97 procents konsensus blandt klimaforskerne?

DTU-seniorforsker Pepke mener, at det er uklart, hvad de 97 pct. er enige om. Amerikanske John Cook svarer, at Pepke er klimaskeptiker, der skaber støj om klimaforskningen

Er det korrekt forstået, at Pepke mener, at klimaforandringerne i højere grad skyldes naturlige variationer (fx i vind- og sol-bevægelser) end menneskets påvirkning af miljøet?

PEPKE: Nej, det er ikke korrekt, for jeg tager ikke stilling til, hvor stor en del af klimaændringerne der er menneskeskabt, og hvor stor en del der er naturlige, og derfor heller ikke, om de i højere grad skyldes naturlige variationer eller ej. Men jeg påpeger, at de naturlige klimaændringer, som har fået klimaet til at variere i fortiden, fortsat er aktive, også selv om der nu er et menneskeskabt bidrag. Derfor kan det skyldes naturlige variationer, at vi i dag har færre tropiske storme, og at vandstanden nogle steder i verden stiger langt mere end gennemsnittet, mens den andre steder er faldende.

COOK: Pepke ser ud til at have den samme tilgang som mange klimabenægtere: Ignorer og undgå at tage stilling.

Siden 1970’erne har mange undersøgelser kvantificeret, hvor meget mennesket har bidraget til global opvarmning. De fleste af undersøgelserne konvergerer svar på 100 procent om, at det er mennesket, der har forårsaget ‘al’ global opvarmning. Benægterne ignorerer tyngden i denne forskning og bruger kræfter på at understrege usikkerheder – mens de sært nok ikke synes, at det er et problem”.

PEPKE: Selv FN’s klimapanel (IPCC) vil ikke være enig med Cook i den påstand, at 100% af opvarmningen er menneskeskabt. I sin nyeste rapport konkluderer panelet fx, at det er meget sandsynligt, at mere end halvdelen af den globale temperaturstigning mellem 1951 og 2010 skyldes flere drivhusgasser i atmosfæren. Med hensyn til den reducerede opvarmning i de sidste 15 år, så konkluderer panelet, at reduktionen kan tilskrives indre variationer i klimasystemet og ændringer i vulkanisme og solaktivitet. Panelet fremhæver således selv, at de naturlige klimaændringer fortsat er aktive og påvirker klimaet.

Misinformerer Pepke ved at så usikkerhed om de 97 procent konsensus?

PEPKE: Det er ikke misinformation at gøre opmærksom på usikkerheder, og jeg mener, at det her er Cook, der misinformerer offentligheden ved at fremstille det, som om der er 97 procent konsensus om, at alle klimaændringer er menneskeskabte.

COOK: Lad det være helt klart: Opgørelsen af de 97 procent konsensus er baseret på meget specifikke kriterier: Indregnet er studier, som enten generelt konstaterer, at mennesker (alene) forårsager global opvarmning eller det meste af den globale opvarmning.

Pepke laver således en fordrejning, når han påstår at vores studie omhandler klimaforskning, hvor de 97 procent skal være enige i, ‘at ALLE klimaændringer er menneskeskabt’ – simpelthen fordi vores og andre konsensusstudier ikke har kvantificeret denne videnskabelige enighed”.

PEPKE: Det er korrekt, at Cook har en kategori til de studier, som konkluderer, at mennesket bidrager med mere end halvdelen af opvarmningen. Men jeg fastholder, at han misinformerer, for intet sted i hans artikel kan man se, at kun to procent af artiklerne hører til i den kategori. Resten – altså de 95 procent af artiklerne – kvantificerer ikke bidraget eller angiver blot implicit, at mennesket bidrager til opvarmningen. Men det kan læseren kun finde ud af, hvis han selv går den omfattende database igennem, og det undrer mig, at Cook ikke er ærlig om resultatet af sin egen undersøgelse.

COOK: Vores undersøgelse er rapporteret i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift. Data er alle gratis tilgængelige online. Det er lagt ud på en sølvfad for alle, der ønsker at gennemgå vores data. Vi har endda oprettet en interaktiv webside, der opfordrer folk til at gentage vores metode.

Pepkes angreb på vores forskning som ’uærlig’ er en afsporende argumentationsform, som tilslører sagens faglige kerne. Faktum er, at ikke bare vores, men også andre undersøgelser finder en overvældende konsensus 91-100 pct. om menneskeskabt global opvarmning.

Pepke vil ikke anerkende, at FORSKERforum kalder ham ‘klimaskeptiker’, “fordi termen ikke har en anerkendt definition”.
Hvordan defineres en klimaskeptiker?

COOK: Umiddelbart er det jo problematisk at kalde nogen ‘klimaskeptiker’, for skepticisme er en god ting. En solid videnskabelig skeptiker vurderer en sags aspekter uafhængigt og kommer til sin konklusion. En klimaskeptiker gør nærmest det modsatte: Starter med konklusionen, at klimaændringer ikke er (primært) menneskeskabt, og bruger så kræfterne på at modsige alle beviser, som modsiger deres konklusion! Skepticister og klimaskeptikere er altså polære modsætninger.

Men hvordan definerer man så en klima­benægter? En benægter viser træk af videnskabs-fornægtelse – han modsiger videnskabelig bevisførelse ved at henvise til falske eksperter, argumenterer med logiske vildførelser, forlanger umulige beviser, ‘cherrypicker’ data og fremfører konspirationsteorier.

Sagt på en anden måde: De benægter videnskabelig konsensus – og i det aktuelle tilfælde med klimavidenskaben vil en benægter afvise, at mennesket forårsager ‘det meste’ af den globale opvarmning”.

PEPKE: Det er sjovt, at Cook mener, at skepticisme er en god ting, blot ikke inden for klimaforskningen. Jeg mener, at det hører med til al god forskning at være vedvarende kritisk og stille spørgsmål.

Det hører også med til god forskning, at man er præcis med sine konklusioner og åben omkring sine data, og her svigter Cook, når han i sin artikel skjuler resultatet af sin inddeling af klimaartiklerne i de kategorier, som han selv har opstillet. Når han samtidig i sin artikel skriver, at hans motivation for at lave undersøgelsen er, at han mener, at befolkningen har en forkert opfattelse af klimaændringerne, og at dele af pressen dækker klimaområdet forkert, bliver det uklart, om Cook optræder som forsker eller som politiker.

Er Pepke fabrikatør af videnskabelig uenighed, når hans hovedærinde er at påpege – og skabe mistillid til – at 97-
procents enigheden gengives forkert?

PEPKE: Jeg ‘fabrikerer’ ikke uenighed, når jeg præciserer, hvad der er enighed om, nemlig at klimaet ændrer sig, og at der er et menneskeskabt bidrag til ændringerne.

COOK: “Pepke anerkender her et ubestemt ‘menneskeskabt bidrag til ændringerne’. Og det er en meget brugt kommentar fra klimabenægterne til vores studie med de 97-procentskonsensus: ‘Åh, vi anerkender skam, at mennesket har bidraget til noget af de den globale opvarmning, og derfor skal vi regnes med blandt de 97 procent.’ Og derfor kan vi ikke kaldes benægtere!

Men det er en fordrejning af vores studie, da vores definition af konsensus indeholdt det aspekt at udelukke papers, der minimerer det menneskelige bidrag, fx ved at fastslå, at bidraget udgør mindre end halvdelen. Disse papers blev i vores studie kategoriseret som konsensus-afvisning og dermed udenfor de 97 procent”.

PEPKE: Det er helt korrekt, at kun tre procent af artiklerne i Cooks analyse eksplicit angiver, at det menneskeskabte bidrag er mindre end halvdelen. Men igen glemmer Cook, at det også kun er to procent af artiklerne, der eksplicit angiver, at bidraget udgør mere end halvdelen. Det overvældende flertal på 95 procent angiver blot, at mennesket bidrager til den globale opvarmning. Og eftersom jeg kan se, at Cook i sin analyse har talt mine artikler med i sin 97-procentskonsensus, har han da et forklaringsproblem, hvis han bagefter mener, at jeg alligevel ikke skal regnes med blandt de 97 procent.

Cook: Pepke skaber støj. Der findes undersøgeler, der kun inddrager klimaartikler, som udtrykkeligt kvantificerer mængden af menneskeligt bidrag, fx til mere end halvdelen (enten vurderet ud fra forfatteres egne abstracts eller ud fra forfatternes egen vurdering). I disse studier varierer med konsensus på 88-96 procent på, at mere end halvdelen af klimaforandringerne skyldes menneskelig aktivitet. Det må vel siges at være overvældende videnskabelig konsensus.

Med andre ord: Uanset hvordan man ser på det eller hvilken definition af konsensus, man bruger, så findes der overvældende enighed om, at mennesker forårsager global opvarmning.
Pepke påstår, at vores studie kun finder en 2 pct.s faktor på kvantificering af graden af menneskeligt bidrag. Det er metodologisk pedanteri for at distrahere fra vores og andres robuste, replikerede videnskabelige resultater. Han forsøger at afspore det overordnede billede i klimaforskningen, som altså er, at flere undersøgelser ved hjælp af uafhængige metoder alle konstaterer en overvældende videnskabelig konsensus.