Forfatterarkiv: FORSKERforum

Topforsker-løn: 2,2 mio. i bonus på ulovlig særaftale?

Forskningschef, professor, dr. med.vet. Peter Andersen er epidemolog og stjerneforsker. For ti år siden opfandt han sammen med sit forskerteam på Statens Serum Institut (SSI) en ny tuberkulose-vaccine, der forstærker og forlænger virkningen af anden vaccine – og det solgte SSI så til et udenlandsk medicinalfirma.

SSI havde fået en sjældent jackpot og et økonomisk guldæg, for hovedparten af SSIs 145 mio. kr. i patent-indtægter stammer formentlig herfra. Dermed er vaccinen en sjælden succeshistorie, for det er en kendt sag, at offentlige forsknings-institutioner har store kommercialiserings-afdelinger, som slet ikke tjener sig selv hjem på patenter / optioner / licensaftaler.

Og professoren blev personligt rigeligt belønnet for sin opfindelse, afslører en aktindsigt, som FORSKERforum har fået:  2016 fik han udbetalt knap 3.6 mio. kr. og året efter 3.2 mio. (hvoraf ca. 1 mio. er grundløn som professor (inkl. pension)).

Det gør ham formentlig til landets bedst lønnede (offentligt ansatte) forsker.

Aktindsigt  – som FORSKERforum afslører i martsudgaven, der udkommer i dag – fortæller, at forskningschefens løn er sammensat af grundlønnen plus en bonus ifølge en “særaftale”. Og særaftalen om ”opfindergodtgørelse” har givet ganske godt det seneste tiår: 1 mio. årligt i perioden 2008-11. Og det steg til 1,3 – 2,6 mio. i perioden 2012-2017 – mest i 2016. Særaftalen gælder også årene fremover, oplyser SSI (som ifølge Offentlighedsloven skal give aktindsigt i de ansattes lønforhold).

FORSKERforum kan ikke få aktindsigt i selve særaftalen. Og noget tyder på, at det er en ureglementeret ”lokumsaftale” i strid med ”SSIs vejledning om pligter og rettigheder i forbindelse med patentering”, for i §7 er angivet et maximum-beløb på 1 mio. årligt.

Det maximum påstår SSI-vicedirektør Ole Jensen så kan dispenseres igennem et musehul i §8. Men de to paragraffer handler om forskellige situationer. Da FORSKERforum derfor spurgte SSI- vicedirektøren, hvordan §8 (”om godtgørelse ved egenproduktion og salg af produkter”) kan bruges som musehul til dispensation fra §7 (”om godtgørelse på IPR”), ville vicedirektøren ikke interviewes. Han bad om at få spørgsmål fremsendt skriftligt, og så ville han svare skriftligt.

Der stod FORSKERforum af, for det lugtede af undvigelse og forhandling og noget, der ikke tåler dagens lys. Særaftalen er forelagt Sundhedsministeriet, som er tilsynsmyndighed.

SSI sletter pressemeddelelse: Hovsa eller politik?

Måske er det en ny sag om politisering af ‘sektorforskningen’: Onsdag udsendte Statens Serum Institut en pressemeddelelse, som afviste INGENIØRENS og GYLLE.DK udlægning af en national undersøgelse af risikoen for mrsa-smitte: Forkert udlægning af undersøgelser om spredning af husdyr-MRSA i pressen”. Men fredag formiddag – kort tid efter, at FORSKERforum havde stillet kritiske spørgsmål til den – var den fjernet fra SSIs hjemmeside og der kommer ikke en ny, erfarer FORSKERforum. Men SSI har efterfølgende fået optaget et læserbrev i INGENIØREN (se LÆSERBREV 14.2)

Miljøjournalisterne havde refereret fra SSI-undersøgelsens konklusion: Risikoen for smitte vokser, jo tættere man bor på en svinefarm (SE GYLLE.DK). Men det afviste SSI-pressemeddelelsen så to dage efter: Mrsa-smitte er uden sammenhæng med, om man bor tæt på en svinebesætning: ”Det indikerer således, at smitte med husdyr-MRSA ikke spredes fra svinebesætningerne via f.eks. luften eller miljøet. I stedet må det formodes, at smittevejene er de mere traditionelle for stafylokokker, såsom kontakt til andre smittede personer (SE DEN SLETTEDE PRESSEMEDDELSE).

SSI har lavet to relaterede undersøgelser. Dels en national om 192 mrsa-smittede personers bosted og nærhed til svinefarme, og den konstaterer, at der ser ud til at være en sammenhæng. Og dels en lokal af 15 smittede personer fra tre selektivt udvalgte kommuner, og her kan der ikke konstateres en sammenhæng – og det er den, som der blev refereret til i den afdramatiserende pressemeddelelse.

Miljøjournalisterne refererede imidlertid fra hovedundersøgelsen med de 192 patienter, som konkluderede: ”Forekomsten af MUO CC398-infektioner var klart højere i landdistrikterne end i byområder, og sådanne tilfælde levede i gennemsnit tættere på svinebedrifter end den almindelige befolkning.”

Tages denne konklusion fra 1. undersøgelse for pålydende, er der en diskrepans til pressemeddelelsens afdramatisering? – lød FORSKERforums spørgsmål til SSI-fagchef Anders Rhod Larsen. Han havde sin helt særlige fortolkning: ”Hvad der står i den konklusion er, at man bor tættere på en svinebedrift, hvis man bor på landet, end hvis man bor i byerne! Og at der er øget risiko på landet, hvad vi har vidst længe! Pressemeddelelsen henviser så til den kommunale undersøgelse, og her viser der sig ingen sammenhæng”.

Til spørgsmålet om der er sket kvalitetssikring for validitet af undersøgelsen med de selektivt (ikke tilfældigt) udvalgte kommuner og med kun 15 patienter af 192, svarer en af forfatterne, professor Kåre Mølbak: “Kommunerne blev udvalgt som velegnede uden for store byområder. At der kun var 15 som sample kan jeg godt stå inde for. Vi står inde for validiteten, og artiklen har været igennem peer-review”.

Selve mrsa-smitte er højspændt landbrugspolitik, som følges nøje af Sundhedsministeriet og landbrugslobbyen, der hævder, at smitte alene sker gennem personkontakt og som afviser, at smitten kan ske gennem støv (fordi det kan betyde krav om dyre rense-ventilationsanlæg i svinefarme). Lobbyen mener så også, at danskerne må lære at leve med (den begrænsede) smittefare.

SSI er en sektorforsknings-institution under Sundhedsministeriet med”hovedopgave er at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler”.

SSI-sagen kan være en ny sag om politiseret myndighedsbetjening. Men SSI-fagchefen afviser, at Sundhedsministeriet og Esben Lunde Larsens Miljøministeriet har været indblandet i pressemeddelelsen: ”Pressemeddelelsen er lavet af SSI alene og på SSIs eget initiativ”.  

Sagde han. En time efter var den slettet…

Rundspørge: Hver 13. presset eller manipuleret

De fleste forskere oplever, at deres forskning ikke er politisk ømtålelig og konfliktfyldt. Men der er alligevel en del, som oplever deres forskning udsat for politisering:

– Hver 13. forsker, der har lavet myndighedsbetjening for ministerier eller styrelser oplever, at myndigheden har ændret i deres endelig rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentlige rapportering.

– Hver 13. forsker har oplevet af blive udsat for pres fra en politisk aktør, når det handlede om et politisk ømtåleligt emne.

– Og hver 8. har oplevet, at deres opgave-beskrivelser har været politiserede, idet de er formuleret, så det kun var muligt at nå frem til politisk opportune resultater (”bestillingsforskning”).

Det fortæller en rundspørge, som POLITIKEN har gennemført blandt 1200 professorer, lektorer og andet videnskabeligt personale, der har lavet myndighedsbetjening. (POLITIKEN spurgte ca. 19.000 forskere på uni’er og i sektorforskningen. Der indkom 5.000 besvarelser, og de 1200 havde relation til myndighedsbetjening).

Rundspørgen er gennemført samtidig med, at BERLINGSKE har afsløret, hvordan lederne for AUs miljøforskning forhandlede med Miljøministeriet om en bestemt leverance, og hvordan lederne holdt et søndagsmøde med de menige forskere, som blev mindet om, at deres leverance også handlede om fremtidige bevillinger fra ministeriet. POLITIKEN har dog ikke spurgt Aarhus-forskerne om deres svar på de fem stillede spørgsmål og de har heller ikke bedt om AU-rektor Brian Bech-Nielsens kommentar til rundspørgen.

Uni-minister Søren Pind henviser til, at de lovgivningsmæssige rammer for at sikre forskningsfriheden er på plads, og ledelserne skal være opmærksomme på dette. Og så henviser han til den etiske fordring til den enkelte forsker om at ”opbyde det mod, det fordrer” om at stå frem, hvis forskeren oplever, at forskningsfriheden undermineres (SE POLITIKEN-rundspørge).

Mens Pind taler om ansvaret for den enkelte forsker, så taler Uni-lovens om ledelsens ansvar for at beskytte forskningen og den enkelte forskers frihedsgrader: §2. stk. 2. Universitetet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.

Søren Pind: Om forskeres etiske ansvar

Det er de menige forskeres ansvar at sige fra overfor enhver form for pression. Det er en etisk fordring i et land med videnskabelig frihed, lyder uni-minister Søren Pinds kommentar til BERLINGSKEs afsløring af forhandlingerne mellem AU-ledere og Miljøministeriet, der udløste mistanker om ”bestillingsforskning” til miljøminister Esben Lunde Larsen og om interne ”mundkurve” til kritiske forskere.

”En ansvarlig ledelse skal håndtere det, når der opstår kritik af den rådgivning, som institutionen har leveret til en myndighed. Så må ledelsen finde ud af, hvad der er op og ned i sagen”, siger Pind. Han vil ikke tage stilling til, om der har været armslængde mellem AUs miljøforskning og så Miljøministeriet i den aktuelle sag, men siger: ”Enhver ledelse må stå på mål for, om man kan håndtere en given opgave eller ej. Og hvis man ikke kan, må man sige, at det kan man ikke, fordi det, der følger med, er jo den akademiske troværdighed”. (SE INTERVIEW AUs OMNIBUS).

Prof. em. Heine Andersen – der har lavet hvidbog om forskningsfrihed – er overordnet enig. ”Pind har en pointe, når han taler om forskeres personlige etiske forpligtelse til at være uafhængig, fordi de har forskningsfrihed. Men bemærk, at Pind taler generelt, så det er helt uklart, om det er ledelsen eller de menige forskere, som har frihed? I praksis afhænger de menige forskeres frihedsgrader jo helt af, hvordan ledelsesretten håndteres, uanset ideelle principper. BERLINGSKEs afsløringer fortæller om  kommandoveje med gråzoner, fx når AU-chefer på et søndagsmøde dikterer konsensus blandt forskerne, eller når der udpeges talsmænd mm.”

AU-rektor Brian Bech-Nielsen affejer al kritik som mistænkeliggørelse og løse spekulationer, markerer han i AU-NYHEDSBREV. Han kommer med en formel støtteerklæring til sine forskere: ”I den aktuelle debat om det faglige grundlag for landbrugspakken er der desværre blevet rejst tvivl om AU-forskeres faglige integritet. Det er dybt kritisabelt, at højt respekterede forskere mistænkeliggøres på baggrund af det, der bedst kan karakteriseres som løse spekulationer. Vi har brede skuldre på Aarhus Universitet, men når medarbejdere uberettiget kommer i klemme, så må vi sige fra”.

Dekan Niels Chr. Nielsen udtaler sig også generelt. Han “har ingen grund har til at tro”, at armslængden mellem ministeriet og AU, red. er blevet kompromitteret i denne sag. Men så kommer han med en lille indrømmelse af, at der måske er et problem: ”…det kan dog overvejes, om den form for kommunikation skal formaliseres yderligere for at undgå den mistænkeliggørelse, vi har set i denne sag. Den debat mener jeg, at vi bliver nødt til at tage”. (SE AU-REKTOR OG DEKAN)

Men Heine Andersen savner stadig en troværdig forklaring på, at AU-miljøforskerne skiftede vurdering på to dage, og på, hvorfor dekanen mindede de menige forskere om AU-miljøforskningens økonomi, før de skulle lave Molt-notatet til Miljøministeriet:

”Den aktuelle sags kommandoveje eksponerer netop problemet med den enkeltes forskningsfrihed og ytringsret i praksis. Selvfølgelig har AUs miljøforskere et etisk ansvar, men det vil da give problemer at opponere mod ledelsens diktat, så jeg skal ikke bebrejde den enkelte at tie stille med kritik. Fokus burde i stedet rettes mod ledelsernes ansvar for at forsvare uafhængigheden: Det er AU-ledere, som må afvise pression fra Miljøministeriet og Esben Lunde. Og det er ledelsen, som skal sige nej til problematiske opgaver”, siger han og henviser til et eksempel i GYLLEGATE-sagen 2016, hvor AU-ledelsen ikke sagde fra: ’AU sagde ikke nej til lobbyindblanding(SE FOFO-NYHED 2016)

Trump med ny fake-news om klimaet

Præsident Donald Trumps beskrivelse af klimaets tilstand stemmer slet ikke overens med, hvad data viser og forskningen peger på. Senest skete det søndag i et meget omtalt interview med den engelske ITV-morgenvært Piers Morgan. Trump blev interviewet ved worldsummit i Davos.

På spørgsmålet om Trump tror på menneskeskabt klimaforandring svarede han, at iskapper, som skal beskytte mod smeltning, har det fint: ”Iskapperne skulle angiveligt smelte, så de var forsvundet nu, men nu er de på rekordniveau” – på trods af, at hans egen klimaovervågning NASA i marts konstaterede, at kapperne var på laveste niveau nogensinde, fordi de smelter i oceanerne.

Da Trump taler i oneliners var det umuligt for intervieweren at grave i Trumps vurdering af den menneskeskabte opvarmning. Trump brugte klimaskeptikernes argumentation om, at det historisk går op og ned. Påstande om smeltende iskapper er ikke gået i opfyldelse: “Der er køling, og der er en opvarmning. Se bare, det var ikke klimaændringer, det var nærmere global opvarmning, right? Det fungerede bare ikke alt for godt, for det var blevet for koldt overalt”. (SE ITV-INTERVIEW)

Interviewet satte straks amerikanske fact-tjekkere i gang. Til ASSOCIATED PRESS sagde ti klimaforskere enstemmigt, at Trumps udsagn var uakkurate. Klimaforsker Jennifer Francis svarede i en e-mail: “Præsident Trump er helt klart afhængig af alternative fakta for at oplyse sine synspunkter. Is på havet og på land forsvinder begge hurtigt, og vi ved hvorfor: Forøgede drivhusgasser fra afbrænding af fossile brændstoffer, der skaber mere varme og smelter isen”.
Og facttjekket afviste Trumps påstande om kulde; de sidste fire år har været de fire varmeste år på verdensplan (med 2010 som det femte hotteste år). Hvert år i efter år 2000 har været mindst tre fjerdedele af en grad (0.4 grader Celsius) varmere end gennemsnittet i århundredet forud (Iflg. NOAA-data).

THE STAR, som facttjekker alle Trumps udsagn fandt 7 falske udsagn I interviewet. Den første var hans (underforståede) påstand om, at forskere er holdt op med at bruge udtrykket “global opvarmning” for i stedet bare at tale om ”klimaforandringer”. Nej, korreksede THE STAR: Begge terminologier har været brugt af forskere, men i forskellige kontekster.

THE STAR konstaterede, at ud over de 7 falske udsagn, havde Trump præsenteret yderligere 11 den weekend. Så nu har han i alt brugt 1.101 falske udsagn på sine 394 dage som præsident – 2,9 pr. dag. (SE THE STAR)

 

OK-konflikt: Lektorer skal have lønløft

”Løn-relationerne mellem lektorer og statens chefkonsulenter er i ubalance, for embedsmandsgruppen ’chefkonsulenter’ får årligt mere end 60.000 kr. i løn, og deres antal er nærmest fordoblet de seneste år. Fagforeningerne med uni-medlemmer har efter min vurdering gode argumenter for deres overenskomst-krav om markante lønstigninger til lektorer samt seniorforskere og seniorrådgivere”, konstaterer AAU-lektor Jørgen Stamhus, der er løn- og arbejdsmarkedsforsker i FORSKERforum 311, som udkom i går.

Et godt argument for forhøjelse af lektorlønnen er, at lektorer og embedsmandsgruppen ”chefkonsulenter” burde være umiddelbart sammenlignelige grupper, når det handler om kvalifikations- og arbejdskrav, mener Stamhus, som henviser til, at kravene til konsulenterne er ret udefinerede: ”Grænsefladen mellem embedsmandsgrupperne fuldmægtig, specialkonsulent og chefkonsulent er flydende – helt i modsætning til de kontante kvalifikationskrav, der stilles til en lektor – som også har relativt langt op til næste karrieretrin, professoratet”.

 Finansministeriets lønstatistik  fortæller, at chefkonsulenterne tjener mindst 60.000 kr. mere end lektorerne (gn.snit ca. 52.000 mod ca. 58.000 kr.). Og det er tilsyneladende et populær karrieretrin i statens og kommunernes forvaltningssystemer, for antallet af disse chefkonsulenter er steget eksplosivt med 85 pct. (fra 1917 (i 2011) til 3556 (i 2017)).  ”Eksplosionen i antal chefkonsulenter er en overraskende glidning, for det betyder, at de administrativt ansatte akademikere i staten har fået et ekstra karrieretrin, hvor de kan løbe fra lektorerne på lønnen”, siger Stamhus.

I uni-systemet steg antallet af professorer kun med 33 pct. og den nye karrierestilling professor mso kun med 20 pct.: ”Så hvis fagforeningerne troede, at professor mso-stillingen (indført 2004) skulle blive et nyt karrieretrin for lektorer på vej mod det ordinære professorat, så har det ikke været nogen succes”.

Uni-fagforeningerne har til de igangværende OK-forhandlinger stillet krav om forhøjet lektortillæg. Det er Akademikerne – paraply-forhandlerne for akademikerne i DM, Djøf, IDA, lægerne m.fl. – som skal slås for lektor-lønnen får høj prioritet i forhandlingerne med arbejdsgivere. OK-forhandlingerne skal være afsluttet inden 1. marts. Hvis parterne ikke er enige, vil Akademikerne udsende strejkevarsel. Og det kan i værste fald resultere i konflikt pr. 1. april, hvor de gældende overenskomster udløber.

Mørkelagt Microsoft-kontrakt: KU-ledelsen i flyver-skjul

”Hvorfor prøver KU-ledelsen at hemmeligholde kontrakt-forhold, som har offentlighedens og de ansattes interesse? De prøver at hemmeligholde noget, som i høj grad berører KU-forskernes arbejdsforhold”, siger DM-konsulent Jens Vraa-Jensen, der har gennemset den samarbejdskontrakt mellem KU og Microsoft, som parterne har prøvet at mørkelægge, men som FORSKERforum har fået ad bagveje. Sagen omtales i det FORSKERforum, der udkommer i dag (SE TIL HØJRE).

Efter konsulentens vurdering er der flere problematiske aspekter i kontrakten: ”Den indeholder en uigennemskuelig ledelses-konstruktion, hvor to projektchefer er dobbeltansatte 50/50 mellem parterne. Der står at de har ’ligesidede forpligtelser’. De to chefer må da have et kasketproblem, for hvem arbejder de egentlig (mest) for, det offentlige eller Microsoft?”

Og så spørger han: Og når cheferne altså skal være loyale mod to parter, tager deres KU-ansatte forskere så imod ordrer fra en Microsoft-chef eller en KU-chef? Og hvordan harmonerer det med Uni-Lovens bestemmelser om uni’s uafhængighed af interesser?

En anden problematisk kontrakt-binding er, at Microsoft har veto-ret mod KU-forskernes publicering. Microsofts projektdirektør skal have tekst til gennemsyn og kommentarer: ”Microsoft kan altså afvise, at et paper sendes til publicering. Og hvis han fastholder det ved et mæglings-møde med en KU-leder, så er forskerens publiceringsønske afvist. Det er ikke i overensstemmelse med forskernes frie publiceringsret”.

Overordnet mener konsulenten, at kontrakten og mørkelægningen er udtryk for, at KUs ledelse strækker sig meget langt for at hente forskningspenge og for at tilfredsstille politikeres ønske om mere offentlig/privat forskning: ”Kontrakten ligner noget, der er indgået mellem to private parter. Forpligtelserne i Uni-Loven om forskningsfrihed, videnudvikling i samfundets interesse indgår ikke som præmis”.

KUs ledelse v. prorektor Thomas Bjørnholm – bagmanden bag kontrakten – har kraftigt modsat sig, at FORSKERforum omtaler kontrakten, fordi FORSKERforum angiveligt har tilegnet sig den ad ulovlig vej. KU truede med fogedforbud og erstatningssag. Men medierets-eksperter mener ikke, at det er ulovligt at afkode kontrakten, som FORSKERforum har gjort. Så FORSKERforum stillede spørgsmål om chefernes dobbeltansættelser, Microsofts vetoret, KUs medfinansering m.m. Prorektor Bjørnholm nægter imidlertid at stille op til interview og kommentere kontraktens indhold.

KU-ledelsens lukkethed er stærkt problematisk, mener offentlighedsrets-professor Oluf Jørgensen: ”FORSKERforums afkodning og spørgsmål til kontrakten er vigtig, for indsigten afslører, at KU mørkelægger ting, som burde høre under offentlig (demokratisk) kontrol. Som case er kontrakten principiel for, hvordan offentlig-private kontrakter bør se ud. Og når KU vælger i høj grad at imødekomme Microsofts interesser med stor grad af mørkelægning af kontrakten, ligner det et groft sammenstød med de værdier, som burde gælde for offentlige institutioner”.

GYLLEGATE.2: Ida Auken havde ret …

Ved et samråd i Folketinget i november fik miljøminister Esben Lunde Larsen et raserianfald overfor Ida Auken (Rad.). Ministeren beskyldte hende for injurier, og varslede, at ”det får konsekvenser. Det lover jeg”.

Raserianfaldet skyldtes, at Auken undrede sig over, at AUs miljøforskere først havde været enige i Molt-rapporten (udgivet af Naturfredningsforeningen), men to dage efter var de stærke kritikere af den: ”Hvad er der sket, siden AUs forskere pludselig siger noget andet end for få dage siden? Er det fordi ministeriet har en klemme på AU på 384 mio. kr.?”

Auken hentydede til, at Miljøministeren har truet med at udlicitere AUs myndighedsbetjening, og at det var den risiko, der fik AU-forskerne til pludselig at ændre faglige vurderinger, så de passede til Esben Lundes dagsorden og politik.

Søndag afslørede BERLINGSKE så, at der bag lukkede døre havde været intens kommunikation mellem ministeriets embedsmænd og AU-ledere, som førte til, at AU-forskerne lavede kovendingen og leverede ministeren et kritisk notat om Moll-rapporten, som ministeren kunne bruge til at slå Ida Auken m.fl. i hovedet med (SE BERLINGSKE-Søndag).

Esben Lunde har ikke holdt sit løfte og fulgt op med ”konsekvenser” over for Ida Auken, og det er forståeligt, siger professor em. Heine Andersen: ”Auken havde fat i noget med sin mistanke. BERLINGSKEs afslører sort på hvidt, at AU-forskningen blev sat under pres. Deres forskning var ’til politisk forhandling’, så AUs miljøforskere endte med at levere ‘bestillingsforskning’, der ‘pleasede’ ministeriet ved at kritisere Molt-rapporten. Forløbet viser også, at AUs ledelse i praksis gav kritiske forskere mundkurv på – uanset det bagefter afvises af ledelsen”.

Fra AU afviser indlæg fra dekan og en seniorforsker, at man har været under pres, og af der er uddelt mundkurve (SE AUs newsroom).

 Ida Auken (Rad.) er ikke meget for at triumfere over, at hun havde ret ved samrådet: ”Forskernes opførte sig mærkeligt, da de skiftede holdning. Og nu dokumenterer BERLINGSKE en intens kommunikation og et pres fra ministeriet, og ikke mindst at AUs ledelse har følt sig under pres. Man kan altså med rette mistænke AUs faglige ’myndighedsbetjening’ for at være under politisk indflydelse fra ministeriet. Og det er jo utilfredsstillende, hvis Folketinget og offentligheden ikke kan stole på den forskning og rådgivning, som vi får fra angiveligt uafhængige forskere med ’forskningsfrihed’…”.

Ida Auken – som er tidligere miljøminister – mener, at Esben Lunde og regeringen må ændre bevillingsformen, så Miljøministeriet ikke kan bruge bevillinger som pression over for forskningen. ”Fjern klemmen på uni’erne. Der skal være reel armslængde. En ny model kunne jo være, at bevillingerne til myndighedsbetjening flyttes fra Miljøministeriet til Uddannelsesministeriet, og at et fagligt udvalg her beslutter, hvem der skal myndighedsbetjene. Miljøministeriet kan definere, hvilke opgaver de ønsker løst, men udvalget skal være helt afhængigt af ministeriet, så der ikke kan opstå mistanker om politisering”.

Minister Esben Lunde afviste pr. email til BERLINGSKE, at der foregår politisering. For oppositionens miljøordførere – Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale – er sagen dog langtfra slut. De vil sandsynligvis slæbe ministeren i samråd. Det bliver i givet fald på en onsdag – når ministerens kalender har en ledig stund…

Esben Lunde ville ikke vente på miljørapport

Konfrontationerne om miljøpolitikken mellem minister Esben Lunde Larsen og oppositionen fortsætter – og det kan sætte AUs miljøforskning i nye klemmer.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik nemlig tirsdag en snæver politisk aftale om ”målrettet regulering”, noget overraskende uden Socialdemokraterne, hvis ordfører Simon Kollerup troede, at der var en “klokkeklar aftale” om at lukke flere af Folketingets partier ind i aftalen om målrettet miljøregulering. Men den brede aftale i Folketinget løb Esben Lunde angiveligt fra på målstregen (SE DR 17.1)
”Den målrettede regulering” er en central del af loven om Landbrugspakken. Den betyder, at landmænds udledning af kvælstof og gylle skal reguleres, så sårbare vandmiljø-områder skånes, mens der må spredes mere på ikke-sårbare områder.
Det var ventet med spænding, om politikerne ville lave aftalen om målrettet regulering nu. Nogle politikere ville helst afvente NOVANA 2016-rapporten om (vand- )miljøets aktuelle tilstand. Den er løbende blevet udskudt, senest til april. Nogle mistænker Esben Lundes styrelser for at forhale, fordi rapporten kan indeholde data, der klart afslører en forværring af miljøtilstanden i fjorde og indre farvande.
NOVANA-2016 kan også vise, at Landbrugspakkens centrale forudsætninger var alt for optimistiske, fx ”baseline-effekten” (dvs. at miljøpåvirkninger fordi der bliver mindre landbrugsjord og dermed mindre kvælstofudledning).
Og en aktuel DCE-rapport om marinemiljøets tilstand indikerer , at base-linen ikke har haft den ønskede afbødende effekt. Vandmiljøets tilstand blev nemlig væsentligt forværret i 2016 – Landbrugspakkens første år – i forhold til 2015, når det måles på mængden af klorofyl i fjorde, kystområder og de indre danske havvande. (SE AU-DCE-rapport, 12. jan. 2018)
Klorofyl-væksten er markant 2015-16. Rapporten anfører flere årsager. Uden at omtale Landbrugspakken fortælles, at væksten overordnet skyldes ”landbaseret tilførsel af kvælstof” og ”en stigende ferskvandsafstrømning og hermed en øget tilførsel af kvælstof fra danske landområder” (s.7/48).
Og det totale iltsvindsareal var i september 2016 det største siden 2008. Der var ”kraftigt iltsvind” i en femtedel af iltsvindsarealet. Og iltindholdet i bundvandet i fjorde og kystvande var i 2016 blandt det laveste siden starten af 1880’erne (s.8/60).
Nu venter miljøforskere så spændt på NOVANA 2016-rapporten – og om data betyder selvkritik hos AU-forskerne for at have medvirket til at afdramatisere miljøeffekterne. Rapporten er sat til udgivelse (sidst) i april.

Naturfredningsforeningen: AU-forskning ‘ukorrekt og biased’

“Altså blot, fordi man er folketingsmedlem, kan man jo ikke sidde og påstå, at Århus Universitets forskere holder deres mund, fordi regeringen har en klemme på dem. Det er injurier. Det får konsekvenser. Det lover jeg“, lød den ophidsede trussel mod Ida Auken (Rad.) fra miljøminister Esben Lunde Larsen på et samråd i Miljøudvalget d. 29. nov.

Ministeren reagerede på, at Auken undrede sig over, at AUs vandforskere (DCE) dagen før samrådet havde leveret et afdramatiserende notat, som støttede ministeren. Ida Auken læste det som leveret under pres, fordi ministeren truer AU-forskning med at blive udliciteret: ”Hvad er der sket, siden de pludselig siger noget andet, end for få dage siden? Er det, fordi ministeriet har en klemme på AU på 384 millioner kroner”? (SE POLITIKEN 29.nov.).

AUs redegørelse kom bekvemt for ministeren, for den afviste kritik fra en konsulentrapport (SE Bjørn Molt Petersens ANALYSE ). AUs vandforskning blev kritiseret for manglende kvalitetssikring (af usikkerheder mv. på marginaludvaskning af kvælstof). Dermed blev det Landbrugspakkens forudsætning, at der kun ville ske 18 pct. udvaskning og ikke 30 pct., som eksisterende forskning peger på. Og AUs estimat var med til at bære Landbrugspakken igennem Folketinget, fordi det afdramatiserede mulig forurening.

Ministeren brugte ikke bare AU-notatet i Folketinget. Det er også sendt til EU-kommissionen, som overvåger vandmiljøets tilstand. Men det har Naturfredningsforeningen (DN) nu protesteret kraftigt imod i en advarsel til EU-kommissionen om ikke at tage AUs beregninger for gode varer (SE ANMODNING 21. dec.).

”Aarhus Universitet forsvarer i denne sag brugen af ukorrekte eller biased sammenstillinger og statistiske metoder. AUs notat indeholder en række fejlagtige antagelser …”. DN opfordrer derfor EU-Kommissionen til at genberegne / korrigere på AUs fremstilling af landbrugspakkens konsekvenser.

DN siger, at AU godt nok har indvendinger mod nogle af Molt-analysens faktorer. Men det er på på detaljeplan og anfægter ikke Molt-rapportens grundlæggende konklusion, nemlig at Landbrugspakkens forudsætning ikke indeholdt den kvalitetssikring (usikkerhedsberegning på NLES3 og NLES4), som normalt kræves.

DN bemærker, at AU-notatet således ikke direkte afviser, at 30 pct. marginaludvaskning er (fagligt set) mest korrekt: Molt-analysens centrale påstand om en uacceptabel usikkerhed ”bestrides ikke af Aarhus Universitet, hvorfor marginaludledningen lige så godt kan være 30 pct. som de påståede 18 pct. …”

FORSKERforum har forelagt disse udsagn (pr.mail) for AUs talsmand på området, professor Jørgen E. Olesen, som imidlertid ikke vil besvare DNs påstande. Han henviser til AUs gamle notat. Og til, at AU ikke udtaler sig før om seks uger (1. marts), hvor AU afholder en åben workshop om ”yderligere detaljer omkring de faglige sammenhænge”.

Sjovt nok er samme workshop også minister Esben Lundes undskyldning for at nægte at besvare folketings-spørgsmål …  (SE SVAR 270 TIL Ida Auken)