AU-miljøforskning med SEGES-lobbyister i særstilling?

AUs miljøforskere kunne blive sat under politisk pres. De har fået til opgave at lave et opdateret ”virkemiddelkatalog”, og ministeriet dikterede udtrykkeligt, at landbrugets videnscenter SEGES – som er del af landbrugs-lobbisterne i Landbrug og Fødevarer – skulle være part i den faglige følgegruppe, der skal definere opgaven og udrede data. SEGES skulle sidde med ved første møde i august, hvor ”projektbeskrivelsen” skal diskuteres, afslørede aktindsigt, som FORSKERforum fik.
Men da FORSKERforum borede i sagen, dukkede der aktindsigt op, som pegede på, at ministeriet havde besindet sig. Kontorchef Morten Ejrnæs fra Miljøministeriet kunne fortælle om en angiveligt bredere sammensætning af følgegruppen: Der findes en løbende dialoggruppe ”Partnerskabet” bestående af forskellige interessenter (bl.a. Landbrug og Fødevarer, DN og lobbyisterne i Bæredygtigt Landbrug”, og den er udpeget som følgegruppe på projektet. Parterne er orienteret om dette ved møde i juni, forklarer han.
Selv om SEGES er lobbyister for landbruget ville det ikke være første gang, at ministre giver dem særstatus til at påvirke AUs uafhængige myndighedsbetjening. Det skete fx i optakten til Gyllegate. SEGES fik særret til at kommentere en baseline-rapport, før den blev udgivet. Og SEGES var medforfatter på en rapport om ”revurdering af baseline”, og AUblev beskyldt for at legitimere og blåstemple politiseret forskning (SE FOfo 29. jan. 2016).
Naturfredningsforeningen anerkender, at SEGES kan ligge ind med data, men protesterer mod, at SEGES tillægges en særstilling, når ”virkemiddelkataloget” skal defineres og drøftes: ”Hvis SEGES får en særstilling, får landbrugs-erhvervet indflydelse på, hvordan opgaven defineres og på datagrundlaget. Landbruget vil søge at optimere sin ret til at udlede kvælstof. Så hvis SEGES er med, bør DN også inviteres til at udpege fagperson i følgegruppens vigtige arbejde”, siger landbrugskonsulent Lisbet Ogstrup.
Virkemiddelkataloget fra 2014 skal opdateres med nyeste viden om især kvælstof og fosfor-effekter samt omkostnings-effektivitet, men også øvrige sideeffekter (klima, natur og pesticider). Opdatering af virkemiddelkataloget er nødvendigt for dosering af virkemidler i forbindelse med vandområde-planer 2021-2027 samt til brug for implementering af den målrettede regulering (Landbrugspakken). Landbrugserhvervet har markeret, at man gerne vil udvide paletten af virkemidler (fx mættede randzoner). Kataloget skal være endelig leveret i dec. 2019.
DN-konsulenten: ”Virkemiddelkataloget er et centralt redskab i natur-reguleringen. Katalogets faktuelle grundlag er meget vigtigt, så usikkerheder er minimeret og fremlagt, fx kvælstofeffekten på de enkelte virkemidler. SEGES ligger inde med data, som AU bruger, uden at disse data er valideret. Men alle data på virkemidlerne bør være validerede, før de slippes løs og bruges på vandmiljøplaner og målrettede regulering”.
Selv om kontorchef Ejrnæs fortæller, at ”Partnerskabet” nu skal være følgegruppe, svarer han kryptisk på FORSKERforums spørgsmål, om ”Den faglige Følgegruppe” og ”Partnerskabet” er det samme: ”Medlemmerne i partnerskabet bliver orienteret om projektet og får mulighed for at indgå i en drøftelse om projektet med AU”
I DN vælger konsulent Ogstrup at fortolke kontorchefens udlægning positivt: ”I DN er da glade, hvis DN er med i Følgegruppen på linje med SEGES – og at SEGES dermed ikke tillægges en særlig rolle? Og så ser vi frem til Kommissoriet for følgegruppen, som vel skal tage hensyn til, at Partnerskabet består af interesse-baserede organisationer”.