekstraregning for følgeomkostninger på 450.000 kr. – i alt 850.000 kr. Det er hvad BL angiveligt har bevilget til projektet til aflønning af eksterne og til indsamling af data: ”Hvis rapporten ikke offentliggøres, er disse tabt helt eller delvist. Det efterlader os med et mellemværende, vi skal have udlignet” (aktindsigt 17. januar).

Sådan lød truslen fra BL-direktør Hans Aarestrup til CBS’ forskningsdekan Peter Mølgaard efter det turbulente forløb, som endte med, at CBS-ledelsen trak rapporten tilbage med henvisning til at en forskningskyndig gennemgang vurderede, at rapporten ”ikke er egnet til frigivelse”. Professor Jan Mouritsen dumpede rapporten, fordi dens metode var lidt for utraditionel og ikke refererede til anden forskning, fordi dens kvalitative materiale ikke var kritisk validieret, og fordi rapporten ikke redegjorde for forskningsprocessens eksterne bidrag.

Dumpningen skete i ugerne efter, at DR-journalister via aktindsigt havde afsløret, at rapporten delvis var lavet af en ghost-forfatter fra landbrugslobbyen, at der var kopieret data fra BL direkte ind i rapporten, at dens tilknytning til BL var blevet forsøgt skjult m.m. (SE DR-AFSLØRINGER)

BL-lobbyen benægter imidlertid enhver påvirkning af projektet, og forsøgte i januar at give CBS aleneansvar for miseren. De er sure over, at de hænges ud i medierne for at have stået bag data og konklusioner i rapporten, hvilket BL formelt benægter. BL krævede derfor at CBS gik offentligt ud og rensende BL for ansvar: ”Det vil være på sin plads, hvis I melder ud, at det ikke er vores skyld, at rapporten ikke bliver til noget, men at det skyldes interne fejlskøn på CBS eller hvad I vil kalde det” (mail 17. jan.).

CBS’ forskningsdekan Peter Mølgaard afviste imidlertid at komme med en offentlig clearing af BL. Dels fordi det ikke er CBS som har hængt BL ud. Og dels fordi, at der jo har været “kritik af interessekonflikter“, og at rapporten derfor er indklaget til CBS’ Forskningspraksis-udvalg. Og vurderingen her må afventes og respekteres, før CBS-ledelsen kan forholde sig til lobbyisternes klage.

Dermed er der skabt ekstra pres på det CBS-udvalg, som er i gang med at vurdere, om rapporteringen overholder ”god videnskabelig praksis”, herunder om der er sket bias’ed selektion af data, om lobbyisterne i BL har ghostforfattet dele af rapporten, om BLs bidrag er hemmeligholdt m.m. (SE KOMMISSORIUM HER)

Hvis udvalget vurderer, at der er fusket med data kan det sende lektor Troels Troelsen på en tur i det statslige uredelighedssystem. Og hvis udvalget vurderer, at Bæredygtigt Landbrug eller BLs stråmænd faktisk påvirkede projektet og dermed bidrog til dets kollaps, får det formentlig også indflydelse på CBS-ledelsens lyst til at give erstatning til lobbyisterne.

Esben Lundes skideballe – på alternative fakta?

Miljøminister Esben Lunde Larsen var i sidste uge i samråd i Folketingets Miljøudvalg. Her gik han pludselig bananas i noget, som udvalgets formand bagefter kaldte for ”en ministeriel skideballe” til oppositionen. Esben Lunde mener, at der sker en mistænkeliggørelse af Landbrugspakken, og at der er overdrevent kritisk fokus på kvælstof-tal. Han mener ikke, det skal tages særlig alvorligt, at kvælstof-udledning er stigende for tredje år i træk, som baggrundsdata fra AUs NOVANA-rapport dokumenterede:

 ”Vi behøver ikke gå mange uger tilbage, hvor der var stor forargelse i oppositionen, der havde meget travlt med at udtale sig om nogle kvælstoftal fra en rapport, der var blevet lækket inden en endelig rapport kom på gaden, og hvor det viste sig, at den forargelse som var til stede om kvælstoftal, som skulle skyldtes regeringens Landbrugspakke, jo var tal fra før Landbrugspakken.

 Så det er bare for at sige, at hvis man i stedet for bare at skyde på hinanden, så kunne vi have en mere oplyst debat, der faktisk gavner vores fødevare og landbrugspolitik. For jeg behøver jo ikke minde nogen her om, at nogle kvælstoftal i øvrigt – som en udmærket forsker, da den endelige rapport var kommet var ude og fortælle – intet havde med regeringens Landbrugspakke at gøre, men sådan set kom fra den tidligere regerings miljøpolitik.

 Det er bare for at sige: Der er ingen, der har gavn af den polemik, så skulle vi ikke lade være med det. Det tjener ingenting, kun at folk rundt omkring tænker: Hvad er det for en børnehave, og er det godt for vores erhverv og for landbrugs- og miljøpolitikken? Nej, det er det ikke…” (Esben Lunde i samråd 1. febr. om CBS’ landbrugsrapport). (SE kl. 14.52.00 fra Folketings-TV)

FORSKERforum har udsat Esben Lundes skideballe for FAKTA- og BAGGRUNDS TJEK og fundet tre faktuelle fejl. Som i bedste fald er udtryk for ideologiske manipulationer. I værste fald spiller ministeren med ‘alternative fakta’:

 1. Rapporten var IKKE blevet lækket. (FAKTA: Naturfredningsforeningen havde såmænd fået regulær aktindsigt i rapporten hos ministerens egen styrelse (Svana), så der var ikke tale om en ulovlig læk. BAGGRUND: Når ministeren imidlertid mistænkeliggjorde nogle ved at tale om ’læk’, svarer det helt til konspirationsteorier hos landbrugslobbyen i Bæredygtigt Landbrug / Landbrug og Fødevarer. De mener, at data blev lækket i utide i starten af januar af kritiske embedsmænd eller AU-forskere..).

2. I den offentlige omtale af stigende kvælstoftal beskyldte oppositionen IKKE Landbrugspakken for at være skyld i merudledning 2015. (FAKTA: Landbrugspakken blev besluttet i 2016 og har derfor ikke haft bagudrettet betydning på 2015. Oppositionen har da heller ikke beskyldt Landbrugspakken for at være årsag til merudledningen 2015. BAGGRUND: Esben Lunde lavede “en stråmand” – tillagde nogle noget, som ikke er korrekt).

3.  ”Den udmærkede forsker” udtalte sig IKKE om Landbrugspakkens påvirkning af 2015-udledningstal. (FAKTA: AU-DCEs chefkonsulent Poul Nordemann havde i ALTINGET kommenteret 2015-tallene “som ”en meget lille stigning fra år til år”, samtidig med at han bagatelliserede landbrugets skyld i kvælstof-forureningen: ”Der ikke er noget i statistikkerne, der tyder på, at der er sket øget udvaskning fra landbruget” (SE ALTINGET). BAGGRUND: Med henvisningen til ‘den udmærkede forsker’ tog Esben Lunde AU-miljøforskningen som gidsel på regeringens påstand om, at den voksende kvælstof-forurening i 2015-tallene er ubetydelig og altså ikke alarmerende i forhold til Landbrugspakkens forudsætninger. På trods af at udlednings-tallene er stigende for tredje år i træk).

Landbrugslobbyister skræmmer forskere

Store lobbyister står ikke tilbage for at sende signaler, der skal skræmme universiteter og forskere fra at udlevere kontroversielle data eller fra at oplyse pressen. Det viser NOVANA-sagen, hvor AUs vandmiljøforskere oparbejdede vandmiljø-data for 2015, som viste sig  ubekvemme for magtfulde landbrugslobbyister – hvorefter lobbyisterne aktivt gik efter at undersøge vandmiljøforskernes rolle i, at data’ene blev hovedhistorien i DR1’s morgenradio d. 12. januar.

Landbrugslobbyisterne i Landbrug og Fødevarer (L&F) vågnede op til morgenradioen, hvor deres formand Martin Merrild – sekunderet af miljøminister Esben Lunde Larsen – blev interviewet om stigende og alarmerende udledningstal for kvælstof i vandmiljøet i NOVANA-2015 rapporterne. Tallene var stigende for tredje år i træk og stik imod de data, som ligger bag Landbrugspakken. Formanden og ministeren bortforklarede de ubekvemme data – fordi landbruget er kvælstofkilden – med, at den store udledning skyldtes ekstra regnvejr og dermed ekstra udvaskning i 2015. Men de snakkede udenom, for tallene var faktisk korrigeret for den ekstra regn det år.

Morgenradioens historien om de stigende udledningstal stammede fra Naturfredningsforeningen (DN) , som havde givet data til DR-journalister. Naturfredningsforeningen havde søgt aktindsigt og bearbejdet data, så det blev  morgenradioens historie den morgen.

Men historien passede ikke de pæne landbrugslobbyister i L&F (de grimme er Bæredygtigt Landbrug). Landbruget er ikke interesseret i at debattere de ubekvemme data og landbrugets rolle heri. I stedet holdt man fast i forklaringer om det ekstra regnvejr og om, at der måtte være andre årsager end landbrugets kvælstof.

Og nu afslører aktindsigt – som FORSKERforum har fået på AU – at lobbyisterne også gik efter budbringeren. L&F søgte at opspore, hvem havde udleveret oplysningerne til Naturfredningsforeningen og hvordan oplysningerne var kommet til DR? L&Fs chefjurist bad nemlig om aktindsigt på AUs miljøforskningscenter DCE med anmodning om ”al korrespondance mellem Naturfredningsforeningen og DCE samt mellem DR-journalister og DCE” (anmodning d. 12. jan.).

AUs juridiske chefkonsulent oplyste lakonisk til L&F, at det ikke var AU-DCE, som havde givet aktindsigt eller videreformidlet NOVANA-rapporten. Det var såmænd den statslige SVANA (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning), som havde frigivet rapportens data til Naturfredningsforeningen på Naturfredningsforeningens anmodning fra 4. januar…

Rabiat landbrugslobby chikanerer kritiske forskere

Det er ikke risikofrit at være kritisk forsker, for man risikerer bøvl og chikane. Det viser ballade omkring den kontroversielle landbrugsrapport fra CBS “Dansk landbrugs rammevilkår …”. Den blev straks efter offentliggørelsen i august kritiseret af KU-lektorerne Jesper Sølver Schou og Bo Jellesmark Thorsen for at være ‘noget makværk’. Og da kritikken bare voksede de næste måneder, måtte CBS-ledelsen trække rapporten tilbage.

Men aktindsigt – som FORSKERforum har fået på KU – afslører, at personer knyttet til den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug (BL)  efterfølgende ikke står tilbage for at chikanere kritikere og kritiske medier med krav om dementier på detaljer samt med klager.

Efter at DR-journalister i aktindsigt havde fundet belastende dokumentation på, at CBS-rapporten bevidst skjulte sine relationer til den rabiate lobby (DR-Deadline), søgte en BL-journalist for eksempel aktindsigt i korrespondance og ‘samtlige mails af enhver art’ som KU-lektorerne (plus Alex Dubgaard og Brian H. Jacobsen) har udvekslet med DR-journalister, med Dansk Naturfredningsforening og med folketingsmedlemmer. Anmodningen – en aktindsigt-i-aktindsigt – er angiveligt sendt, fordi der har været “en offentlig debat, som jeg gerne vil undersøge baggrunden for” (BLs Jens Sillesen, 25. jan.).

Efter at CBS-ledelsen til BLs store utilfredshed har trukket rapporten, har den BL-relaterede gårdejer Bjarne Brønserud – som var ophavsmand til nogle data i den kontroversielle rapport – også søgt om aktindsigt, der omfatter KU-forskernes kommunikation med Altingets journalister, med miljøforskere fra Aarhus m.fl.  Han ville også se KU-ledelsens korrespondance om sagen (Brønserud 7. jan.)

Samme Brønserud var allerede i august-oktober ophavsmand til en plagsom klagesag over de to KU- forskere. Først krævede han, at forskernes kritiske indlæg skulle slettes fra KU-instituttets hjemmeside og berigtiges, fordi det her var anført, at Brønserud var ”tilknyttet” BL. Han er cand.oecon, vil tituleres “uafhængig analytiker”, og mener ikke, at KU-forskerne havde ”ingen reel juridisk gyldig dokumentation” for hans tilknytning til BL. Men de to kunne lakonisk konstatere, at BL faktisk selv kalder Brønserud for ”allieret og samarbejdspartner”, der ”puffer i den rigtige retning” (BL-formandens årsberetning 2014).

Brønserud klagede også over omtalen af en bestemt tabel, hvor forskerne blev beskyldt for at ”omgås deres kildemateriale sløset og langt fra niveauet for elementær videnskabelig praksis” (Brønserud 29.sept.).

Brønserud var utilfreds med afvisningen og klagede i flere omgange til dekan og rektor med krav om irettesættelse af forskerne og om, at selveste rektor berigtiger hjemmesidens oplysninger. Det blev afvist af KU-lederne med henvisning til, at hjemmesidens oplysninger var korrekte, og at de fremsatte påstande var inden for forskernes ytringsfrihed.

Brønseruds krav og klager gik også til angreb på kritiske medier. Han opererer med en konspirationsteori om en alliance mellem forskerne og medier (DR): “Det er altså med fuldt overlæg og efter initiativ fra KUs ansatte, at DR-deadline gennemfører en yderst tendentiøs og intimiderende udsendelse …” (Brønserud 30. okt.).

Konspirationsteorien stemmer helt overens med Bæredygtig Landbrugs fjendebilleder på Naturfredningsforeningen, eksperter, økologer, pressen, forskere fra KU, AU m.fl. – som blev opregnet i BL-formandens årsberetning. De rabiate lobbyister er også kendt for at chikanere kritikere og true med tidskrævende retssager.

 

GYLLEGATE: Esben Lunde med to falske forklaringer

Gyllegate fortsætter med at forfølge regeringen og miljøminister Esben Lunde Larsen. Senest er der kommet alarmerende data om vandmiljøets tilstand, men for at bortforklare dette roder ministeren sig nu ud falske forklaringer – eller alternative fakta, som præsident Trumps talsmænd kalder det, når Trumps usande fortællinger skal bortforklares…

Sagen handler om, at miljøministeren tilsyneladende ikke vil tage de nyeste data om stigende forurening af det danske vandmiljø alvorligt. 2015-data afslører, at kvælstofforureningen vokser, og at de er 10 pct. højere end Landbrugspakkens forudsætninger. Havmiljøet forringes, og bevæger sig således den forkerte vej i forhold til EU’s måltal for vandmiljøet, viser baggrundsdata til AU-DCEs vandløbs-rapporteringer, som blev offentliggjort midt i januar (SE rapport: ‘Vandmiljø og Natur’, nov. 2016 & SE xl-regneark nr.2 m. regnkorrigerede data 1990-2015).

* Ministerens første bortforklaring handler om skiftende forklaringer. Da de alarmerende data sivede, forsøgte Esben Lunde sig først med en bortforklaring om, at de voksende tal skyldtes et ekstra regnfyldt år 2015 med ekstra kvælstofudvaskning  (DR1-radioavisen kl. 8.00 d. 12.jan.). Men den forklaring holdt ikke vand, for AUs data var faktisk (videnskabeligt) korrigeret for den ekstra regn. Så senere benægtede ministeren over for FORSKERforum, at han havde udtalt sig om de regn-korrigerede tal (61.605 tons); han havde derimod kommenteret brutto-udledningen (78.000 tons).

 ”Men forklaringen om, at FORSKERforum har misforstået ministerens udsagn holder ikke en millimeter, for Radioavisens journalist spurgte formentlig til det korrigerede tal (61.500 tons), som er problemets kerne. Men senere på dagen – åbenbart efter at ministeren var blevet korrigeret af sine embedmænd – skiftede han så forklaring”, fortolker landbrugskonsulent Thyge Nygaard fra Naturfredningsforeningen, som vil have regeringen og ministeren til at tage den alarmerende stigning alvorligt.

* Det andet tilfælde med alternative fakta handler om, at den omhandlede rapport først blev offentliggjort 16. januar, selv om den skulle have været offentliggjort i december. Og ministeren skyder skylden for de seks ugers forsinkelse på AU-DCEs forskere; ministeriet var angiveligt ”ikke færdige med dialogen med forfatterne”.

Men Esben Lundes udlægning svarer slet ikke til den dokumentation, som FORSKERforum har fået og som afslører, at AU-DCE faktisk afleverede rapporteringen, klar til tryk, allerede 24. november. Det var altså seks uger, før den blev offentliggjort. FORSKERforum har forgæves forsøgt at få ministerens forklaring på denne uoverensstemmelse.

Naturfredningsforeningen (DN undrer sig over de seks ugers forsinkelse og mistænker, at ministeriet / ministeren forhalede offentliggørelsen af de alarmerende 2015-data, fordi det ville få Landbrugspakkens data-forudsætninger til at fremstå i et dårligt lys – ”så regeringen udskyder blot den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?” (DN-direktør Michael Leth Jess – SE IØVRIGT DNs-perspektivering).

Men et andet motiv til tilbageholdelse kunne være, at Regeringen i december forhandlede krav om ”efterafgrøder” med EU, og hvis EU kendte de nyeste data fra 2015, ville regeringens forhandlingsposition blive svækket, fordi EU kunne stramme sine miljøkrav til Landbrugspakkens implementering. Derfor skulle offentliggørelsen forhales.

FORSKERforum spurgte ministeren, om rapportens 2015-data blev fremlagt for EU under forhandlingerne, og hertil lød svaret: ”Jeg kan ikke udtale mig om regeringens fortrolige dialog med Kommissionen” (pr. email).

FORSKERforum har forgæves spurgt til fakta i EU-Kommissionens miljøafdeling…

 

 

Thybo-advokat truer med injurie-sag

Sagen med den fyrede geologi-professor Hans Thybo står stille, men udarter alligevel. Flere end 1500 fra Danmark og udlandet har underskrevet et protestbrev til KU-rektor Ralf Hemmingsen. Underskriverne forlanger, at KU-ledelsen trækker fyringen tilbage.

Men sagen er gået i hårdknude. Thybos fagforening DM har forsøgt sig som mægler, men uden held. KU-ledelsen vil ikke genansætte, og Thybo vil tilsyneladende ikke indgå forlig. Dermed lander sagen formentlig som en voldgiftssag.

Thybos advokat holder imidlertid sagen varm ved at kræve et dementi fra KUs ledelse. Ellers truer man med injuriesag.  Han henviser til, at en anonym KU-kilde – ”en fra universitetets ledelse” – er citeret for at fortælle, at Thybos personalesag indeholdt mere end 170 akter, og at der var ”tonsvis af begrundelser mod ham”. Thybos personalesag fylder angiveligt mere end 1300 sider og vejer mere end to kilo. (WEEKENDAVISEN: ‘Rektor med dårlige råd’, 13. jan.).

På tværs af de angiveligt tonsvis af begrundeler valgte KU-ledelsen imidlertid at følge statens advokats (Kammeradvokatens) råd om at skære sagen til, fortæller den anonyme kilde, så der blev brugt to konkrete fyringsbegrundelser – som der altså nu protesteres mod og som Thybos fagfagforening (DM) kører sag på.

WA’s oplysninger om et underliggende lag i sagen lignede et karaktermord på Thybo, og det forarger Thybos advokat, som nu forfølger de anonyme antydninger om Thybos tjenesteforseelser, fordi det er udsagn af injurierende karakter. Derfor har advokaten på Thybos vegne skrevet til KU’s ledelse og krævet, at KUs ledelse dementerer oplysningerne. Thybos advokat vil ikke afkræfte fremstillingen, men vil heller ikke udtale sig til FORSKERforum.

Juridisk set får Thybos advokat dog problemer med at anlægge injuriesag mod KUs ledelse med henvisning til en anonym udtalelse fra ”en fra universitetets ledelse”, som ledelsen selvsagt ikke står til ansvar for. Hvis der skal anlægges sag, bliver det derfor mod journalisten på WEEKENDAVISEN for at have viderebragt en urigtig oplysning.

KU’s vicedirektør Jasper Steen Winkel vil hverken be- eller af-kræfte, at KU har modtaget sådan en henvendelse. Og han har i øvrigt ingen kommentarer.

  • THYBO-SAGEN er omtalt i det nummer af FORSKERforum 301, som udkommer torsdag: “Professorer: Tenure-garantier i laser efter Thybo…

Landbrugslobby kræver CBS-penge retur

CBS-ledelsen håbede utvivlsomt, at affæren om Troels Troelsens landbrugsrapport ikke ville blive mere pinlig og pinefuld, men så nemt slipper de ikke. Den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug kræver nemlig 400.000 kr. forskningspenge retur, efter at CBS’ ledelse lige før jul besluttede, at den kontroversielle rapport skulle trækkes tilbage (SE DR-NYHEDERNE).

Sagen blev forkludret fra starten. Da rapporten blev offentliggjort blev den stærkt kritiseret af KU-forskere, men CBS’s ledelse prøvede at afværge kritikken ved at omdøbe rapporten til ”foreløbig” og udsætte sine kommentarer til en endelig udgave. Men da der så kom nye belastende oplysninger´- og CBS-rektor måtte i DR-DEADLINE for at forklare sig – valgte ledelsen at trække rapporten tilbage med henvisning til, at en styregruppe vurderede den som ”ikke god nok”. (Rapporten skal dog fortsat undersøges i CBS’ interne Praksisudvalg, og hovedforfatter Troels Troelsen risikerer en sag i Uredelighedsudvalget).

Bæredygtigt Landbrug (BL) bevilgede de 400.000 kr. til projektet (via en bevilling fra den offentlige landbrugsfond Promilleafgiftsfonden – hvor Bæredygtigt Landbrugs formand i øvrigt sidder i bestyrelsen). Nu er de utilfredse med CBS’ tilbagetrækning, og kræver altså pengene retur.

Sagen afslører forskeres risiko ved at mingle med politiske aktører og at afvige for meget fra forskningsdydens smalle sti. Det vides ikke, hvordan CBS-ledelsen vil håndtere kravet om tilbagebetaling, men de kan i hvert fald konstatere, at der bag lobbyisternes krav ligger en stor del hykleri. Lobbyisterne er nemlig selv ophav til miseren. Lobbyisterne pressede på for at få en rapport med CBS’ officielle videnskabelige stempel på, som støttede foreningens mærkesager og argumenter om at landbruget er økonomisk belastet af danske miljøregler – og det fik de så i i Troelsens rapport

Men BL – som er kendt for at (rets-) forfølge sine kritikere – var selv dybt involveret udarbejdelsen af i den kontroversielle rapport. BL havde på den ene side sine ghostwritere på projektet, hvilket gør BL til part. På den anden side var BL dengang best-buddies med lektor Troels Troelsen, men nu kalder BL-talsmænd rapporten for ”dårligt håndværk”.  Og på den tredje side beskylder BL altså nu CBS for ikke at overholde kontrakten, og vil have penge tilbage…

Balladen om selve rapporten skyldes, at hovedforfatteren lektor Troels Troelsen helt bevidst fortiede og vildledte om lobbyisternes rolle og indflydelse. BLs finansiering og BL-personers centrale rolle som leverandør af datamateriale var fortiet. BLs egen var mand (Torben Vagn Rasmussen) var projektleder – og dermed ghostforfatter.

Mails – som DR fik aktindsigt i – afslører tilmed, at rapportens forfatter Troels Troelsen udelod disse relationer ud fra en taktisk overvejelse, så rapporten – ”denne uvildige analyse fra CBS” – kom til at se uafhængig ud.

Rapporten blev frigivet 2. august og allerede i dagene efter brugte landbrugets lobbyister den politisk. Formanden for landbruget hovedlobbyister i L&F Martin Merrild mente i et opråb til politikerne, at det er godt, at ”CBS – der er et uafhængigt forskningsinstitut – med friske øjne nu har bekræftet landbrugets grelle situation” (Altinget).

Også miljøminister Esben Lunde Larsens embedsmænd har haft fingrene i sagen. De advarede allerede i august minister Esben Lunde om, at rapporten var problematisk i metode og indhold, men ministeren informerede ikke Folketinget – sandsynligvis for at beskytte Bæredygtig Landbrugs interesse i at få rapporten autoriseret, mener S-miljøordfører Simon Kollerup (Altinget 11. jan.). Og ministeren skal nu i åbent samråd i Miljøudvalget d. 1. febr.

GYLLEGATE: Esben Lunde underkender AU-forskere

Kvælstof-forureningen i havmiljøet er værre end hidtil antaget. Det betyder, at data bag Regeringens kontroversielle Landbrugspakke var misvisende. Det afslører de seneste registreringer for kvælstofudledningen 2015, rapporteret af AUs nationale miljøforsknings-center DCE.

Udledningen stammer især fra landbrugets gødning, og udledningen steg i 2015 til 61.200 tons – og det er 1 pct. mere end året forud og 10 pct. mere ned i 2012, selv om EU’s direktiv for vandmiljø dikterer, at tallet skal falde.

Miljøminister Esben Lunde Larsen underkender imidlertid AU-forskernes rapport: Merudledning skyldes ikke mere kvælstof fra landbruget, derimod en større vandafstrømning i 2015, ”altså større nedbør” (Radioavisen). Også formanden for landbrugslobbyen Landbrug og Fødevarer Martin Merrild henviser til, at ”det regnede mere end normalt, det oplevede jeg på på mine egne marker”.

Men miljøministeren taler tilsyneladende mod bedre vidende, for han har haft AU-forskernes tal i seks uger. For den videnskabelige DCE-rapport opererer faktisk med klimakorrigerede beregninger, herunder at nedbørsmængden var ekstraordinær i 2015 (nemlig 19 pct. over gennemsnittet for 1990-2014, og med en afstrømning på 31 pct. over normalen). Og der er justeret for de ekstra regnmængder i rapporten, som FORSKERforum har set. (”Vandløb 2015”. NOVANA, videnskabelig rapport fra DCE, 2016).

FORSKERforum har forgæves søgt en kommentar til miljøministerens underkendelse fra AU-DCEs projektleder Jørgen Windolf, men han ligger med influenza.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at de nye tal nok engang beviser, at Landbrugspakken bygger på vildledende forudsætninger. Før pakken udledte landbruget altså mere end man måtte, og Landbrugspakken gør det bare værre. Naturfredningsforening klagede allerede sidste år til EU over, at pakken strider mod miljøbeskyttelsesdirektiver. Regeringen fik derfor et udredningspålæg fra EU (”pilotskrivelse”), som parterne forhandler om. (SE DNF-pressemeddelelse)

2015-rapporteringens er forsinket, for efter normal praksis skulle den være offentliggjort i starten af december. FORSKERforum erfarer, at rapporten var afleveret af AU-DCE i slut-november. Men offentliggørelsen blev angiveligt forsinket i ministeriet, fordi miljøminister Esben Lunde ikke havde tid til at se på den. Derfor først nu i januar.

Naturfredningsforeningens direktør Michael Leth Jess mistænker, at regeringen helt bevidst har tilbageholdt offentliggørelsen: ”Kunne det tænkes, at det er fordi tallene viser, at udledningen fortsat stiger, og regeringen blot udskyder den ubehagelige sandhed, at Landbrugspakken hviler på et endnu mere fejlagtigt grundlag?”.

Et nærliggende motiv for Esben Lunde til at tilbageholde de røde data kunne være, at Regeringen i december forhandlede krav om ”efterafgrøder” med EU, og hvis EU kendte de røde data, kunne EU skærpe sine krav. Aftalen blev forhandlet på plads lige inden jul.

FORSKERforum har spurgt Miljøministeren, hvorfor rapporten først offentliggøres nu, når den var færdig i november? Og om ministeriet forelagde 2015-data for EU, så de indgik i forudsætningerne for aftalen om efterafgrøder?

Rapporten bliver offentliggjort i morgen ved en konference i Eigtveds Pakhus.

Ironi på CBS: Møde om pressekontakt – lukket for pressen

Det er en kendt sag, at bestyrelsesmøder er lukkede for pressen, når bestyrelsesformænd vil have ting handlet af bag lukkede døre. Det er også en kendt sag, at nogle universiteter bruger deres presseafdelinger som gatekeepers, når ledere ikke vil have, at pressen kan få fat på dem…

Nu introducerer CBS en ny variant af lukketheden, idet pressen ironisk nok forbydes adgang til et arrangement, der handler om forskeres relation til pressen! CBS-forskere kan nemlig i dag kl. 15.30 i dag høre den mangeårige Berlingske-chefredaktør Lisbeth Knudsen uddele erfaringer under overskriften:

”SIG NOGET ELLER TI STILLE – SAMARBEJDE MED PRESSEN: AF PLIGT NØDVENDIGHED ELLER LYST?”, med den forklarende undertekst: ”Hvordan samarbejder du med pressen, når du vil have din forskning bedst muligt ud? Samarbejder du overhovedet med pressen og samarbejder du nok med pressen?”

FORSKERforum ville lave en reportage på mødet, men reporteren blev afvist på forhånd, da han bad om tilladelse til at deltage. Begrundelsen lød: ”Arrangementet tilsigter en fri, åben debat og på baggrund af det, har arrangørerne vurderet ikke at invitere pressen” (mail fra CBS-presseafdeling d.d.).

Det forekommer imidlertid påfaldende, at et oplysende arrangement med en ekstern person – som ikke en del af CBS-ledelsen – lukkes for offentligheden. Og det er er påfaldende, at CBS-forskeres relation til medierne tilsyneladende er et konfliktfelt, som bedst håndteres bag lukkede døre

Af foromtalen fremgår: ”Lisbeth Knudsen – en af de mest indflydelsesrige mediepersoner i Danmark, direktør for Mandag Morgen (tidligere direktør for Berlingske Media) og adjungeret professor på CBS – giver sit bud på, hvordan forskere og medierne kan samarbejde bedre til fælles gavn. Seminaret vil give inspiration og nye ideer til din forskningsformidling i 2017”.  (SE CBS’ ARRANGEMENTSLISTE)

Konspiratorisk anlagte kan kæde lukketheden sammen med, at der kan komme kritik af CBS-ledelsens egen kommunikation, fx i håndteringen af den lektor Troels Troelsen kontroversielle landbrugsrapport om dansk landbrugs urimelige politisk / miljømæssige vilkår. Rapporten blev mødt af voldsom ekstern kritik for at være delvis ghost-writed af den rabiate landbrugslobby Bæredygtigt Landbrug. I første omgang prøvede CBS-ledelsen at fortie sagen, så prøvede ledelsen at lave et cover-up ved at omdøbe rapporten til ”foreløbig”. Men først da det store medie DR gik ind i sagen, kom ledelsen på helt andre andre tanker, og trak rapporten tilbage, samtidig med at den blev sendt til kritisk gennemgang i CBS’ interne Praksisudvalg, hvor den så er parkeret i de næste mange måneder.

Sagen påførte CBS-ledelsen et alvorligt troværdighedsproblem, dels ved at indgå en problematisk ekstern kontrakt (med Bæredygtigt Landbrug), dels ved svigt i kvalitetskontrollen (frigivelse af rapporten) og dels ved at ledelsen deltog i et cover-up over for offentligheden, bl.a. ved at henvise til, at ledelsen først ville kommentere den endelige rapport … m.m.