Afsløring: KU-leder indgik loyalitets-kontrakt med lobby

Selv om der i eftersommeren 2016 var afsløret ulovlige mundkurvskontrakter om myndighedsbetjening i sektorforskningen, indgik KU-institutleder Bo Jelleskov (Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi) en kontrakt med landbrugets videnscenter SEGES, som havde alle problemerne indbygget. Kontrakten indebar vidtgående tavshedspligt for uni-forskerne, den overgav forskernes ophavsret til SEGES og den havde ikke nogen klar aftale om offentliggørelse.  Og det på trods af, at det ikke var en fuldfinansieret opgave.

Kontrakten afsløres i dagens INFORMATION: ”Det ligner en aftale med et konsulentfirma – ikke et universitet”, konstaterer professor em. Heine Andersen, som afslørede de ulovlige mundkurvskontrakter og som netop har skrevet bog om forskningsfrihed. Han undrer sig bl.a. over, at der af SEGES-kontrakten fremgår, at KU-forskerne ”skal optræde loyalt og udelukkende varetage SEGES’ interesser i relation til Aftalens omfang og indhold”.

 Ophavsrets-professor Morten Rosenmeier vurderer, at det største juridiske problem er, at kontrakten afgiver forskernes ophavsret: ”Et privat firma kan ikke have ejendomsret til den forskning, som universitetet laver”, fordi de skal have mulighed for at forske frit og videre i temaet.

Han påpeger, at Uni-loven og Forvaltningsloven gælder for forskeres arbejde, uanset hvordan institutlederen definerer en opgave. Den konkrete kontrakt strider derfor mod Uni-lovens regler om forskningsfrihed samt mod forvaltningslovens regler om tavshedspligt for offentligt ansatte – som tvisten om tavheds-klausulerne handlede om.

 KU-institutlederen – som handler på rektors vegne – er upåvirket af kritikken. Han mener ikke, at aftalen strider mod gældende regler: ”Universitetet har fuld lovlig ret til at indgå en konsulentaftale på markedsvilkår”, herunder at skrive under på fuld loyalitet overfor den eksterne, betalende part.

Den konkrete kontrakt med SEGES – som hører til landbrugslobbyen i Landbrug og Fødevarer – handlede om hvad det vil koste landbruget at leve op til vandmiljøkrav i Norsminde fjord. KU-forskerne udgav i maj en rapport, at det vil koste 6 mio. kr. (2021) stigende til 22 mio. (2027).

Mailkorrespondance afslører, at der lige før udgivelsen af rapporten var usikkerhed om den skulle udgives i KUs navn eller i SEGES’. Alligevel påstår KU-institutlederen, at projektet var kuldsejlet, fordi SEGES-projektet angiveligt ikke havde noget at gøre med den endelige rapport. SEGES oplever derimod, at de fik de data og den ønskede rapport – med KUs stempel på.

Heine Andersen siger til FORSKERforum: ”KU-kontrakten er faktisk endnu mere vidtrækkende end AUs kontrakter med tavshedsklausulerne (om baggrunds-data til Landbrugspakken i 2015). Ud over mundkurv forpligter KU sig til ’udelukkende at varetage SEGES interesser’. Det er en hårrejsende formulering, for hvis forskerne nåede frem til resultater, som ikke passede SEGES, kunne SEGES kræve hemmelig-stempling. Eller formuleret på en anden måde: KU-forskerne skal kun lave data, som kan gavne landbruget…”, siger han.

”Det er en chokerende kontrakt, og jeg ved næsten ikke hvad sagen viser: Opfatter KU-institutlederen sig som en slags privat konsulentfirma eller leverandør? Eller er instituttet så interesseret i at tjene penge, at de skriver under på hvad som helst? Eller er kontrakten bare noget, der skrives under i en gammel kultur fra KVL-Landbohøjskolen, hvor man opfattede sig som landbrugets …” (SE INFORMATION d.d.)