Forfatterarkiv: admin

Eks-institutleder: ’Pluralisme og fri forskning undermineres

Danske universiteter er klistret ind i styring og atter styring, men autonomi er en vigtig forudsætning for samfundets demokrati. Hvorfor forstår politikerne ikke det, spørger politologen Lars Bo Kaspersen

Mistet fokus på kerneopgaverne. Det er en sygdom, der i disse år ryster den offentlige sektor. Og universiteterne er også ramt. Hårdt ramt.

”Nogle har glemt, hvad kerneopgaverne er,” lyder diagnosen fra Lars Bo Kaspersen. Indtil for få måneder siden institutleder på KU-Statskundskab, og p.t. gæsteforsker på Yale University. Sidste år udgav han sammen med Jan Nørgaard bogen ’Ledelseskrise i konkurrencestaten’.

FORSKERforum spurgte ham, om han oplevede de krise-symptomer i sin egen organisation på KU. Svaret er ja.

”Jeg vil starte med at sige, at de universiteter, jeg har været leder på – KU og CBS – på mange områder er bedre end for 15-20 år siden. De er ligesom kommet op i et højere gear. Det betænkelige er nu, at man nogle steder har glemt, hvad kerneaktiviteterne er. Det problem gik igen på de offentlige arbejdspladser, vi besøgte, da vi skrev bogen. Når man kommer ud og spørger medarbejdere, hvad deres kerneopgaver er, kan mange ikke svare. På universitetet gør internationaliseringen, konkurrencen og kvalitetsudviklingen, at man flytter for mange ressourcer fra kerneopgaverne til support-funktionerne. Det er en meget farlig tendens”.

Han nævner som eksempel, hvordan man er nødt til at have støtteenheder til fondssøgning, internationale kontorer og marketingafdelinger. Det er ikke, fordi det ikke giver mening. Et moderne universitet er nødt til at konkurrere, slår han fast. Men det er bare ikke en god udvikling, når bevillingerne er faldende, at en større andel går til supportfunktioner.

Elite-uni’er i udlandet har små enheder

På Yale, hvor Lars Bo Kaspersen altså opholder sig i øjeblikket, står forholdene faktisk i skærende kontrast til udviklingen i Danmark. Også selv om det er et af de universiteter, som både for danske universitetsledere og embedsmænd står som et forbillede.

”På Yale – såvel som på Stanford og MIT – som jeg også har kontakt til, er det tankevækkende, hvor små deres administrationer er. Hvor få supportfunktioner og hvor meget mere fokus, der er på kerneopgaverne – forskning og uddannelse. Det er små institutter, små centre, men med meget mere fokuserede ressourcer. Det er meget interessant at observere, når man i Danmark i 10-12 år har haft en fusionsdiskussion om færre, større og mere konkurrencedygtige enheder.”

Og i de små miljøer er der rum for nogle af de klassiske forskningsdyder – fordybelse, diversitet og forskning uden regulering.

”Man ser, hvordan de lader forskere sidde og begrave sig i en Kierkegaard-bog i 35 år. Den pluralisme og dedikation til fri forskning undermineres i vores system, og det er en af farerne og svaghederne.”

Lars Bo Kaspersen er dog også på det rene med, at de økonomiske muligheder på universiteter som Yale og Stanford er uden sammenligning med danske.

”Ingen tvivl om, at disse elite-uni’er har rigtig mange penge og kan gøre ting, vi ikke kan. Der, jeg ser det tydeligst, er ved undervisning. De kan køre meget mere intensivt, små undervisningshold, skriftlige afleveringer næsten hver uge, som man får tilbage i rettet tilstand. Meget ressourcekrævende. ”

Egne kloner bliver siddende

Kaspersen mener, at Danmark kan lære flere ting, også hvis der tages forbehold for ressourcerne:

”Især bør vi rekruttere flere forskere i de enkelte miljøer. I USA ansætter man aldrig sine egne ph.d.er. De ryger altid til andre universiteter. Sådan kan og skal det ikke være i Danmark. Men måske skulle man højst ansætte hver anden. Det handler om pluralisme. Du lukker forskningen ved at have dine egne kloner siddende.”

Kaspersens kritik gælder ikke kun ph.d.-niveauet. Der er generelt for stor tendens til at ansætte folk, man kender, frem for at trække nye og ukendte navne ind: ”Det gør virkelig en forskel, når der kommer folk udefra. Klaveret spiller på en helt anden måde. Men der er alt for mange institutter, der stadig er for sammen- og indspiste.”

Vil nogle ikke indvende: Ah, Lars Bo K., du skal da vist ikke gøre dig alt for hellig?

”Jeg siger mig ikke fri for at være del af en etableret tradition her. Jeg har prøvet at rykke, men der er et stykke vej endnu,” siger han og tilføjer, at man som leder også er under et vist pres, når det gælder ansættelser og forfremmelser af interne kræfter.

”Når man har folk, der er rigtig dygtige – og det har statskundskab – så kommer professorerne og siger: Jens er så dygtig. Så det kræver, at du virkelig tror på pluralisme-princippet, hvis du skal gå udenom Jens. For folk står og peger fingre og siger: hvordan kan du lade Jens gå?”.

Ledere må have faglig vision

Netop forskeransættelser er ifølge Lars Bo Kaspersen et af de områder, hvorpå en institutleder kan – og bør – træde i karakter som faglig leder og gå imod den måle-veje-kultur, hvis indtog som offentligt ledelsesparameter han advarer mod i sin bog.

”I ledelse har man behov for målinger. Men det, der er sket i den offentlige sektor, er dels, at det har taget overhånd, og så at det bruges som grundlag for strategiske beslutninger. Det sker også på universitetet, og det er en kæmpe fare. Eksempelvis når man bruger opgørelser over, hvor mange publikationer folk har begået, eller hvor mange penge de har skaffet, som de væsentligste begrundelser for forfremmelse.”

Her mener Kaspersen, at man må kræve, at lederen har en faglig vision, en strategi og et kvalitetsmæssigt ’judgement’, som vedkommende tager beslutninger ud fra.

”Har du ikke forskningsindsigt og en vision, skal du ikke være leder i universitetssektoren. Det handler om, at man ikke styrer efter objektive fakta, som for eksempel når man forklarer Sørens ansættelse med, at han har 86 artikler, og Lone kun har 46. Det er det, jeg kalder drone-ledelse. Tør ledergruppen ikke have et kvalitetsmål og evnen til at foretage et solidt judgement, så går det helt af sporet.”

Nytænkning forudsætter autonomi

Kerneopgaverne for universitetet er i sagens natur forskning og undervisning. Men i begge disse øvelser ligger ifølge Lars Bo Kaspersen et fælles formål, der handler om evnen til at tænke nyt. Et formål, som han oplever får dårligere og dårligere vilkår.

”Vi skal have folk på universitetet, der genererer nye ideer, og som kan undervise andre i at generere nye ideer. Men hvis man lever i et moderne, pluralistisk samfund, man gerne vil udvikle, så kræver det, at der er plads til kritisk, uafhængig forskning – autonomt fra staten og markedsaktører. Og i forhold til det, må man bare konstatere, at danske universiteter er klistret ind i styring og atter styring.”

Igen henviser han til USA, hvor de store prestige-universiteter – de såkaldte Ivy League-universiteter – ifølge Kaspersen er kendetegnet ved at kunne forholde sig ekstremt kritisk og skånselsløst over for det amerikanske samfund, fordi de er helt uafhængige af myndighederne.

”Det er lige før forskningsmidlerne fra den private sektor i Danmark er mere frie ressourcer end den offentlige styring af universiteterne. Og det er mig en gåde, at man ikke forstår, at man saver demokratiets gren over med den styring.”

Styring er resultat af tillidsbrud

Hvordan oplever man den styring som institutleder?

”På mange områder. Det er måden, man allokerer midler på, som universitetet så også selv er med til at forstærke. Det er, når ministeriet fordeler midlerne efter bestemte kriterier. Det er, når ministeriet på absurd vis bestemmer, om man må have gruppeeksamener. Det er en fremdriftsreform. Det er, når man dikterer ansættelsesstop på den administrative front og dermed sender HK-arbejde i hænderne på dyrere akademikere. Det er, når man skærer ned på bevillingerne og skubber universiteterne ud i en infernalsk kamp om private midler.”

Lars Bo Kaspersen ser til dels styringsvældet som resultat af et tillidsbrud, der skete mellem politikere og universiteter for flere årtier siden.

”Der var eksempler på, at universiteterne brugte midler lemfældigt. Erfaringen, man gjorde, var, at der skal stram styring til, ellers skrider det. Og selvfølgelig skal der være en balance. Men min oplevelse er, at den generation af ledere, jeg kender, er afsindigt ressource- og omkostningsbevidste. Så måske kunne det være på tide, at man lemper lidt på kontrol og styring.”

Hvor er rektorer og bestyrelser?

For at ryste op i tingenes tilstand kræver det, at politikerne og embedsmændene mødes med et slagskraftigt modspil fra rektorer og bestyrelser, som kender til de faktiske vilkår for at varetage uni’ernes kerneopgaver:

”Skulle man virkelige rykke ved noget, kræver det, at alle universiteters rektorer og bestyrelser sætter sig sammen og diskuterer, hvad det er for en forsknings- og uddannelsesvision, vi har for Danmark, og hvad vil det kræve i den ideelle verden? Og når man har kørt sådan en proces igennem, vil det være klart for ministeriet, at her er tale om et seriøst udspil, man vil være nødt til at tage alvorligt.”

Ifølge Kaspersen gør universiteternes manglende initiativ og enighed, at ministerium og politikere i realiteten kan gennemføre en ’del og hersk’-politik.

”De er hele tiden reaktive, aldrig proaktive. Selv KU – landets tungeste universitet, fører en reaktiv politik. Så hver gang, regeringen kommer med en reform eller en nedskæring, spiller universiteterne hinanden ud og forsøger at minimere egne skader. Det kan godt være, de vinder mest på den korte bane. Men for landet som helhed er det en katastrofe.”

lah

Lær at sige nej

Hvad var det bedste råd, jeg fik, da jeg startede som leder af en forskergruppe, spørger lektor JOHN TREGONING, Faculty of Medicine, Imperial College London

Ligesom de fleste af mine kolleger fik jeg ingen råd overhovedet, da jeg startede. Jeg fik nøglerne til laboratoriet, en okay frokost, en computer, en lille smule penge til at starte op med, og så plads på et delekontor, hvor det hyppigste ord var ”fuck”.

Overdrivelse fremmer forståelsen, og det gør jo heller ikke noget, hvis det også er en smule morsomt, men jeg må indrømme, at jeg i virkeligheden fik to råd. Det ene var ikke specielt hjælpsomt, en anbefaling om aldrig nogensinde at påtage mig job som gruppeleder, fordi det var et job, der efterhånden var blevet mere og mere utaknemmeligt! Det andet, mere anvendeligt, var, at jeg skulle se at få læst Kathy Barkers bog At the Helm: Leading Your Laboratory. Det er en grundig og tankevækkende fremstilling, som kommer hele vejen omkring den akademiske erfaring, lige fra situationerne, du allerede har overvejet, til dem, du aldrig havde forestillet dig (og forhåbentlig aldrig nogensinde havner i).

I mangel på flere andenhåndsanbefalinger, jeg kan formidle videre, kommer der her mine egne og væsentligste erfaringer:

Lær at sige nej:

Nye medarbejdere er jo en gave, når man har upopulære forelæsningsopgaver at dele ud af, ligesom man også kan læsse en hel masse skodforpligtelser over på dem, f.eks. repræsentant i arbejdsmiljøudvalget o.l. Lad være med at påtage dig alt muligt nyttearbejde bare for at holde dig populær. For ellers bliver det dig, der må sende aben videre til den næste generation.

Hvis du alligevel siger ja, så gør det ordentligt:

At være driftssikker er ekstremt værdifuldt. Kan man stole på dig, når varen skal leveres, er du med til at højne din profil på instituttet. Men pas på: Kompetence har det med at føre andre opgaver med sig.

Få dig en ven højere oppe i systemet:

Du får brug for nogen, der kan tale din sag – en, der ikke blot kan skaffe dig lokaler og adgang til udstyret, men også give dig kvalificeret vejledning og støtte dig i diverse udvalg.

Opbyg et brand:

Det kan godt være, det er et fyord i akademiske kredse, men branding er vigtigt, og er man først kendt som eksperten inden for et bestemt område, fører det til samarbejdsmuligheder og konferenceinvitationer.

Sammensæt det rigtige hold (for dig):

Jeg er heldig og har et fantastisk hold. Men vælger du de forkerte personer, bliver kulturen giftig, og det kommer til at fælde dig. Den første, du ansætter, lægger linjen for resten af din tid. Skaf dig erfaring i interviewteknikker ved at sidde i ansættelsesudvalg. Tænk dig nøje om, især mht. hvilke spørgsmål du stiller, og hvad det er, de skal få frem. Vælg din første medarbejder med omhu.

Ret ryggen:

Du kommer til at begå fejl, masser af fejl. Det sker for selv den bedste. Det er en del af processen. Tilegn dig nogle metoder, så du kommer videre.

Vær en tiger:

Husk på, at du har gjort dig fortjent til stillingen pga. det, du har bevist, du kan. Pas på, du ikke bukker under for distanceblænder-syndromet.

Nyd det:

Det akademiske liv er benhårdt, men der er også lyse stunder. Nyd dem.

Se andre gode råd s. 30-31 i det trykte blad.

MRSA-skandale

Styrelse fortiede ekspert-råd, og prøvede at lukke munden på kritisk forsker

I årevis anbefalede DTU’s Fødevareinstitut, at avlstoppen i 26 danske svinebesætninger skulle undersøges for MRSA for at forebygge smittefare og penicillin-resistens. Men i årevis undlod Fødevarestyrelsens chefer at videregive anbefalingerne til Folketinget. Alt imens voksede smitten, så i dag er hovedparten af danske svin smittet, og 12.000 danskere er foreløbig ramt af svinebakterien.

Samtidig afslører en åbenmundet eks-institutdirektør på DTU – som leverer myndighedsrådgivning til styrelsen – at en direktør i styrelsen prøvede at lukke munden på super-eksperten på det kontroversielle område. Ekspertens vurdering var politisk ubekvem for ministeriet.

Dermed er der en ny stor sag – lige efter Gyllegate – hvor en myndighed har prøvet at presse ’sektorforskningen’ til at tilrette sin faglig-saglige rådgivning.

Styrelseschef til DTU-chef: Dæmp din medarbejder

I en mail fra maj 2014 – som DR har fået aktindsigt i – luftede styrelsesdirektør Esben Egede Rasmussen utilfredshed med, at DTU-eksperten Frank Aarestrup offentligt fortalte om, at han og hans forskningsteam mente, at man hurtigst muligt burde undersøge toppen af den danske avlsbestand. Utilfredsheden blev luftet på topchef-niveau udenom Aarestrup, direkte til daværende DTU-institutdirektør, Jørgen Schlundt.

”Dette er ikke tilfredsstillende”, skrev styrelsesdirektøren. ”Det forventer jeg, at du og den øvrige ledelse en gang for alle får gjort Frank Aarestrup begribeligt”.

DTU-afdelingsleder havde livsforsikring

DTU’s afdelingschef Flemming Bager var Frank Aarestrups chef, og de var helt enige om MRSA-anbefalingen som led i DTU’s myndighedsbetjening. Han er derfor uenig i styrelsesdirektørens udlægning, og han kan dokumentere, at anbefalingen blev fremført i MRSA-Styregruppen, hvor Fødevarestyrelsens top var repræsenteret ved veterinærdirektør Per Henriksen – nøglepersonen i at tilbageholde Aarestrups MRSA-anbefalinger.

Og veterinærdirektøren og styrelsesdirektøren gav i DR’s MRSA-dokumentar ikke overbevisende forklaringer på, hvorfor DTU’s rådgivning var blevet overhørt og fortiet for Folketinget samt offentligheden. DR’s dokumentar indikerede, at det formentlig var de stærke lobbyister i Landbrug og Fødevarer, som styrede styrelsens politik.

Og hvad vidste MRSA-eksperten om de politiske intriger, herunder at hans rådgivning blev fortiet? ”Det vidste jeg ikke. Kald mig bare naiv, men jeg troede, at min rådgivning gik videre til det politiske beslutningsniveau…”

Se TEMA 18-23: Myndighedsrådgivning i det trykte blad

Anbefaling: Uni-ledere skal være embedsmænd…

Det er konsulentfirmaet NEXTPUZZLEs opfattelse, at uni-bestyrelser i højere grad skal opføre sig som overordnede embedsmænd – en slags styrelseschefer underlagt ‘ejeren’ (uddannelsesministeren).

Kommandovejen mellem minister og bestyrelse skal styrkes, så ”bestyrelserne tager ansvar for institutionernes samfundsmæssige forpligtelser, herunder i forhold til de politiske målsætninger”, lyder en hovedanbefaling.

Og som et særligt styringsinstrument – helt i overensstemmelse med New Public Management – lyder konklusionen således fx, at ”det vurderes, at der er behov for, at ministeriet involveres i udpegning af bestyrelser, for eksempel gennem et udpegningsorgan nedsat af ministeren, eller ved at ministeren godkender indstillede kandidater” (s.9).

Det er en bemærkelsesværdig uforbeholden anbefaling, når man ved, at uni-ledere er imod ministerudpegning. SF’eren har da også stillet spørgsmål til ministeren om, hvorfor NEXTPUZZLEs rapportering

  • ikke fortæller, hvem der foreslår ministerudpegningen?
  • ikke fortæller om uni-verdenens og professionshøjskolernes manglende opbakning til dette forslag? Sektorernes modstand forties nemlig af rapporteringen.

KU’s bestyrelsesformand: Armslængden?

”Det er en rapport, som skal anvendes til at bekræfte konklusionerne, som ministeriet havde på forhånd. Den lever ikke op til kravene til analyser, som vi har på universitetet”, konstaterer KU’s bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen (til UNIVERSITETSAVISEN).

Han blev selv interviewet, men konklusionerne dækker slet ikke hans udsagn:

”Konklusionerne er er et opgør med armslængde-princippet mellem universiteterne og det politiske system og dermed 500 års tradition for frie og uafhængige universiteter i Danmark. De førende universiteter i verden har ikke politisk udpegede bestyrelser, fordi det giver mulighed for politisk styring og knægtelse af den frie forskning. Et universitet skal være til for hele samfundet, det skal ikke være den siddende ministers organ”.

DTU’s bestyrelsesformand erklærer sig enig.

Selektive vinklinger

Ligesom forslaget om ministerudpegning forekommer det også politiseret og udokumenteret, når rapporten fortæller, at der er “overlap mellem visse styringsredskaber” – uden at kalde problemet det, som politologien ville kalde ministeriel overstyring (s.13).

Eller når det anføres som et problem, at ministeriet styrer udenom bestyrelserne ved at give ordrer direkte til den daglige forvaltning i rektorater. I rapporten bliver det ikke til kritik af ministeriel detailstyring, men derimod til, at bestyrelsens rolle skal præciseres (s.9).

Problem: De medarbejdervalgte

Der er mange usædvanlige vinklinger og anbefalinger i rapporten.

Der er således ingen menige ansatte, studerende eller tillidsfolk, som er interviewet (ifølge FORSKERforums sonderinger). Og derfor er det meget afslørende for NEXTPUZZLE’s registeringer, når det anføres, at det er ”oplevelsen i visse bestyrelser, at medarbejder- og studenterrepræsentanterne – og i særlig grad medarbejderrepræsentanterne – kan have svært ved at adskille rollen som bestyrelsesmedlem fra deres interne rolle”.

Dels er det selvfølgelig interessant, at det er helt uklart, hvem i bestyrelserne der er utilfredse med de medarbejdervalgte. Og dels er registreringen interessant, fordi den afslører NEXTPUZZLEs tilgang: At det er et problem, når de medarbejdervalgte faktisk repræsenterer dem, de er valgt af!

Forskere, træd varsomt – landbrugslobbyister har magt

Lobby har stor politisk magt og økonomiske muskler, som mange uni-institutter må misunde. Det er et sprængfarligt felt for forskere. En vanskelig sektor at agere i som forsker

Universitetsforskere i landbruget og fødevarer oplever i disse år at være ansat i et politisk minefelt, for der er stærke politiske og økonomiske lobby-interesser omkring forskning og rapporteringer. Og hvis uni-sektorforskningen kommer med data og resultater, som er ubekvemme for lobbyisterne, står lobbyisterne ikke tilbage for at mistænkeliggøre denne for at være ’politiseret’ eller lignende.

KU-etnolog Rasmus Blædel Larsen har i årevis beskæftiget sig med landbruget og forsvarer i efteråret sin ph.d.-afhandling (”Vilkår, virkeligheder og vanskeligheder i dansk landbrug”):

”Det er en svær sektor at lave kritisk forskning i, som den aktuelle debat om tavshedsklausuler (i ’sektorforsknings’-kontrakter) vidner om. I mit ph.d.-arbejde har jeg oplevet en forsker-kultur, der indordner sig under en ekstern dagsorden i hverdagen”.

Han siger, at det ofte er i kulissen, at der skal hentes information om tingenes virkelige tilstand: ”Det er uden for institutionens fire vægge, at man gennem private netværk kommer på sporet af forskernes trængsler i forhold til de rammevilkår, landbrugsforskningen bydes. Eller når forskerne ikke længere er ansat, som tilfældet jo er med den konkrete sag fra DTU (hvor det er eks-DTU-institutdirektør Jørgen Schlundt, som har fortalt om landbrugspres på forskningen).

Et interessefællesskab om en sektor

”På den anden side bør man heller ikke blæse det op til mere, end det er. Fødevarerelateret forskning er en af de største sektorer i den danske universitetsverden, og en håndfuld sager bør ikke mistænkeliggøre hele den indsats.”

Han vil ikke overdrive lobbyismens magt og landbrugslobbyens mulighed for at påvirke politik og forskning – han skal også selv agere i den verden fremover – men han oplever landbrugsforskningen som et felt, der kan være kontroversielt og konfliktfyldt at bevæge sig i for forskere. Der kan være en økonomisk afhængighed:

“Forskerne indordner sig i nogen grad under en kultur, hvor der laves målforskning, dvs. at det ønskede resultat er kendt på forhånd. Man indordner sig, dels fordi man er afhængig af bevillingsgivere – og jeg påstår ikke, at det er dikteret af Landbrug og Fødevarer, for der er i praksis et større interessefællesskab, hvor forskningsinstitutionerne får international status og ministerierne får bekræftet deres forvaltningsrationaler. ”

Statsorganer uden armslængde til lobbyister

Sagerne afslører, at der især med Ventre-ministre er ringe armslængde mellem landbrugsministerium og lobbyister. Når det handler om forskning og analyse, har især videncentret SEGES haft indflydelse, hvilket kom klart frem, da der af AU-sektorforskningens kontrakt om udarbejdelse af baseline-rapportering fremgik et pålæg om, at SEGES skulle arbejde med og have indflydelse på rapporteringen. Det var den første skandalesag i Gyllegate, da det kom frem, at en privat interesseorganisation havde direkte adgang til at pille ved en rapportering fra uni’ernes sektorforskning.

De mange sager afspejler, at landbruget er en af tidens kontroversielle sektorer. Og de offentlige debatter på området er såvel økonomiske som værdimæssige. Økonomisk handler det konstant om støtteordninger, om lempelser af miljøkrav og arbejdskraftens fri bevægelighed (lavtlønnede østarbejdere). Værdimæssigt handler det om klima, miljø, teknologi, vækst, udkantsproblemer, globalisering m.m.

SEGES har videnmonopol

Igennem videncentret SEGES har landbrugslobbyisterne etableret et autoritativt afsæt til at levere legitimation for sine målsætninger, som har givet adgang til maskinrummet for de store politiske beslutninger om landbruget. I modsætning til andre interesseorganisationer – som fx Danmarks Naturfredningsforening – der kun får adgang til at indgive høringssvar.

SEGES har således privilegeret adgang til at diskutere data med de (’sektor-’)forskere, der leverer den viden, som landbrugspolitikken bygger på. De fleste universiteter, der forsker i landbrug, er både afhængige af eksterne midler fra erhvervet og af den ekspertise, som SEGES kan bidrage med.

KU-etnologen Rasmus Blædel Larsen har forsket i rollefordelingerne i sektoren og forklarer:

“L&Fs videncenter SEGES, som har monopol på en række centrale landbrugsdata, bidrager til den generelle forvirring ved at fodre den politiske proces med prognoser, analyser og konsekvensberegninger, som ofte bygger på data, man ikke kan efterprøve og, lidt skarpt trukket op, kan siges at have mere karakter af interessevaretagelse end af forskning”.

Han henviser til den kontroversielle CBS-rapport som ”et grelt eksempel” på, hvordan landbrugslobbyisterne agerer, og hvad SEGES bruges til.

”SEGES står da i dag med et forklaringsproblem omkring deres rolle i CBS-rapportens tilblivelse.”

Lobbyister med muskler

Politisk og økonomisk har landbrugets vilkår så stor bevågenhed i offentligheden. Landbrugserhvervet fylder traditionelt meget hos regeringspartiet Venstre, som har sektoren som sit hjertebarn. Derfor har man altid haft tæt kontakt med Axelborg (før Landbrugsrådet, nu Landbrug og Fødevarer). Men i takt med at landbrugserhvervet er blevet presset, opstod den rabiate udbrydergruppe Bæredygtig Landbrug, som har presset Venstre, og som angiveligt var årsagen til, at miljøminister Eva Kjer Hansen lancerede den kontroversielle Landbrugspakke.

I takt med de politiske spændinger om feltet er lobbyorganisationer som Landbrug & Fødevarer i disse år gået ind i kampen om at sætte deres aftryk på landbrugets fremtid.

Landbrugsforsker:
Lobbyisme og misinformation

SEGES leverer tilsyneladende autoritative data, rapporter og undersøgelser med det udtrykkelige formål at forbedre landbrugssektorens vilkår og indtjening. På svineområdet hedder det derfor om formål med rapporteringer, at de skal bidrage med ”forskningsresultater og oplysninger, der er til gavn for den danske svineindustri, og som kan påvirke politikere på nationalt og internationalt niveau”.

”I Danmark har vi store følelser for landbruget, og erhvervets interesseorganisationer har ressourcer til at udnytte den position i deres lobbyarbejde. Men en stor del af deres tal og beregninger vil jeg karakterisere som misinformation. Det er interessant at observere, hvordan landbruget har etableret sine egne videncentre for at fodre den politiske proces med prognoser, konsekvensanalyser og beregninger, der i mine øjne ofte har mere karakter af vildledning end videnskab”, forklarer Rasmus Blædel Larsen.

Ifølge den unge forsker bliver tallene fra SEGES ofte præsenteret i landbrugets egne medier og blandt politiske støtter, som om de er baseret på uvildig forskning: ”Men SEGES er sat i verden for at underbygge en lobbyorganisations påstande og fremme nogle særinteresser. Man skal være varsom med at basere lovgivning eller i det hele taget debatten om landbruget på tal, der kommer herfra. SEGES implementerer stort set alle de krav, Landbrug & Fødevarer er kommet med i de senere år, og i den politiske argumentation brugte man flittigt tal og konsekvensanalyser fra SEGES”, forklarer Rasmus Blædel Larsen.

Lobbyisme – ikke forskning

Blandt landbrugsforskere er der forskellige synspunkter på, hvor meget vægt man skal tillægge SEGES’ rapporter og forskning. Nogle mener, at data er gode nok og anvendelige, mens andre mener, at man skal være varsomme med at bruge dem, fordi de er selektive.

Professor Stiig Markager fra AU’s Bioscience – som var én af aktørerne i Gyllegate – er enig med Rasmus Blædel. For ham er forskellen mellem SEGES’ viden og uni’ernes, at SEGES ikke forsker: ”De bruger en naturvidenskabelig tilgang, men deres undersøgelser er ikke peer reviewed. Det vil sige, at de ikke har været igennem en kontrol hos fagfæller, som sikrer en objektiv og videnskabelig korrekt tilgang til emnet”, siger han. ”Det er kravet til vores forskning. SEGES er et konsulentfirma for landbruget, og deres formål er at styrke landbrugets interesser. De er jo 100 procent styret af Landbrug & Fødevarer.” (INFORMATION).

Kvindelige forskeransøgere med dobbelte chancer

Ansættelser: Ny opgørelse viser, at kvinder faktisk foretrækkes, når der er ansøgere til forskerstillinger af begge køn

Alarmklokken for skæv kønsfordeling i dansk forskning har efterhånden bimlet i en årrække. Kvinderne bliver valgt fra i kapløbet om de faste forskerstillinger, de mandlige chefer ansætter helst mænd, og Danmark er bagud i forhold til vores nordiske naboer. Sådan lyder nogle af de problemstillinger, der jævnligt er blevet peget på.

”Vi er udfordret på det her punkt. Det er ikke godt nok,” konstaterede uddannelsesminister Ulla Tørnæs så sendt som i slutningen af august, hvor hun lancerede et nationalt ’talentbarometer’, der viser, hvordan kønsfordelingen ser ud på de forskellige akademiske niveauer og institutioner. Ministerens håb er, at den indbyrdes konkurrence i sådan et barometer kan skabe større opmærksomhed omkring udfordringen med at få flere kvinder ind i forskningen.

Men måske bliver kvindelige forskere og forsker-aspiranter ikke så systematisk nedprioriteret, som overskrifterne vil vide. En ny opgørelse omkring ansættelser af forskere på universiteterne viser faktisk nærmest det modsatte: Kvindelige ansøgere til forskerstillinger har langt bedre chancer for at få stillingen end deres mandlige konkurrenter.

Dobbelt så høj succesrate

I årene 2013-2015 blev der besat 4013 forskerstillinger. Af disse var det dog kun 1689, der havde ansøgere af begge køn. Ser man på succesraten for henholdsvis de kvindelige og mandlige ansøgere, viser det sig, at kvinderne havde dobbelt så store chancer, når de søgte. Otte procent var succesraten for kvinderne og fire for mændene. Den kønsmæssige skævhed er mest udtalt på adjunkt-niveauet, mens det på professorniveauet er en smule mere lige, idet en kvalificeret kvindelig ansøger havde 26 procents chance for at få stillingen mod 16 procents chance for mændene.

At kvinder har større chancer end mænd, strider stik imod de advarsler, der ellers i mange år har lydt omkring ligestilling i forskning: mænd har en tendens mod at ansætte mænd, og derfor bliver kvinderne forfordelt. Så hvad er forklaringen?

Forstår hvis mænd er provokerede

Liselotte Højgaard er udover professor i medicin og formand for Grundforskningsfonden formand for Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning, som sidste år lancerede en række anbefalinger til, hvordan kvindeandelen blandt forskere kan øges. Hun er læge og forsker ikke selv i ligestilling, så hun har ikke en videnskabelig forklaring på spørgsmålet, slår hun fast.

”Jeg tror, det har noget at gøre med, at når vi kvinder endelig melder os på banen, så er det, fordi vi for alvor er kvalificerede. Kvinder er ofte ubevidst selvbegrænsende, mens mænd søger stillingen, hvis bare de kan sige ja til fem ud af ti krav til kvalifikationer. Og så er det måske udtryk for, at man på universiteterne i de senere år faktisk har arbejdet flot og bevidst med at lave brede og åbne stillingsopslag,” siger Liselotte Højgaard.

Så er de kvindelige ansøgere dygtigere, eller er der tendens til, at man hellere vil ansætte kvinder?

”Måske er det en kombination af de to muligheder. Og måske er der også tale om en kohorte-effekt. Der er kommet flere kvindelige chefer og professorer, og det giver sig igen udslag i nyansættelserne. Samtidig bliver der også flere rollemodeller, der viser for andre kvinder, at det kan lade sig gøre at få jobs og karriere.”

Det kan måske virke provokerende for nogle mænd, at kvinder angiveligt foretrækkes, når der er ansøgere af begge køn?

”Det kan jeg godt forstå. Jeg mener altid, at man skal vælge den, der er bedst til opgaven, og ikke skele til andre hensyn. Så jeg kan bare håbe, at bedømmelserne bliver lavet ordentligt, og at man vælger de bedste. Det er universiteternes ansvar,” siger Liselotte Højgaard.

Forklaring: mellemøstlige mænd?

En, der til gengæld har forskningsmæssig stor erfaring inden for både statistik og ligestilling er lektor emeritus Inge Henningsen. Hun er noget skeptisk i forhold til, at tabellen skulle afspejle en reel kvindelig fordel i ansættelserne.

”Man mangler oplysninger om, hvor mange kvindelige ansøgere der ikke erklæres kvalificerede. Jeg har set tidligere undersøgelser, der viser, at kvinder i højere grad erklæres ikke-kvalificerede, så reelt har du måske mange flere kvindelige ansøgere. I det ligger så også, at de kvinder, der erklæres kvalificerede, kan være relativt mere kvalificerede end mændene,” forklarer Inge Henningsen.

Kan det skyldes, at man generelt hellere vil ansætte kvinder end mænd?

”Så er det i hvert fald en tendens, jeg aldrig er stødt på før.”

Inge Henningsen har endnu et bud på en forklaring af det, der umiddelbart ligner en skævhed til kvindernes fordel. Og det er, at det store antal mandlige ansøgere dækker over mange udenlandske ansøgere, der reelt ikke vil have en chance for at få et dansk forskerjob.

”Ser du på nogle af de naturvidenskabelige fag, så er der et stort antal ansøgere fx fra mellemøstlige lande, hvor universitetssystemerne reelt er brudt sammen, og det er stort set alle mænd.”

Men de er jo bedømt kvalificerede?

”Ja, de er bedømt kvalificerede, men de er ikke konkurrencedygtige. Så du kan have fag med mange mandlige ansøgere, som reelt ikke kommer i betragtning. Derfor er det svært at bedømme succesraterne, hvis man ikke kan dykke ned i de enkelte områder, og hvis man ikke har de totale ansøgertal,” siger Inge Henningsen.

EU-funding kræver kvinder

En forsker, der aktuelt beskæftiger sig med køn og performance blandt forskere, er lektor og forskningsleder Evanthia K. Schmidt fra Center for Forsknings­analyse på AU. Hun mener, tallene indikerer, at universiteterne generelt er blevet mere inkluderende, men at udviklingen dog går langsommere end i andre europæiske lande.

”Universiteterne arbejder mere bevidst på at få alle talenter i spil og anvender bredere stillingsopslag. Det kan være med til at modvirke, at man formulerer stillinger tiltænkt bestemte personer, hvilket afholder kvalificerede kvinder fra at søge og få stillingerne,” siger hun.

En anden grund til, at kvinder er blevet mere eftertragtede ved forskeransættelser, er, at EU skeler til kønssammensætningen, når man uddeler forskningsmidler.

”Det er blevet vanskeligere at få finansiering fra EU’s Horizon 2020-programmer, hvis der ikke også er kvindelige forskere med. EU kræver, at man inkluderer forskelligartede kompetencer i sine forskningsgrupper, når man søger om midler, herunder kvindelige forskere,” fortæller Evanthia Schmidt.

Hun bemærker desuden, at der – så vidt forskningen viser – ikke er tale om, at der er forskel på kvindelige og mandlige forskeres performance. En opgørelse af forskere på AU, som har bidraget til de top 10% mest citerede artikler i verden i 2009, viser næsten dødt løb mellem kvinder og mænd, idet 20% af mændene og 19% af kvinderne har haft et hoved- eller medforfatterskab på de top 10 mest citerede publikationer.

lah

Se bagsiden i det trykte blad …

Politisk hykleri

– når politikerne gør som om, der kan spares, uden at det går ud over kvaliteten. Og effektiviseringskataloger lægger røgslør ud

Uni’ernes uddannelser bliver udsat for stadig mere økonomistyring. De mest radikale eksempler er foreløbig to sparekataloger fra konsulentfirmaet Struensee om RUC og om KU-hum’. De enkelte fags rentabilitet m.m. opregnes i en vurdering af ”bæredygtighed” på ti parametre, hvor den økonomiske rentabilitet står for 4 parametre, faglighed for 2 og regelrammer (akkreditering og dimensionering) for 2.

”Fagligheder indordnes i en strikt økonomi-tænkning, hvor faglighed er underordnet. I den forstand er rapporterne et symptom på, hvor økonomisk pressede uni’erne er, og hvordan uni’ernes drift nu skal operationaliseres som brikker i et stort samfundsøkonomisk net”, siger RUC-
lektor i forvaltningsvidenskab Allan Dreyer Hansen. Bæredygtigheds-
bedømmelsen indordnes så hvert fag får karakter. (se eksempel oven for).

”På sine egne økonomistiske præmisser er Struensee-rapporterne såmænd rimeligt håndværk. Men de lægger også et spor ud. De støtter et bestemt styringsparadigme, og er dermed med til at forme de ’dagsordener’, som ledelserne skal prioritere ud fra.

Lille spillerum

Men rapporterne accepterer de økonomiske præmisser for sektoren, og dækker dermed over nogle politiske beslutninger:

”Politikerne foregiver, at den offentlige sektor kan effektiviseres, uden at det går ud over serviceniveauet. Og problemet med Struensee-kataloget er, at det bidrager til forestillingen om, at besparelser ikke går ud over uddannelseskvaliteten. Men det er absurd at påstå, at Struensee-forslagene om nedskæringer ikke vil føre til kvalitetsforringelser! Jeg ved ikke om vi kommer til at lave dårligere forskning, men jeg kan med sikkerhed sige, at vi kommer til at lave ringere uddannelser”, forklarer han.

”Struensee-rapporten afslører, at der er meget lille spille- eller handlerum til ikke-økonomiske hensyn og til kvalitet. De ansatte og ledelserne kan da protestere med henvisning til – og det dokumenteres også i Struensee-rapporten – at uddannelserne allerede før de nye besparelser er underfinansierede. Men det er politikerne tilsyneladende ligeglade med. Så kunne vi da i det mindste forlange af politikerne, at de ærligt indrømmer, at deres nedskæringer betyder kvalitetsforringelser”.

Se ANALYSE: Rationaliseringer side 22-27 i det trykte blad

Postfaktuel fakta-krig

Lektor Alex Dubgaard fik nok af udokumenterede påstande i debat om gødning og landbrugsproduktion og gik i infight med de hårde lobby-hunde i BL (Bæredygtig Landbrug)

Sandhed, fakta og saglig konsekvensberegning erstattes af robuste narrativer, opportune politiske dagsordener og urealiserbare løfter.

Sådan beskriver fire forskere fra KU’s Center for Informations- og Boblestudier ”det postfaktuelle demokrati”, som de på det seneste har set en række eksempler på i form af udokumenterede faktuelle påstande fremsat af præsidentkandidaten Donald Trump og Brexit-kampagnelederen Nigel Farage.

”Udover de politiske aktører har pressen og nyhedsmedierne en væsentlig del af ansvaret for, om det er fakta eller populistiske fortællinger, der cirkulerer i det offenlige rum,” skriver de fire filosoffer i deres kronik, bragt denne sommer i Politiken.

Men spørgsmålet om, hvem der bør tage ansvar, når forkerte fakta cirkulerer, er måske mere komplekst end som så. For hvis nogle taler mod bedre vidende, hvilket ansvar har så ’de bedre vidende’?

Lektor studsede over påstande

Lektor Alex Dubgaard ved KU’s Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi valgte denne sommer at forlade sine vante akademiske fora og kaste sig ud i en offentlig brydekamp om fakta med den magtfulde landbrugs-lobbyorganisation Bæredygtigt Landbrug (BL). Emnet var mængden af protein i dansk korn. Bæredygtigt Landbrug har nemlig været meget utilfredse med de grænser, der tidligere var for, hvor meget man måtte gøde. Konsekvensen af kvælstof-begrænsningen har blandt andet været, at protein-indholdet i dansk korn er gået ned, og det har ifølge BL haft en lang række negative konsekvenser.

Blandt andet skrev Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, i en kronik, at danske afgrøder ”langsomt, men sikkert år efter år fik en ringere kvalitet, indtil de blev ekskluderet på verdensmarkedet, ikke længere kunne bruges til brødkorn, og landmanden måtte importere mere og mere soja for at få protein til sine husdyr”.

Alex Dubgaard studsede over de voldsomme produktions- og handelsmæssige konsekvenser, kvælstofbegrænsningerne ifølge BL skulle have haft.

”Der bliver diskuteret en masse om, hvilke målinger af protein der er rigtige. Men så tænker jeg, at det vil være interessant at lave en top-down-tilgang. Ingen har kigget på, hvor meget soja-importen er steget. Så det kigger jeg på og ser til min overraskelse, at soja-importen ikke er steget,” fortæller Alex Dubgaard.

Provokeret til at reagere

Dubgaard gik videre med at undersøge andre af de overordnede økonomiske konsekvenser, som BL mener, det lave proteinindhold har forårsaget, og igen må han konstatere som den lille dreng i ’Kejserens nye klæder’: Han har jo ikke noget på!

”Den samlede import og eksport har ikke været væsentligt påvirket af faldende proteinindhold. Alt det kan man analysere i statistikken. Det er ikke det samme som at sige, det er betydningsløst. Men de påstande, man har fremsat om voldsomme fald i blandt andet priser og korneksport, er uvederhæftige,” fortæller Dubgaard.

Resultaterne af hans undersøgelser bliver først diskuteret med kollegerne som en slags intern kvalitetskontrol. Og da han kan se, at Bæredygtigt Landbrug fortsætter med at bruge deres argumenter i offentligheden, vælger han at skrive et debatindlæg i Politiken.

”Det ligger ikke til højrebenet, for det er ikke et stykke arbejde, der kan publiceres som forskning. Jeg mente, at folk med specialviden inden for gødning, fordring mv. måtte tage den diskussion. Men det er klart, når det går op for mig, at det, der påstås, er forkert, så er der en følelse af, at man må tage til genmæle – også selvom det ikke primært er mit område.”

”De er ligeglade med fakta”

I de følgende uger forsøgte BL at argumentere og tilbagevise Alex Dubgaards indlæg. Formanden Fuglede Jørgensen skriver blandt andet i netavisen OrganicToday, at korneksporten muligvis nok er steget, men det skyldes til gengæld, at den animalske produktion er i frit fald. Dagen efter svarer Dubgaard og konstaterer, at den animalske produktion ifølge statistikken er steget. Senere vender Fuglede Jørgensen tilbage og tilføjer, at han med ”produktion i frit fald” mener, at en større andel af produktionen af svin, kvæg og fjerkræ eksporteres levende frem for at blive slagtet her i landet.

”Jeg tror egentlig ikke, Fuglede Jørgensen udtaler sig imod bedre vidende. Jeg tror, det er simpel uvidenhed. Man har ikke forsøgt at efterprøve det. De er bedøvende ligeglade med fakta. Når en påstand modbevises, forsøger de at bortforklare den, og lykkes det ikke, opgiver man den og påstår noget andet,” siger Dubgaard.

BL skyr ingen midler: Kollega intimideret

Det modsvar, som dog har pikeret ham mest, kommer fra Flemming Fuglede Jørgensen, der i et indlæg påstår, at en af Dubgaards kolleger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i forbindelse med en retssag havde måttet erkende, at nogle proteinprøver taget af Dansk Landbrugs Grovvareselskab var mere repræsentative end de prøver, forskerne havde taget.

”Dels var det et fejlcitat. Men det ubehagelige var, at det ikke havde noget med den givne sag at gøre. Det blev kun bragt ind for at påføre mig en slags ’guilt by association’. Som for at sige: han kommer fra samme institution, og de har tidligere måttet erkende – under vidneansvar – at de har begået fejl. Det er et nyt element, dele af landbrugslobbyismen har taget i brug. Retssager er blevet et virkemiddel til at intimidere aktører, blandt andet forskere,” siger Alex Dubgaard.

Han tilføjer dog, at han ikke mener, Bæredygtigt Landbrug er repræsentative for den måde, landbruget generelt argumenterer og fører lobbyisme. Men de er med til at trække niveauet ned.

”Den store landbrugsorganisation Landbrug og Fødevarer har en mere seriøs tilgang, men der er ingen tvivl om, at de er skræmt af BL’s succes. Derfor ser man, at de ikke forsøger at modgå påstande fra BL eller lægger afstand til dem. Og det er jo oplagt af frygt for at miste medlemmer.”

Dubgaard: BL overskrider gængske spilleregler

Alex Dubgaard er enig med boble-filosofferne på KU i, at de postfaktuelle virkemidler er en del af den politiske debat. Han kan bare ikke se, at det skulle være noget nyt.

”Sådan har interesselobbyismen altid fungeret. Med BL er det bare mere grotesk, og man holder sig ikke til de gængse spilleregler. Der har været hårde konfrontationer med landbruget tidligere, men jeg har ikke oplevet, at de går efter manden i stedet for bolden.”

lah

Politiseret rollespil

Skal bestyrelsesformænd være ministerens og statens forlængede arm på uni’erne?
Eller skal de repræsentere universitetets interesser, spørger eks-bestyrelsesformand.INTERVIEW

I juli kom det pludselig frem, at uni-minister Ulla Tørnæs og hendes departementschef, Agnete Gersing, opererer med skuffeplaner om, at styringskæden i uni-loven skal ændres, så bestyrelser eller bestyrelsesformænd fremover skal statsudpeges af uni-ministeren (hvor de i dag udpeges internt ved bestyrelsesbeslutning).

Det var AAU’s afgående bestyrelsesformand Lars Bonderup Bjørn, som afslørede planen, og som tog afstand fra statsudnævnte formænd. Han mener, at politikerne i stedet for mere statsstyring bør anerkende, at uafhængige bestyrelser er de bedste til at ‘pege på, hvordan sektorens strukturelle problemer løses’, og at uni-ledelserne bør have selvstyre til at løse opgaverne inden for den ramme, som politikerne angiver.

Bag den konkrete konflikt ligger uenighed om, hvilken rolle bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer skal spille. Skal de være en slags embedsmænd, eller skal de repræsentere deres universitets interesser?

Ministeriet: Bestyrelser skal være minister-loyale

Han – der er administrerende direktør i firmaet Dacapo i Odense – forklarer, at hans protest først og først udspringer af hans erfaringer fra kontroversen om ’dimensioneringen’ i 2014:

”Her markerede ministeriet utilfredshed med, at nogle uni-ledelser ikke bare loyalt parerede ordre, men protesterede mod den teknokratiske model. Der kom signaler om, at ministeriet som ’ejer’ mente, at bestyrelser – som en slags embedsmænd – ikke bør modsige ’ejeren’. Hvis den loyalitet mangler, så bør ’ejeren’ (ministeren) have sin repræsentant ind i bestyrelsen, fx ved at ministeren udpeger bestyrelsesformanden eller (nogle af) bestyrelsesmedlemmerne,” forklarer Bonderup Bjørn.

Men universiteter er samfundsinstitutioner og ikke ministerielle redskaber, mener han: ”En politiseret udpegning vil være i strid med, hvordan uafhængige bestyrelser skal udpeges, og hvilken rolle de skal spille. Med statsudnævnte bestyrelsesformænd bliver uni’er til statsinstitutioner, formændene bliver ’statens forlængede arm ind i universiteterne’ og uni’erne mister deres særlige uafhængighed”.

Eks-formanden:
Bestyrelsers ideel samfundsrolle

”I dag er uni’ernes ’selvstyre’ indskrænket af mere eller mindre vilkårlig detailstyring. Dermed misser strukturen og loven hele pointen i at have brede og uafhængige bestyrelser, som politikerne kan have en god dialog med, fordi vi har en fælles opgave,” forklarer Lars Bonderup Bjørn, som 1. juli afgik som AAU-formand.

”Ideelt set burde uni-bestyrelsernes rolle være at agere inden for en rammestyring med et spillerum til at agere inden for økonomiske eller målmæssige rammer. Bestyrelsesformænd (og rektorer) bør inddrages i en dialog. Hvis ministeriet ønsker ændringer – fx dimensioneringsplaner – bør det ikke meldes ud som detailtilrettelagte diktater med matematisk modellering, som fx førte til det pinagtige forløb i 2014.”

Uni-loven: Uklarhed om rollefordelinger

Bonderup mener, at de uklare rolleopfattelser stammer fra uklarheder i selve uni-loven. Her står, at universiteterne er selvejende, og at bestyrelserne er øverste myndighed for universitetet: Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

”Men ’selveje’ betyder ikke ’selvstyre’ for universiteterne. I praksis er selveje til uni’erne en illusion. Rammerne for bestyrelserne er nemlig ikke bare indsnævret af en stor detailstyring fra Uddannelsesministeriets og Finansministeriets side. Forståelse af lovteksten er uklar, og rammerne er rodede, så ansvarsfordelingen er uklar,” forklarer eks-bestyrelsesformanden.

”Der er grundlæggende en uklarhed om bestyrelsernes roller, for den er ikke klart beskrevet. I selskabsloven står det klart, at bestyrelsen som øverste myndighed skal varetage selskabets interesser, dvs. både ejernes og firmaets helhedsinteresser, herunder de ansattes. Det er den ramme, bestyrelsen agerer indenfor og har ansvar for at forvalte. Men i forvaltningen af Uni-loven er det uklart beskrevet, og det betyder i praksis, at ejerne – staten, politikerne, ministerierne – ikke rammestyrer, men i flere sager detailstyrer og også går direkte til rektor i en række bestyrelsesanliggender.”

Eksempel på rolle-uenighed:
Michael kom Sofie til undsætning

Der er også uenighed om formandsrollen blandt bestyrelsesformændene. Det viste sig klart i december 2014. Det var efter flere uni’ers vurdering en teknokratisk model, og KU og AAU protesterede mest højlydt:

”Her havde embedsmænd opfundet en teknokratisk model med nogle sjove måltal, som blev meldt ud som diktat. Ministeriet indtog – på ministerens vegne – en stejl holdning, så der ikke blev en fleksibel indfasning. Det førte til et turbulent forløb, som også var komisk fordi der var grove fejl i ministeriets regneark; nogle AAU-uddannelser, der skulle dimensioneres, fandtes ikke,” forklarer Bonderup.

Kritikken satte minister Sofie Carsten Nielsen (R) i et dårligt lys, og her kom AU’s bestyrelsesformand, som også er talsmand for de samlede bestyrelser, hende til undsætning. Michael Christiansen er garvet embedsmand, som kender spillet, og som ved, hvor vigtigt det er at stå sig godt med minister og embedskorps. Han meldte ud på alles vegne, at uni-ledelserne var blevet forligt med ministeren, så oppositionens protester var pludselig slettet. Og ministeren udtrykte glæde over Michael Christiansens samarbejdsvilje (Politiken 4.12 2014).

Uden mandat

Problemet var bare, at Michael Christiansen handlede solo. Han optrådte som formand for formændene, men overskred sit mandat, der kun gjorde ham til talsmand for, hvad alle bestyrelser (bestyrelsesformænd) var enige om.

Og bestyrelsesformændene på især KU og AAU var ikke enige, fremgik det efterfølgende i Politikens debatspalter, hvor flere parter sagde åbent fra over for Michael Christiansens sololøb.

Bonderup: “Nogle bestyrelser var ikke enige i Michael Christiansens udmelding, for man ønskede mere fleksibelt råderum om planens implementering. Og bestyrelsesformændene havde ikke givet mandat til den udmelding. Men den sag afslørede i hvert fald, at der er forskellige opfattelser af, hvilke interesser bestyrelserne skal varetage, og hvilke roller bestyrelsesformænd tager på sig. Nogle opfatter deres rolle som ’formidlende’ for ministeriet og politiske interesser, mens andre – heriblandt mig selv – lægger vægten på helhedens interesser, hvilket gør, at ministeriet nogle gange er modpart.”

Brev fra en skyggeeksistens

Videnskabelig assistent, som foretrækker at være anonym, fortæller om sin karriere, som ikke rigtig er der, og hvordan det påvirker hans liv

‘Kære Universitet

Jeg skriver til dig, fordi jeg har det svært med den måde, du fungerer på. Den måde du tager dig af, eller rettere, ikke tager dig af, os opkomlinge. Os der gerne vil arbejde hos dig, arbejde for dig. Os der ikke har faste ansættelser og tilbringer et arbejdsliv i usikkerhed og uvished om, hvorvidt vi nu kan blive hos dig – eller må forlade dig. Os der investerer i dig, men ikke længere og meget mindre end tidligere, kan være sikre på, at vi får noget ud af det. Os der underviser og vejleder på tværs af fag og faglighed, men som lever i skyggen og på kanten af dig.

Da jeg blev færdig som kandidat på universitetet, KU’s humanistiske fakultet, var jeg klar til at blive. Klar til at gøre de investeringer, som der skulle til for at gøre sig hos dig – på universitetet. Det lå og ligger i murene, i ånden, i omgangen med hinanden, at det er kaldet, der skal trække læsset. Det ved du.

Man bliver ikke hos dig for pengenes, men for arbejdets, skyld.

Og man bliver heller ikke hos dig for de sikre ansættelsesforholds skyld. Deltidsansættelser inden for områder, som ligger langt fra og i periferien af ens faglighed, vejledning af projekter som er til overs, deltagelse i projekter man ikke har været med til at starte og ikke er med til at slutte, er langtfra unormalt. Man har med andre ord ikke råd til at sige nej, for så er der bare en anden, der siger ja.

Det vidste jeg alt sammen godt, dengang i 2008, hvor jeg som nyudklækket kandidat ryddede kalenderen for at undervise to timer om ugen på kandidatuddannelsen på mit fag. Forberedelsestaksten var 3,5 og jeg brugte vel nok det firedobbelte. Det var hårde lærepenge, men semestret efter var der et halvt modul mere plus nogle timer som videnskabelig assistent. På papiret 14 timer, i praksis fuld tid.

I 2009 var der så hul igennem til først en fuldtidsprojektansættelse og siden, i 2010, et ph.d.-stipendiat. Kanon. Lykken var gjort, investeringerne gav pote. Tre år med fast indkomst, og ikke mindst var vejen til det forjættede lektorat, fastansættelsen, betydeligt forkortet.

Og hvordan blev det så at være ph.d.-stipendiat? Nu kunne jeg fortælle dig om, at de tre år som ph.d.-stipendiat heller ikke var nogen dans på roser,

  • at ECTS-systemet er vilkårligt og bureaukratisk,
  • at sygedage ikke tælles med i éns stipendiat (medmindre du er syg i tre sammenhængende uger), at det samme gælder for omsorgsdage,
  • at man ikke får timer for deltagelse i afdelingsmøder og som sådan stadig holdes udenfor.

Men ok, sammenlignet med årene inden, så gav ph.d.-tiden en faktisk økonomisk sikkerhed og en faglig forankring og udvikling. Det var (relativt) privilegeret.

I umiddelbar forlængelse af mit stipendiats udløb søgte og fik jeg en stilling som videnskabelig assistent på mit institut. Fuld tid, men tidsbegrænset, sådan er det med videnskabelig assistent-stillinger, og det forstår jeg godt. Du skal jo sikre, at undervisningen er forskningsbaseret (også selvom du i stedet for den ene videnskabelige assistent, som oftest ansætter en anden eller ”blot” en ekstern lektor).

Det første semester i min nye stilling underviste jeg 18 timer om ugen og havde 106 studerende til eksamen. Et stramt semester, med et ph.d.-forsvar oveni og en postdocansøgning til FKK.

Det efterfølgende semester var ikke meget bedre; kun 12 timers undervisning, men på grund af en kollegas sygemelding – en ekstern lektor som gik ned med stress – stod den igen på eksamineringer af omkring 100. Hertil kommer så diverse ansøgninger og artikel-skrivninger.

Og den historie gentog sig så semestret efter.

Og hvor var du? Uni? Kunne du ikke se mig?

Jeg stod lige der. I midten af det hele og sørgede for, at en hulens masse studerende kunne komme igennem systemet; at der blev produceret STÅ i massevis, som jeg ved, at du elsker. Hvorfor kom du ikke over og roste: Godt gået?

Er det, fordi det i virkeligheden ikke er nok at være en underviser på ”gulvet”; fordi du stadig værdsætter dem på kontorene, dem med forskningsmidlerne, højest? Og i så fald, hvorfor tillod du så, at jeg skulle undervise så meget, at det næsten var umuligt at skrive forskningsansøgninger såvel som artikler?

Nogle taler om, at vi, og du, er ved at uddanne et nyt proletariat – ”precariatet” – og at mange af os på universiteterne, som i andre dele af samfundet, befinder os i en prekær situation; at vi så at sige skal leve med og finde strategier til at håndtere, at vi er udskiftelige, erstattelige, fordi vi har en hverdag præget af social usikkerhed på grund af det fragmenterede og økonomisk deregulerede arbejdsmarked, med korte og relativt lave lønninger. Som også du, uni, er blevet en del af.

Det er i hvert fald min oplevelse. Og det er en oplevelse, der ikke bliver mindre brutal af, at den på mange måder markerer, at de indvielsesritualer, som jeg har deltaget i som indgang til en karriere, ikke har været en adgangsbillet til nogen som helst form for sikkerhed; hverken socialt, økonomisk eller symbolsk. Til ritualerne hører

  • de mange, mange gratis ”interesse-timer” jeg lagde i begyndelsen af min karriere hos dig, de mange, mange kampe jeg har kæmpet for at forsvare, forklare og kvalificere, at vores fornemmeste opgave er at kunne yde en hensynsløs kritik af alt bestående og
  • at kaldet, ikke penge, er omdrejningspunktet,
  • de mange mange opgaver jeg har læst i weekenderne,
  • de mange, mange timers vejledning jeg har givet ekstra, fordi det var nødvendigt.

Selvom du over de sidste ti år har produceret mere end dobbelt så mange ph.d.ere, som du gjorde før, så har du ikke ændret grundlæggende på dine forståelser og din strukturelle rammesætning af, hvem det er, der får din opmærksomhed.

Rekvirering af forskningsmidler, peer reviewed artikler og public appearances er, hvad du efterspørger, når vi er til ansættelsessamtale hos dig: hvad har du produceret, hvor meget, og hvor er det offentliggjort?

Du spørger aldrig: Er du god til at undervise?

Det er også et pres for de fastansatte hos dig, ved jeg. Men for os er det uhyrligt. Vi skal jo publicere og skrive ansøgninger ved siden af fuld undervisning – og i øvrigt i tættere og tættere konkurrence med hinanden, fordi du ikke har sørget for, at der er balance mellem antallet af ph.d.-stipendiater og postdocer og adjunkturer.

Og måske derfor – sådan er det faktisk – har nogle af de dygtigste folk inden for mit felt forladt dig inden for de sidste år. Fordi du ikke ser os og ikke gør noget for at beholde os. Fordi du blandt så meget andet indkalder os til MUS-samtaler og vedlægger en standard for samtalen, som er rettet mod de fastansatte. Og heri kan vi læse, at medarbejderudviklingssamtalen er et redskab til at identificere og realisere medarbejderens potentialer og eventuelle behov for kompetenceudvikling. Og at samtalen er en samtale om, hvordan det kan imødekommes og forløses. Og at samtalen også vil give feedback til den enkelte medarbejder.

Stor er skuffelsen derfor, når vi så sidder i MUS’en og du hverken har sat dig ind i vores faktiske arbejde, hvilke roller vi faktisk udfylder, eller de fælles perspektiver i – min lyst og dine penge – at kompetenceudvikle os.

Og ved nærmere eftertanke: Hvorfor skulle du?

XX